Δημοσίευση Πρόσκλησης Αρ. ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 για συγχρηματοδότηση έργων απο το Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027