Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση Small Scale Infrastructures/1222 του «Προγράμματος Ερευνητικές Υποδομές»