Έναρξη νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, για την υποστήριξη επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας