Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση DISRUPT/0123(B) του Προγράμματος Disrupt