Αναθεώρηση πρότυπου Part B – Technical Annex της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων CODEVELOP-AG-SH-HE/0823 του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»