Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση CODEVELOP-AG-SH-HE/0823 του «Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»