Ανακοίνωση για την Ημερίδα Ενημέρωσης, για την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027