Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες που Παρέχει το Πρόγραμμα Horizon Europe για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες