Εθνική Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων 2024 στα πλαίσια της πρόσκλησης της ΕΕ 2024 — EAC/A11/2023