Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων

Περίληψη

Χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Citizen and Stakeholder Engagement in CSF and forest restoration

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33644 | Κωδικός Ταυτοποίησης: FORWARDS | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2024

  Το FORWARDS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει πρωτότυπο το Forest-Ward Observatory, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα ευρωπαϊκά δάση ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θα καταγράψει τις τρέχουσες δραστηριότητες αποκατάστασης σχετικά με τα δάση, τη βιοποικιλότητα, τον άνθρακα και τα εδάφη και θα διερευνήσει διάφορες επιλογές αποκατάστασης για να καθοδηγήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς την κλιματικά έξυπνη διαχείριση των δασών.

  Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει δραστηριότητες που χρησιμοποιούν διάφορα επίπεδα δέσμευσης που κυμαίνονται από πρωτοβουλίες τοπικής κοινότητας έως μεγαλύτερα περιφερειακά ή εθνικά προγράμματα στην Ευρώπη.

 • CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) Boost Cascade Funding Programme - 1st Open Call

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33452 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CoARA Boost | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2024

  Η πρώτη πρόσκληση χρηματοδότησης cascade του CoARA Boost διευκολύνει τη θεσμική αλλαγή και στοχεύει σε πιλοτικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες ανταλλαγής γνώσεων. Θα χρηματοδοτήσει +20 έργα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, των πιλοτικά νέων πρωτοβουλιών εντός των ιδρυμάτων, επιτρέποντας διαρκή θεσμική αλλαγή. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει ερευνητικούς οργανισμούς να διερευνήσουν και να δοκιμάσουν τι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά «στην πραγματική ζωή».

 • DigitalHealthUptake Call for Training

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33398 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DigitalHealthUptake | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2024

  Το Digital Health Uptake (DHU) προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε τρίτα μέρη για να υποστηρίξει την υλοποίηση δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης που στοχεύουν στην εκπαίδευση των χρηστών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν βασικές μεθόδους και εργαλεία που υποστηρίζουν την εφαρμογή και την κλιμάκωση της ψηφιακής υγείας. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του γενικού στόχου του DHU, για ενίσχυση της οικοδόμησης ικανοτήτων για υλοποίηση/υποδοχή μέσω της τόνωσης της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ περιφερειών, κρατών μελών και χωρών που συνδέονται με το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης, στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτείται το DHU.

 • Twin Cities to Accelerate Climate Neutrality

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33287 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2024

  Το έργο NetZeroCities (NZC) είναι ένα τετραετές έργο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις πόλεις να ξεπεράσουν τα τρέχοντα δομικά, θεσμικά και πολιτιστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

  Το πρόγραμμα Twinning Learning, βασίζεται σε μια πρακτική προσέγγιση ανταλλαγής γνώσεων από τις πιλοτικές πόλεις στις Twin Cities, ενώ επιτρέπει κι ένα πλαίσιο μάθησης μεταξύ ομότιμων, επιτρέποντας στις πιλοτικές πόλεις να μάθουν από τις εμπειρίες των Twin Cities’.

 • NGI TALER 2nd Open Call - “Privacy-preserving digital payments”

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33274 | Κωδικός Ταυτοποίησης: TALER | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2024

  Το NGI TALER  είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελβετικό Κράτος για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που θα ωφελεί τους πάντες: ανθρώποι, έμποροι, τράπεζες, οικονομικές αρχές, ελεγκτές και ερευνητές κατά της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, οι προτάσεις έργων καλούνται να βοηθήσουν στην αναμόρφωση της κατάστασης των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ανοιχτού, αξιόπιστου και αξιόπιστου Διαδικτύου για όλους.

 • NGI Mobifree 2nd Open Call - “Working towards mobile freedom”

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33272 | Κωδικός Ταυτοποίησης: MOBIFREE | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2024

  Το NGI Mobifree είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει το status quo του λογισμικού για κινητά και να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο καινοτομίας μέσω ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού, ελεύθερου υλικού και ανοιχτών προτύπων. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, οι προτάσεις έργων καλούνται να συμβάλουν στην αναμόρφωση της κατάστασης του λογισμικού για κινητά και να δώσουν στους ευρωπαίους πολίτες και οργανισμούς περισσότερες επιλογές και πρόσβαση σε ανθρωποκεντρικό και ηθικό λογισμικό για κινητά.

 • NGI0 Core (2024-06C)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33224 | Κωδικός Ταυτοποίησης: NGI0 Core | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2024

  Το έργο NGI Zero Core προβλέπει την παροχή οικονομικής υποστήριξης σε τρίτους, ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας Next Generation Internet και για τη συμβολή σε ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο ανοιχτό Διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και βελτιώσεων στο βασικό υλικό του Διαδικτύου, το λογισμικό και τα πρωτόκολλα που αφαιρούν τους gatekeepers, τα choke points και τις δυνατότητες επιτήρησης. Η βελτίωση των θεμάτων ασφάλειας, ιδιωτικότητας, διαλειτουργικότητας, υψηλής διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας των αποκεντρωμένων τεχνολογιών θα επιτρέψουν να επωφεληθούμε τόσο από ‘local first’ όσο και από οικονομίες χωρίς περιττή συγκέντρωση.

 • Access to EJP SOIL Infrastructure

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33222 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EJP SOIL | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2024

  Το European Joint Programme “EJP SOIL – Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils”  στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή εδαφική υποδομή υποστηρίζοντας οικονομικά εργαστήρια και/ή μακροπρόθεσμες πειραματικές τοποθεσίες πεδίου (LTEs) όσον αφορά τις αναλύσεις/δειγματοληψίες που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του EJP SOIL.

 • CHAMELEON Open Call #2

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33220 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CHAMELEON | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2024

  Ο στόχος του έργου CHAMELEON είναι να οικοδομήσει ένα νέο επαναδιαμορφωμένο και πολλαπλών χρήσεων οικοσύστημα πλατφόρμας drone με ετερογενή δίκτυα πρακτόρων UAV που λειτουργούν στον αέρα με υποστηρικτικά πρωτόκολλα επικοινωνίας, στρατηγικές πλοήγησης-ελέγχου και σταθμό παρακολούθησης, ικανά να λειτουργούν αυτόνομα σε οποιαδήποτε περιοχή, και να είναι αποτελεσματικά, οικονομικά και να συνδέονται με τα υπάρχοντα συστήματα.

 • SESAR Engage 2 KTN – first Call for Catalyst funding in the domain of air traffic management (ATM)

  Κλειστή

  Κωδικός: 33167 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Engage 2 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2024

  Η Καταλυτική χρηματοδότηση (Catalyst funding) στον τομέα της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM), προορίζεται για τη στήριξη εστιασμένων έργων. Η εστίαση είναι στην περαιτέρω ωρίμανση της διερευνητικής έρευνας προς εφαρμογές και λειτουργικά πλαίσια με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

 • OSCARS 1st Open Call for Open Science Projects and Services

  Κλειστή

  Κωδικός: 33165 | Κωδικός Ταυτοποίησης: OSCARS | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2024

  Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει ερευνητές που συμμετέχουν ή αναπτύσσουν Open Data Research με τη διεξαγωγή επιστημονικών έργων που διευκολύνουν και προωθούν την ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμάτων με βάση τις αρχές FAIR.

 • Ready2Scale Accelerator

  Κλειστή

  Κωδικός: 33161 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Ready2Scale | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2024

  Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Ready2Scale είναι ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης διάρκειας 6 μηνών που παρέχει ποικίλη εκπαίδευση και οικονομική υποστήριξη έως και €60.000 έως 25 νεοσύστατες επιχειρήσεις DDT με εστίαση στις widening countries.

 • MASTER: 1st Open Call

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33158 | Κωδικός Ταυτοποίησης: MASTER | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2024

  Ο στόχος της 1ης Ανοιχτής Πρόσκλησης είναι να προσελκύσει τους καλύτερους υποψηφίους που μπορούν να παρέχουν καινοτόμες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν πλούσιες εμπειρίες XR και να επικυρώσουν την πλατφόρμα και τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο έργο με μαθητές (σχολεία ή υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης).

 • 2nd 6G-XR Open Call - Stream B enablers - 6G eXperimental Research infrastructure to enable nextgeneration XR services (6G-XR)

  Κλειστή

  Κωδικός: 33149 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 6G-XR | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2024

  Ο σκοπός της 2ης Ανοιχτής Πρόσκλησης είναι να επικυρώσει, να δοκιμάσει και/ή να ενσωματώσει ενεργοποιητές που προέρχονται από θεματοποιήσεις του Horizon Europe SNS JU Stream B. Από αυτές τις θεματικές, ζητούνται ιδίως προτάσεις για τα θέματα στους ακόλουθους ΤΟΜΕΙΣ (και Υποδομές 6G-XR):

  1. Reflective intelligent surfaces
  2. Deterministic communications
  3. Energy measurement
  4. AI/ML for slicing
  5. Load balancing
  6. Security and trust mechanisms
  7. Increased capacity

 • REMEDIES 2nd Open Call 2 for associated regions - Prevention & Zero-waste (REMEDIES OC2)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33143 | Κωδικός Ταυτοποίησης: REMEDIES | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2024

  Το REMEDIES είναι ένα πρόγραμμα καινοτομίας του Ορίζοντα Ευρώπης που δημιουργεί καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες για την παρακολούθηση, τη συλλογή, την πρόληψη και την αξιοποίηση (μικρο)πλαστικών από τους ωκεανούς.

  Η 2η Ανοικτή Πρόσκληση (OC2) «Πρόληψη & Μηδενικά Απόβλητα» επικεντρώνεται σε έργα/εφαρμογές με κύριο στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης κυκλικών αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικών αποβλήτων και συστημάτων που θα προάγουν την πρόληψη των πλαστικών απορριμμάτων, με έμφαση στον ωκεανό και ποτάμια που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη Μεσόγειο.

 • Dark web monitoring to counter illicit trade in New Psychoactive Substances (NPSs), firearms, and other contraband

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33138 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PEN-CP | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2024

  Το PEN-CP είναι ένα δυναμικό δίκτυο που ενισχύει την καινοτομία από ειδικούς τελωνειακούς. Αυτό το έργο – PING, στοχεύει να δημιουργήσει την ευκαιρία σε επιλεγμένους προμηθευτές να κάνουν συγκεκριμένες καινοτομίες, οι οποίες θα υποβληθούν σε πραγματικές δοκιμές και αξιολόγηση από ειδικούς τελικούς χρήστες του Τελωνείου.

 • Enhanced handheld instruments for accurate measurement of cannabinoid levels in hemp and cannabis products

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33135 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PEN-CP | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2024

  Στο πλαίσιο της ταυτοποίησης υλικού και σε «συνοριακές συνθήκες λειτουργίας», οι τελωνειακοί εταίροι της PENCP επιθυμούν να αναπτύξουν μια φορητή αναλυτική συσκευή (όπως FTIR) ικανή να προσδιορίζει γρήγορα εάν έχουν ξεπεραστεί ορισμένα νόμιμα όρια (THC, CBD ή άλλες ενώσεις κανναβινοειδών) σε προϊόντα κάνναβης.

  Αυτή η επιχορήγηση στοχεύει να επεκτείνει τη χρήση τεχνολογιών όπως το FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ή άλλες τεχνολογίες χειρός που είναι ικανές να προσδιορίζουν τα επίπεδα THC, CBD και άλλων προιόντων κάνναβης σε συνοριακά σημεία ελέγχου.

 • A Software tool and database to help customs officers verify the declared biodegradability of plastics

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33133 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PEN-CP | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2024

  Στο πλαίσιο της ταυτοποίησης υλικού, τόσο για χρήστες τελωνειακού εργαστηρίου όσο και για χρήστες συνοριακών υπαλλήλων, οι τελωνειακοί συνεργάτες του PEN-CP αναζητούν ένα εργαλείο λογισμικού και βάση δεδομένων («σύστημα πληροφορικής») που περιέχει πληροφορίες για γνωστούς κατασκευαστές, εμπόρους και τους καταλόγους προϊόντων τους, καθώς και βιομηχανικά πρότυπα/κανόνες και εφαρμοσμένα οπτικά σήματα σε βιοαποδομήσιμα πλαστικά (τόσο πρώτες ύλες όσο και τελικά προϊόντα).

 • Fast non-intrusive screening of passenger flows to detect and deter body-worn drugs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33131 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PEN-CP | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2024

  Οι τελωνειακοί εταίροι του PENCP επιθυμούν να αναπτύξουν μια μη επεμβατική μέθοδο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο που να λειτουργεί χωρίς να εμποδίζει τις ροές ταξιδιωτών στα σύνορα, ενώ εντοπίζει με ακρίβεια τέτοια ναρκωτικά όπως ηρωίνη, κοκαΐνη και MDMA που διακινούνται λαθραία στο σώμα.

  Η επιχορήγηση καινοτομίας στοχεύει να επεκτείνει ή να προσαρμόσει την εφαρμογή τεχνολογιών για τον εντοπισμό καθορισμένων τεχνολογικών φαρμάκων που σχεδιάστηκαν κυρίως για μη τελωνειακούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών ασφαλείας) για ανάπτυξη σε τελωνειακό περιβάλλον.

 • NGI 3rd Open Call for paired teams, open ideas and challenges

  Κλειστή

  Κωδικός: 33128 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 3rd Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2024

  Το Πρόγραμμα NGI Transatlantic Fellowship επιδιώκει να προσελκύσει ερευνητές και καινοτόμους NGI, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών με τεχνικό υπόβαθρο ή κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (SSH) ή από άλλους διεπιστημονικούς τομείς, π.χ. εργάζονται στη διασταύρωση κοινωνικών και φυσικών επιστημών.

 • NGI SARGASSO General Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 33126 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Open Call- 3rd cut - off date | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2024

  Το NGI Sargasso στοχεύει να φέρει επανάσταση στις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τα πρότυπα του Διαδικτύου επόμενης γενιάς και να συμβάλει στην εξέλιξη του Διαδικτύου σύμφωνα με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση των κοινών του διαδικτύου.

 • NGI Zero Commons Fund 1st Open Call - “Reclaim the public nature of the internet”

  Κλειστή

  Κωδικός: 32613 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Commons Fund 1st Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024

  Το NGI0 Commons Fund, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη και προβλέπει την παροχή οικονομικής στήριξης σε τρίτους, ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας Next Generation Internet και για τη συμβολή σε ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο ανοιχτό Διαδίκτυο. Ο στόχος του NGI Zero Commons Fund είναι να βοηθήσει στην παράδοση, την ωρίμανση και την κλιμάκωση νέου διαδικτύου σε όλο το φάσμα της τεχνολογίας, από το libre silicon έως το ενδιάμεσο λογισμικό, από την υποδομή P2P έως τις βολικές εφαρμογές τελικού χρήστη.

 • NGI TALER 1stOpen Call - “Privacy-preserving digital payments”

  Κλειστή

  Κωδικός: 32611 | Κωδικός Ταυτοποίησης: TALER 1stOpen Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024

  Το NGI TALER είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελβετικό Κράτος  για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που ωφελεί όλους: ανθρώπους, εμπόρους, τράπεζες, οικονομικές αρχές, ελεγκτές και ερευνητές που δουλεύουν κατά της διαφθοράς.

 • NGI Mobifree 1st Open Call - “Working towards mobile freedom”

  Κλειστή

  Κωδικός: 32609 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1st Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024

  Το NGI Mobifree είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει το status quo του λογισμικού για κινητά και να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο καινοτομίας μέσω ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού, δωρεάν υλικού και ανοιχτών προτύπων.

 • NebulOuS 1st Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 32607 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1stopen Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Ο στόχος του NebulOuS Open Call #1 θα είναι η επικύρωση βασικών πτυχών της πλατφόρμας και το NebulOuS ώστε να φέρει προστιθέμενη αξία στο NebulOuS παρουσιάζοντας νέες περιπτώσεις χρήσης σε διαφορετικούς τομείς από αυτούς που καλύπτονται ήδη από το Έργο.

  Να δώσει σε επιλεγμένους αιτούντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν το NebulOuS στο δεύτερο μισό του έργου, όταν θα είναι διαθέσιμη μια ώριμη κυκλοφορία της στοίβας Meta-OS.

 • A-AAGORA - 2nd CALL FOR ASSOCIATED REGIONS

  Κλειστή

  Κωδικός: 32605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: A-AAgora | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2024

  Η κοινοπραξία του έργου A-AAGORA θα συνεργαστεί με άλλες περιοχές με οικοσυστήματα οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες επίδειξης «Συνδεδεμένων Περιφερειών» ‘Associated Regions’ για να παρουσιάσει τη σκοπιμότητα, τη δυνατότητα αναπαραγωγής και την κλίμακα των λύσεων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού σε άλλες παράκτιες περιοχές από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των έξοχων απόκεκτρων περιφερειών της ΕΕ.

 • SPADE 1st Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 32586 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1st Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2024

  Το SPADE είναι ένα έργο στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, που ξεκίνησε το 2022, διάρκειας 4 ετών, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάς (ΕΚΕΤΑ) στην Ελλάδα. Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ευφυούς οικοσυστήματος για την αντιμετώπιση της έννοιας πολλαπλών σκοπών υπό το πρίσμα της ανάπτυξης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs alias drones) για την προώθηση βιώσιμων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος ενός μεγάλου φάσματος τελικών χρηστών σε τομείς καλλιέργειας παραγωγής, δασοκομίας και κτηνοτροφίας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση μεμονωμένων UAV, τη δυνατότητα εφαρμογής τύπου UAV (π.χ., swarm, collaborative, autonomous, tethered), τη διαθεσιμότητα μοντέλων διακυβέρνησης UAV και την αξιοπιστία δεδομένων που δημιουργούνται από UAV. Οι πολλαπλοί στόχοι θα καθοριστούν κατά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του χώρου δεδομένων ανίχνευσης με βάση εκπαιδευμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)/Μηχανικής Μάθησης (ML).

 • ZMINA: Rebuilding- 2nd call for proposals for international projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 32564 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2nd call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2024

  Η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει πολιτιστικούς οργανισμούς που εργάζονται με συνομηλίκους από χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, για να παρουσιάσουν έργα συνεργασίας υψηλής προβολής. Τα έργα πρέπει να αυξήσουν την προβολή του ουκρανικού πολιτισμού στο εξωτερικό και να μοιράζονται προοπτικές διεθνώς, ιδίως όσον αφορά τον επανασχεδιασμό, την επανεφεύρεση και την ανασυγκρότηση κοινοτήτων.

 • NGI Zero Core 6th Open Call - “Upgrade the open Internet architecture”

  Κλειστή

  Κωδικός: 32512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: NGI0 Core-6th Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2024

  Το έργο NGI Zero Core , που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, προβλέπει την παροχή οικονομικής υποστήριξης σε τρίτους, ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας Next Generation Internet και για τη συμβολή σε ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο ανοιχτό διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και βελτιώσεων στο βασικό υλικό του Διαδικτύου, το λογισμικό και τα πρωτόκολλα που αφαιρούν τους gatekeepers, choke points και τις δυνατότητες επιτήρησης. Αλλά και η βελτίωση των θεμάτων ασφάλειας, ιδιωτικότητας, διαλειτουργικότητας, υψηλής διαθεσιμότητας και επεκτασιμότητας των αποκεντρωμένων τεχνολογιών που θα μας επιτρέψουν να επωφεληθούμε τόσο από ‘local first’ όσο και από οικονομίες κλίμακας χωρίς περιττό συγκεντρωτισμό.

 • IMPETUS Citizen Science Challenge 2024

  Κλειστή

  Κωδικός: 32228 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Impetus | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2024

  Αυτή η ανοιχτή πρόσκληση επιτάχυνσης είναι για τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη επιστημονικών πρωτοβουλιών πολιτών για την αντιμετώπιση της πρόκλησης IMPETUS.

  Το IMPETUS υποστηρίζει επιστημονικές πρωτοβουλίες πολιτών που αντιμετωπίζουν τρεις προκλήσεις σε αυτήν την πρόσκληση.

 • European Union Prize for Citizen Science

  Κλειστή

  Κωδικός: 32216 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Impetus | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2024

  Στο πλαίσιο του IMPETUS, άνοιξε η πρόσκληση (διαγωνισμός) για το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιστήμη των Πολιτών 2024 (European Union Prize for Citizens Science 2024) για την υποβολή αιτήσεων.

  Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιστήμη των Πολιτών αναγνωρίζει εξαιρετικά επιτεύγματα στην προώθηση της γνώσης μέσω της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη του μέλλοντος.

 • NGI Search 4th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 32132 | Κωδικός Ταυτοποίησης: NGI Search | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2024

  Το αντικείμενο αυτής της Πρόσκλησης είναι να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει έργα που θα αναπτύξουν τεχνολογίες και λύσεις με επίκεντρο το Διαδίκτυο και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Ιστό, καθώς και το απόρρητο και την εμπιστοσύνη για χρήστες που αναζητούν και ανακαλύπτουν πληροφορίες και πόρους στο διαδίκτυο/ιστό.

 • CLIMAXX First Call for Regions and Communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 31968 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CLIMAXX First Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2024

  Το πλαίσιο και η εργαλειοθήκη αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας του κλίματος (CLIMAAX), είναι ένα έργο του Horizon Europe που θα παρέχει οικονομική και πρακτική υποστήριξη για τη διεξαγωγή περιφερειακών αναλύσεων κλιματικού κινδύνου για τη βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης του κλίματος και του κινδύνου έκτακτης ανάγκης. Η CLIMAAX στηρίζει τις δραστηριότητές της σε υπάρχοντα πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου τελευταίας τεχνολογίας και προωθεί τη χρήση συνόλων δεδομένων και πλατφορμών υπηρεσιών για ανάπτυξη σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα. Ενθαρρύνει μια περιεκτική, εναρμονισμένη και ισχυρή προσέγγιση για την ανάληψη ή την επιδίωξη της αξιολόγησης του κλιματικού κινδύνου μέσω ενός Πλαισίου για την αξιολόγηση του Κλιματικού Κινδύνου και μιας υποστηρικτικής εργαλειοθήκης αξιολόγησης πολλαπλών κινδύνων για την κλιματική αλλαγή.

 • 2nd 6G-SANDBOX Open Call: New Infrastructures and Functionalities & Innovative Experiments

  Κλειστή

  Κωδικός: 31946 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 6G-SANDBOX Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024

  Ο σκοπός της ανοιχτής πρόσκλησης είναι διπλός:

  • ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Νέες υποδομές και λειτουργίες (επεκτάσεις): Μεγεθύνετε και κάντε την πειραματική υποδομή 6G-SANDBOX έτοιμη για προηγμένους πειραματισμούς σε προσεχείς ανοιχτές προσκλήσεις για πειραματισμό έργων.
  • ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Καινοτόμα πειράματα: Ξεκινήστε τα πρώτα χρηματοδοτούμενα καινοτόμα πειράματα στην υποδομή 6G-SANDBOX.

 • NGI Zero Core Fifth Open Call - Moving the internet forward

  Κλειστή

  Κωδικός: 31944 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 5th open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024

  Το έργο NGI Zero Core, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, προβλέπει την παροχή οικονομικής υποστήριξης σε τρίτους, ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας Next Generation Internet και για τη συμβολή σε ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και βιώσιμο ανοιχτό διαδίκτυο. NGI Zero Core έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην αναμόρφωση της κατάστασης του παιχνιδιού και να συμβάλει στη δημιουργία ενός ανοιχτού, αξιόπιστου open, trustworthy and reliable internet for all για όλους.

 • CORTEX2 First Open Call - Track 2 Use-case

  Κλειστή

  Κωδικός: 31708 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CORTEX2 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Στην 1η ανοιχτή πρόσκληση, το CORTEX² θα στοχεύει:

  • Πρόσληψη νεοφυών επιχειρήσεων/ΜΜΕ τεχνολογίας για τη συν-ανάπτυξη του CORTEX².
  • Συμμετοχή νέων περιπτώσεων χρήσης από διαφορετικούς τομείς για την επίδειξη της αναπαραγωγής CORTEX² μέσω συγκεκριμένων διαδρομών ολοκλήρωσης.
  • Εκτίμηση και επικύρωση του κοινωνικού αντίκτυπου που σχετίζεται με την υιοθέτηση της τεχνολογίας XR σε περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

 • P2R First Call for Regions and Communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 31667 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PEERS | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Το έργο Pathways2Resilience (P2R) στοχεύει να αυξήσει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών περιοχών και κοινοτήτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ενώ οι κλιματικοί κίνδυνοι αυξάνονται και πολλές περιοχές/κοινότητες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν, είναι επίσης βασικοί παράγοντες για τον μετριασμό και την προσαρμογή στις επιπτώσεις του. Η προσέγγιση του P2R για μετασχηματιστική προσαρμογή του κλίματος επιδιώκει να ενδυναμώσει τις περιφέρειες και τις κοινότητες μέσω της καινοτομίας των συστημάτων και της οικοδόμησης ικανοτήτων προς την κλιματική ανθεκτικότητα.

 • Training FSTP

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31628 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RESIST | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2024

  Ο στόχος της ανοιχτής πρόσκλησης του έργου RESIST (Resilience through Sustainable processes and production for the European automotive InduSTry) Euroclusters είναι η παροχή οικονομικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκές ΜμΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις ή/και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κινητικότητας, των Μεταφορών και του Οικοσυστήματος Αυτοκινητοβιομηχανίας (MTA) ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 • Pilots of long-term climate impact forest monitoring sites

  Κλειστή

  Κωδικός: 31442 | Κωδικός Ταυτοποίησης: FORWARDS | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2024

  Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει πρόσθετες μετρήσεις που παρέχουν μακροπρόθεσμα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των δασών και τις επιπτώσεις της διαταραχής των δασών για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες χρονικές κλίμακες και τη δυνατότητα σύνδεσης επίγειων πληροφοριών με δεδομένα τηλεπισκόπησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα υποστηριζόμενα έργα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα σημεία:

  • παρέχει προσωρινά επιλυμένες πληροφορίες σε επίπεδο οικοσυστήματος σχετικά με τις επιπτώσεις των κλιματικών παραγόντων στη δομή και τη λειτουργία των δασών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
  • καλύτερη σύνδεση των πληροφοριών επίγειας παρακολούθησης με δορυφορικές εικόνες για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών δασών

 • Characterization of European forest disturbances

  Κλειστή

  Κωδικός: 31440 | Κωδικός Ταυτοποίησης: FORWARDS | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2024

  Με αυτήν την πρόσκληση, το FORWARDS στοχεύει να συγκεντρώσει δεδομένα αναφοράς για τη διαταραχή των δασών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για:

  • να παράγει στατιστικά αυστηρές εκτιμήσεις των διαταραχών στην Ευρώπη,
  • να αναπτύξει νέες μεθόδους για τη χαρτογράφηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο των δασικών διαταραχών χρησιμοποιώντας δεδομένα τηλεπισκόπησης
  • υποστηρίζει την ανάλυση των επιπτώσεων των διαφορετικών τύπων δασικής διαταραχής σε διαφορετικούς τύπους δασών στην Ευρώπη.

 • NGI SARGASSO General Open Call - 2nd cut - off date

  Κλειστή

  Κωδικός: 31382 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Open Call - 2nd cut - off date | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2023

  Το NGI Sargasso στοχεύει να φέρει επανάσταση στις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τα πρότυπα του Διαδικτύου επόμενης γενιάς και να συμβάλει στην εξέλιξη του Διαδικτύου σύμφωνα με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση των κοινών διαδικτύου. Για την ανάπτυξη του NGI Sargasso, είναι σημαντικό οι προτάσεις που παρουσιάζονται να ξεκινούν από στενή συνεργασία με οντότητες από τις ΗΠΑ ή/και τον Καναδά.

 • STAR GROWTH - 2nd Open Call for Tourism SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 31069 | Κωδικός Ταυτοποίησης: STAR GROWTH | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς του αγροτικού τουρισμού και του οικοτουρισμού στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία και την Ιταλία παρέχοντας τεχνική και οικονομική υποστήριξη, ενισχύοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη και την ικανότητά τους στον τομέα της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης.

 • Procure4Health 2nd Call for Twinnings

  Κλειστή

  Κωδικός: 31063 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Procure4Health | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023

  Μια κεντρική πτυχή της κοινότητας Procure4Health είναι να δώσει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να μάθουν και να υιοθετήσουν πρακτικές προμηθειών καινοτομίας, εργαλεία, προσεγγίσεις και πολιτικές για την ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης. Το Procure4Health αξιοποιεί την εμπειρία της κοινοπραξίας στις προμήθειες καινοτομίας και την τεχνογνωσία των εταίρων στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην πανευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη.

  Ο στόχος του twinning μπορεί να είναι η μεταφορά γνώσης και εμπειρίας γύρω από μια ποικιλία προοπτικών, γύρω από τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (π.χ., ενός συγκεκριμένου εργαλείου προμηθειών), διαδικασίας ή μεθοδολογίας (π.χ. προσεγγίσεις προμηθειών με βάση την αξία), στρατηγικής (π.χ. αποτελεσματικές πολιτικές προμηθειών) ή επιχειρηματικού μοντέλου προμηθειών.

  Documents: P4H-2nd-Call-for-Twinnings_Documentation-Kit

 • FIDAL Open Calls Round 1 on 5G Evolved Use Cases

  Κλειστή

  Κωδικός: 30966 | Κωδικός Ταυτοποίησης: FIDAL Open Calls | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2023

  Ο γενικός στόχος του FIDAL Open Call είναι να φτάσει σε δύο κύριες προστιθέμενες αξίες του έργου:

  • Συμμετοχή βασικών παραγόντων που δεσμεύονται να εκτελούν πέρα από δοκιμές 5G σε διαφοροποιημένες και ετερογενείς περιπτώσεις κάθετης χρήσης που καλύπτουν βασικούς βιομηχανικούς και κοινωνικούς τομείς.
  • Εξασφάλιση της υποστήριξης της απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη των προτεινόμενων δοκιμών πεδίου.

 • The FOODITY

  Κλειστή

  Κωδικός: 30775 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Open Call #1 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Το έργο FOODITY στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ψηφιακών λύσεων για τα τρόφιμα και τη διατροφή, με σεβασμό στο δικαίωμα των πολιτών στην κυριαρχία των προσωπικών δεδομένων – και να καταδείξει τις δυνατότητες καινοτομιών που βασίζονται σε δεδομένα σε αυτόν τον τομέα, εμπλέκοντας τους πολίτες στην ανάπτυξή τους.

 • Joint Call for Proposals for Research and Innovation Projects - European Partnership - Driving Urban Transitions

  Κλειστή

  Κωδικός: 30664 | Κωδικός Ταυτοποίησης: (DUT) Call 2023 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023

  Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει διακρατικά έργα έρευνας ή/και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν τις αστικές προκλήσεις για να βοηθήσουν τις πόλεις στη μετάβασή τους προς μια πιο βιώσιμη οικονομία και λειτουργία.

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να δημιουργήσει ή να ενισχύσει ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ε&Κ που αντιμετωπίζουν ζητήματα και προκλήσεις που προσδιορίζονται σε ένα από τα τρία μεταβατικά μονοπάτια (TP).

  Η προθεσμία για την υποβολή προκαταρκτικών προτάσεων στο πρώτο στάδιο είναι η 21η Νοεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Βρυξελλών).
  Η προθεσμία στο δεύτερο στάδιο για την υποβολή των πλήρων προτάσεων είναι η 30η Απριλίου 2024, 13:00 (ώρα Βρυξελλών).

 • European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars: joint transnational call for proposals (CALL 5 of Eurostars-3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 30530 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CALL 5 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2023

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ενθάρρυνση καινοτόμων ΜμΕ να συμμετάσχουν σε διακρατικές ερευνητικές δραστηριότητες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή την ανάπτυξη σημαντικά βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που αναμένεται για εμπορική εκμετάλλευση από τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Επιπλέον, το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και ξένων οργανισμών μέσω της συμμετοχής σε διακρατικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

 • The European Forest Institute (EFI) - Establishing Climate-Smart Forestry and forest restoration pilots in Europe G-04-2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 30290 | Κωδικός Ταυτοποίησης: G-04-2023 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2023

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης για επιχορηγήσεις είναι να δημιουργηθούν πειραματικά προγράμματα Climate-Smart Forestry (CSF) και αποκατάστασης δασών σε όλη την Ευρώπη ως βάση για την ανάπτυξη μιας βασισμένης σε στοιχεία κατανόησης του αποτελεσματικού ΚΠΣ και των πρακτικών διαχείρισης αποκατάστασης για την υποστήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της προσαρμογής και βιοποικιλότητας.

 • NGI Search 3rd Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 30286 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 3rd Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2023

  Ο κύριος στόχος του NGI Search 3rd Open Call είναι να προσελκύσει επιχειρηματίες, προγραμματιστές, κοινωνικά δεσμευμένους ανθρώπους, ΜμΕ (συμπεριλαμβανομένων νεοσύστατων οργανισμών), ερευνητικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.λπ. που μπορούν να αποδείξουν ότι συμβάλλουν το εύρος της NGI SEARCH – δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και βιώνουμε, αναζητούμε και ανακαλύπτουμε δεδομένα και πόρους στο διαδίκτυο και στον ιστό.

 • UTTER Financial Support for Third Parties - 1st Open Call (2023) - UTTER FSTP '23

  Κλειστή

  Κωδικός: 30283 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UTTER FSTP '23 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2023

  Η πρόσκληση UTTER για πιλοτικά έργα (επίδειξης) θα πρέπει να προωθήσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μοντέλων XR, με τη βοήθεια της έρευνας και της τεχνολογίας UTTER, επιτρέποντας νέους τύπους αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ανθρώπου και ανθρώπου-μηχανής σε νέους τομείς.

 • Call for associated regions A-AAGORA

  Κλειστή

  Κωδικός: 30219 | Κωδικός Ταυτοποίησης: A-AAGORA | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2023

  Η κοινοπραξία A-AAGORA στοχεύει να υποστηρίξει 7 «Συνδεδεμένες Περιφέρειες», που εκτείνονται στις 4 λεκάνες αναφοράς (Ατλαντικός+Αρκτική, Βαλτική, Μεσόγειος, Δούναβης/Μαύρη Θάλασσα). Αναμένεται να επιλεγεί τουλάχιστον 1 εκπρόσωπος για κάθε λεκάνη, ενώ τουλάχιστον 2 για τη λεκάνη Ατλαντικού-Αρκτικής.

 • Co-create New European Bauhaus Call for proposals for local communities and public authorities building sustainable beautiful and inclusive public space

  Κλειστή

  Κωδικός: 30143 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2023

  Η Κοινότητα του EIT καλεί τους αιτούντες να αναπτύξουν και να υποβάλουν αιτήσεις ευθυγραμμισμένες με τη Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Bauhaus (NEB) που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων σε συνεργασία με τους πολίτες για την επίτευξη μετασχηματισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τη ζήτηση μιας ευρύτερης κοινότητας.

  Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, η Κοινότητα NEB του EIT στοχεύει να υποστηρίξει δραστηριότητες όπου οι πόλεις και οι περιαστικές και αγροτικές περιοχές μπορούν να ενεργήσουν για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και τα σχέδια ανάπτυξης του δημόσιου τομέα που καθορίζονται στα στρατηγικά τους σχέδια και εξουσιοδοτούνται να δημιουργούν από κοινού πιθανές λύσεις που ενσωματώνουν τη Νέα Ευρώπη Προσέγγιση Bauhaus σε μια διαδικασία ιδεασμού ευθυγραμμισμένη με την πρωτοβουλία.

 • ECO-READY - Open Call for Living Labs

  Κλειστή

  Κωδικός: 29840 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2023

  Το έργο ECO-READY φιλοδοξεί να αναγνωρίσει, να κατηγοριοποιήσει και να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό ιστό. Το έργο θα αναπτύξει ένα σύστημα επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο, ένα Παρατηρητήριο που θα προσφέρεται ως ηλεκτρονική πλατφόρμα και ως εφαρμογή για κινητά. Αυτό θα λειτουργεί ως η απαραίτητη μοναδική πηγή πληροφοριών, θα παρέχει αξιολογήσεις σε πραγματικό χρόνο για το σύστημα τροφίμων και θα ενημερώνει τις προβλέψεις συχνά και με συνέπεια.

 • NGI SARGASSO General Open Call - 1st cut off date

  Κλειστή

  Κωδικός: 29605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1st cut off date | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2023

  Το NGI Sargasso στοχεύει να φέρει επανάσταση στις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τα πρότυπα του Διαδικτύου επόμενης γενιάς και να συμβάλει στην εξέλιξη του Διαδικτύου σύμφωνα με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση των κοινών διαδικτύου.
  Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε οντότητες των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών που επιθυμούν να συνεργαστούν σε ερευνητικά έργα, στο πεδίο του Διαδικτύου επόμενης γενιάς, με οντότητες των ΗΠΑ ή/και του Καναδά.

 • European City Facility - Fifth Call for Applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 28952 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2023

  Η Διευκόλυνση για τις πόλεις της Ευρώπης (EUCF) στοχεύει να υποστηρίξει τους δήμους και τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη επενδυτικών ιδεών που σχετίζονται με την υλοποίηση δράσεων που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και την ενέργεια. Ο απώτερος στόχος του EUCF είναι να οικοδομήσει έναν ουσιαστικό αγωγό επενδυτικών έργων βιώσιμης ενέργειας σε όλους τους δήμους της Ευρώπης.

 • NGI Zero Entrust 5th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 28237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 5th Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2023

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών. Στην πρόσκληση αυτή, η κοινοπραξία της NGI0 Entrust ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα «Αξιοπιστία και κυριαρχία δεδομένων».

 • OpenWebSearch.EU “Piloting a Cooperative Open Web Search Infrastructure to Support Europe’s Digital Sovereignty”- Community Programme 1st Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 27647 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Community Programme 1st Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2023

  Η κοινοπραξία έργου OpenWebSearch.eu στοχεύει να ενσωματώσει νέες ομάδες έργων τρίτων στο τοπίο του OpenWebSearch.eu και να τις ενσωματώσει σε μελλοντικές βιώσιμες δραστηριότητες Ε&Α. Το OpenWebSearch.eu προτείνει την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του πυρήνα ενός Ευρωπαϊκού Ευρετηρίου Ανοιχτού Ιστού (OWI) και τη δημιουργία μιας ανοιχτής και επεκτάσιμης Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Υποδομής Αναζήτησης και Ανάλυσης Ιστού (OWSAI).

 • NGI Trust Chain 1st Open Call - Decentralised Digital Identity

  Κλειστή

  Κωδικός: 27636 | Κωδικός Ταυτοποίησης: NGI Trust Chain 1st Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2023

  Το TRUSTCHAIN είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο πρωτοκόλλων Διαδικτύου επόμενης γενιάς και ένα οικοσύστημα αποκεντρωμένων λύσεων λογισμικού διαχείρισης ταυτότητας που να είναι διαφανές για τον χρήστη, διαλειτουργικό, με επίγνωση της ιδιωτικής ζωής και συμβατό με ρυθμιστικές ρυθμίσεις που μπορεί να ενσωματώσει και να διαλειτουργήσει απρόσκοπτα με οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες αποκεντρωμένες εφαρμογές.

 • NGI Zero Entrust 4th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 27421 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 4th Open Call | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2023

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών. Στην πρόσκληση αυτή, η κοινοπραξία της NGI0 Entrust ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα «Αξιοπιστία και κυριαρχία δεδομένων».

 • IMPETUS Citizen Science Challenge 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 27304 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Impetus | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2023

  Αυτή η πρόσκληση επιδιώκει να χρηματοδοτήσει έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, σε τοπική, εθνική ή διεθνή κλίμακα και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για εφαρμογές που προτείνουν νέους, λιγότερο διερευνημένους συμμετοχικούς ρόλους για τους πολίτες και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και που εμπλέκονται με περιθωριοποιημένες, υποεκπροσωπούμενες ή μειονεκτούσες ομάδες.

 • RDA Open Call for optimising (RDA) open science frameworks and guidelines in the context of EOSC - Round 2

  Κλειστή

  Κωδικός: 25935 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2023

  Αυτή η πρόσκληση καλεί εφαρμογές από ερευνητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων RDA, να δείξουν πώς οι λύσεις κοινής χρήσης δεδομένων RDA μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, βελτιστοποιηθούν και υλοποιηθούν στο περιβάλλον EOSC, ιδίως στο πλαίσιο του καταλόγου και της αγοράς της πύλης European Open Science Cloud (EOSC).
  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει συγκεκριμένα μικρά έργα για να δείξει την εφαρμογή και την υιοθέτηση των υφιστάμενων αποτελεσμάτων και προδιαγραφών, ειδικά εκείνων που έχει ενεργοποιήσει η κοινότητα RDA, ενώ στοχεύει να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση υφιστάμενων αποτελεσμάτων και συστάσεων RDA που μπορούν να ωφελήσουν την κοινότητα γύρω από την EOSC και προωθήσει νέα παραδείγματα και διδάγματα.

 • NGI Zero Entrust 3rd Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 25612 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, στοχεύει να επιτρέψει και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες και να τους βοηθήσει να την βάλουν στα χέρια των μελλοντικών γενεών ως δομικά στοιχεία για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και μια ανοιχτή οικονομία που ωφελεί όλους. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών.

 • NGI Assure 13th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 25609 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023

  Ο στόχος του έργου NGI Assure, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, είναι να υποστηρίξει έργα που σχεδιάζουν και σχεδιάζουν επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς ως μέρος μιας ολοκληρωμένης, ισχυρής αλυσίδας διαβεβαιώσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πηγή και την ακεραιότητα των ταυτοτήτων , αναγνωριστικά, δεδομένα, κυβερνοφυσικά συστήματα, στοιχεία και διαδικασίες υπηρεσίας.

 • DIH4Al - 2nd Open Call for SME-centered Al experiments

  Κλειστή

  Κωδικός: 24947 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2022

  Το έργο DIH4AI στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου καινοτομιών και πλατφορμών συνεργασίας AI-on-demand, υποστηρίζοντας την κοινή ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών μετασχηματισμού οικοσυστήματος-επιχειρήσεων-τεχνολογίας μέσω ενός βιώσιμου δικτύου περιφερειακών DIH που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύουν σε τοπικά ΜμΕ και τοπικές τεχνολογικές κυβερνήσεις πρακτορεία.

 • NGI Zero Entrust 3rd Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 24786 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022

  Το έργο NGI Zero Entrust, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, στοχεύει να επιτρέψει και να βοηθήσει ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ισχυρή νέα τεχνολογία που ωφελεί τους τελικούς χρήστες και να τους βοηθήσει να την βάλουν στα χέρια των μελλοντικών γενεών ως δομικά στοιχεία για μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και μια ανοιχτή οικονομία που ωφελεί όλους. Αυτό αφορά οποιοδήποτε τεχνολογικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται συλλογικά οι χρήστες του Διαδικτύου και το οποίο μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά διατήρησης του απορρήτου και τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών.

 • NGI Assure 12th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 24784 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2022

  Ο στόχος του έργου NGI Assure, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, είναι να υποστηρίξει έργα που σχεδιάζουν  επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς ως μέρος μιας ολοκληρωμένης, ισχυρής αλυσίδας διαβεβαιώσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πηγή και την ακεραιότητα των ταυτοτήτων , αναγνωριστικά, δεδομένα, κυβερνοφυσικά συστήματα, στοιχεία και διαδικασίες υπηρεσίας.

 • ODIN OPEN CALL

  Κλειστή

  Κωδικός: 23932 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Ο κύριος στόχος του προγράμματος Open Call του ODIN είναι να επεκτείνει τα οφέλη της πλατφόρμας ODIN πέρα από τα όρια των σημερινών πιλοτικών, επεκτείνοντας το οικοσύστημα ODIN, προσελκύοντας πρωτίστως οντότητες που ηγούνται του τοπίου τεχνολογιών που βασίζονται σε ψηφιακά δεδομένα (AI, IoT και ROBOTICS) αλλά και νέες περιπτώσεις χρήσης, νέοι ιστότοποι, οργανώσεις ασθενών, με στόχο την παροχή πιο ισχυρής, εξαιρετικά αυτόνομης, εξατομικευμένης και συνεργατικής ποιότητας και οικονομικά αποδοτικής υγειονομικής περίθαλψης.

 • IoT-NGIN – Open Call #2

  Κλειστή

  Κωδικός: 23929 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2022

  Ο στόχος του IoT-NGIN – Open Call #2 είναι να επικυρώσει τα στοιχεία/τεχνολογία IoT-NGIN από ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών IoT.

 • SMART4ALL Third FTTE Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 23924 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2022

  Οι δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική υποστήριξη σχετίζονται με την ανταλλαγή γνώσεων του CLEC για CPS και IoT, που θα εφαρμοστούν σε τέσσερις κλάδους SMART4ALL με ευρωπαϊκή ηγετική και στρατηγική σημασία (δείτε την ενότητα Οδηγοί & Έγγραφα):
  • Ψηφιοποιημένες Μεταφορές
  • Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον
  • Ψηφιοποιημένη Γεωργία
  • Ψηφιοποιημένο Οτιδήποτε

 • KYKLOS 4.0 - Open Call #2

  Κλειστή

  Κωδικός: 23921 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022

  Ο στόχος του KYKLOS4.0 – Open Call #2 είναι να επιταχύνει την καινοτομία στον τομέα της ψηφιακής κατασκευής διευκολύνοντας την υλοποίηση έργων με επικεφαλής τις ΜμΕ και με τη συμμετοχή βιομηχανικού εταίρου. Στόχος της ανοιχτής πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ψηφιακής παραγωγής.

 • Open17 Challenge on Climate Justice

  Κλειστή

  Κωδικός: 23919 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2022

  Η Πρόσκληση Open17 αφορά την αντιμετώπιση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) χρησιμοποιώντας την Επιστήμη των Πολιτών. Η φετινή πρόκληση επικεντρώνεται στους SDG 16 (Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς) και SDG 13 (Δράση για το κλίμα).

 • Call for Proposals - NGI Assure 10th Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 23810 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2022

  Ο στόχος του έργου NGI Assure, που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020, είναι να υποστηρίξει έργα που σχεδιάζουν και σχεδιάζουν επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς ως μέρος μιας ολοκληρωμένης, ισχυρής αλυσίδας διαβεβαιώσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πηγή και την ακεραιότητα των ταυτοτήτων , αναγνωριστικά, δεδομένα, κυβερνοφυσικά συστήματα, στοιχεία και διαδικασίες υπηρεσίας.

 • DIH-World – 2nd Open Call for innovative experiments

  Κλειστή

  Κωδικός: 21640 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022

  Το DIH-World είναι ένα έργο Innovation Action που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020. Το έργο DIH-World αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS). Το DIH-World στοχεύει να επιταχύνει την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές κατασκευαστικές ΜμΕ σε όλους τους τομείς, υποστηρίζοντάς τες στην οικοδόμηση βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κοινοπραξία έργου DIH-World πραγματοποιεί τις δεύτερες ανοιχτές προσκλήσεις για επιλογή και υποστήριξη έως και 20 πειραμάτων που βασίζονται σε ΜμΕ.

 • RDA Open Call for RDA cross-disciplinary adoption in support of EOSC

  Κλειστή

  Κωδικός: 21637 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2022

  Στο πλαίσιο του EOSC Future, η πρόσκληση «Ανοιχτή πρόσκληση RDA για διεπιστημονική υιοθέτηση RDA για την υποστήριξη του EOSC», έχει ανοίξει για την υποβολή προτάσεων.
  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει συγκεκριμένα έργα μικρότερης κοινότητας για να δείξει τη διεπιστημονική εφαρμογή και την υιοθέτηση της Σύστασης και των αποτελεσμάτων της Συμμαχίας Ερευνητικών Δεδομένων (RDA) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ανοικτού Επιστημονικού Νέφους (EOSC).

 • OCRE EC Funded Cloud Adoption Tender (Research)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21629 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2022

  Στο πλαίσιο του OCRE η πρόσκληση «OCRE EC Funded Cloud Adoption Tender (Research)», έχει ανοίξει για την υποβολή προτάσεων.
  Η κοινοπραξία OCRE προσκαλεί τους αιτητές να συνεργαστούν με έναν κάτοχο του OCRE Cloud Framework στη χώρα τους για μια πρόταση και να διαγωνιστούν εντός των παρτίδων του OCRE Framework στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ευκαιρία να λάβουν χρηματοδότηση για την υιοθέτηση του EC Cloud για το ερευνητικό τους έργο.

 • EU ECO-TANDEM PROGRAMME Call for Participation

  Κλειστή

  Κωδικός: 20504 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2022

  Ο στόχος αυτής της «Πρόσκλησης Συμμετοχής» είναι να επιλέξει ευρωπαϊκές τουριστικές ΜμΕ και ευρωπαϊκές τουριστικές (ή μη) νεοφυείς επιχειρήσεις ή καινοτόμες τουριστικές (ή μη) ΜμΕ – εφεξής «Δικαιούχοι τρίτων», για τη δημιουργία «TANDEMs » (ζευγάρια εταιρειών που συμμετέχουν και μοιράζονται μια πρωτότυπη επιχειρηματική συμφωνία) και επιλέξτε τις καλύτερες, στη συνέχεια παρέχοντάς τους τεχνική και οικονομική υποστήριξη για να διευκολυνθεί η οικολογική μετάβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ Τουρισμού. Η διαδικασία επιλογής θα είναι δωρεάν για τους αιτούντες.