Προεπισκόπηση προτάσεων της Πολυθεματικής Προτεραιότητας 2 “Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς”