Υπηρεσίες

Μέσα από την Πύλη μπορείτε να:

  • Εντοπίσετε το πρόγραμμα/σχέδιο που σας ενδιαφέρει και να βρείτε γενικές πληροφορίες για όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και σχέδια. 
  • Εντοπίσετε τη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που σας ενδιαφέρει μέσω της χρήσης της "Αναζήτησης" Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων όπως θεματική ενότητα, είδος δικαιούχου κ.α. Οι πληροφορίες που θα βρείτε μπορεί να αφορούν υφιστάμενες προσκλήσεις (ανοιχτές), προσκλήσεις των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει περάσει (κλειστές), αλλά και προσκλήσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν  στο μέλλον (μελλοντικές). 
  • Εγγραφείτε μέλος ώστε να ενημερώνεστε άμεσα  μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email alerts) όταν ένα νέο πρόγραμμα ή πρόσκληση καταχωρείται στην ιστοσελίδα μας για τον τομέα/τομείς που σας ενδιαφέρει. 
  • Υποβάλλετε ενδιαφέρον για συνεργασία για υποβολή πρότασης από κοινού με κάποιον άλλο συνεργάτη, όταν αυτό απαιτείται από τους όρους των Προγραμμάτων. Για να υποβάλετε ενδιαφέρον για συνεργασία, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως μέλος στην Πύλη.
  • Διευκολυνθείτε στην εξεύρεση εταίρων για υποβολή κοινών προτάσεων, όταν αυτό απαιτείται από τους όρους των Προγραμμάτων.
  • Οδηγηθείτε στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφόρηση και τα σχετικά έγγραφα, καθώς και άμεση σύνδεση (link) με την πρόσκληση που σας ενδιαφέρει.
  • Πληροφορηθείτε για Σημεία Επαφής και Στοιχεία επικοινωνίας για τους υπεύθυνους φορείς που προκηρύσσουν/συντονίζουν το κάθε Πρόγραμμα είτε σε Εθνικό ή/και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.