Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση CONCEPT/0823 του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»