Πολυθεματική Προτεραιότητα 2 “Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς” – Εκδηλώσεις ενημέρωσης, δικτύωσης και υποστήριξης στην ετοιμασία πρότασης