Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 του «Προγράμματος Ερευνητικές Υποδομές»