Ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων BRIDGE2HORIZON/0823C