Ανακοίνωση Νέων Προσκλήσεων ERA 2024 στο Πλαίσιο του της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» του Ορίζοντα Ευρώπης