ΙδΕΚ: €100.000 για συμμετοχή κυπριακών φορέων σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη