Σχέδια Χορηγιών – Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας