Νέα δημοσίευση! Υποστήριξη Creative Europe στον τομέα του βιβλίου – Έργα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Creative Europe Culture (2014-2020)