Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 του «Προγράμματος Ερευνητικές Υποδομές»