Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU)

Περίληψη

Οι κοινές επιχειρήσεις έχουν τρεις γενικούς στόχους:

 • ενίσχυση και ολοκλήρωση των επιστημονικών, καινοτομικών και τεχνολογικών ικανοτήτων και διευκόλυνση των δεσμών συνεργασίας,
 • διασφάλιση παγκόσμιας ηγεσίας και ανθεκτικότητας των αλυσίδων αξίας της Ένωσης με γνώμονα τη βιωσιμότητα βασικές τεχνολογίες και βιομηχανίες και στην ανάπτυξη, και
 • επιτάχυνση της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων σε ολόκληρη την Ένωση κλιματικές, περιβαλλοντικές, υγεία, ψηφιακές και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Περιγραφή Προγράμματος

Το ΚΕ KDT έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα υποστήριξη των μελλοντικών αναγκών των κάθετων βιομηχανιών και της οικονομίας γενικότερα. Ο συνολικός στόχος είναι να συμβάλει στον διπλασιασμό της αξίας του σχεδιασμού και της παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων στην Ευρώπη έως το 2030, σύμφωνα με το βάρος της Ένωσης προϊόντα και υπηρεσίες;
 • καθιερώσει την επιστημονική αριστεία και την ηγετική θέση της Ένωσης στην αναδυόμενη καινοτομία τεχνολογίες στοιχείων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με χαμηλότερα TRL· και να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των ΜμΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων σε έμμεσες δράσεις και τουλάχιστον το 20% της δημόσιας χρηματοδότησης πρέπει να πάω σε αυτούς
 • να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογίες εξαρτημάτων και συστημάτων απευθύνονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Στόχος είναι η ευθυγράμμιση με την πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας αποδοτικότητα και συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 32,5% σε 2030.

Εκτός από αυτούς τους γενικούς στόχους, η ΚΕ KDT έχει επίσης τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης για τη δημιουργία ικανοτήτων σχεδιασμού και παραγωγής στην Ευρώπη για στρατηγικούς τομείς εφαρμογής·
 • να ξεκινήσει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο μεγάλων και μικρών έργων που υποστηρίζουν τη γρήγορη μεταφορά τεχνολογίες από την έρευνα στο βιομηχανικό περιβάλλον·
 • ενίσχυση ενός δυναμικού οικοσυστήματος σε ολόκληρη την Ένωση που βασίζεται σε ψηφιακές αλυσίδες αξίας με απλοποιημένες πρόσβαση σε νεοφερμένους·
 • υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης για τη βελτίωση των τεχνολογιών συστατικών που εγγυάται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ενεργειακή απόδοση για κρίσιμες υποδομές και τομείς Ευρώπη;
 • να ενθαρρύνει την κινητοποίηση των εθνικών πόρων και να διασφαλίζει τον συντονισμό της Ένωσης και των εθνικών προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων·
 • καθιέρωση συνοχής μεταξύ της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας και Καινοτομίας του Κλειδί Κοινή επιχείρηση Ψηφιακών Τεχνολογιών και πολιτικές της Ένωσης έτσι ώστε τα ηλεκτρονικά τεχνολογίες εξαρτημάτων και συστημάτων συμβάλλουν αποτελεσματικά.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 317.7 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Νομικές Οντότητες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

White Atrium Building
Διεύθυνση: Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Βρυξέλες, Bέλγιο
Τηλέφωνο: 00 32 2 221 81 02
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: enquiries@kdt-ju.europa.eu

 

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Improving the global demand supply forecast of the semiconductor supply chain (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27722 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-3-IA-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να αναπτύξει μια πλατφόρμα για την προσφορά υπηρεσιών σε εταιρείες της αλυσίδας εφοδιασμού που θα τους επιτρέψει να ελέγχουν αποτελεσματικά τον κατασκευαστικό τους σχεδιασμό, επιτυγχάνοντας έτσι μια συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού και μια καλύτερη συνολική αντιστοίχιση μεταξύ της προσφοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας. ζήτησης χωρίς να διαταράσσεται η ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

 • Pan-European network for Advanced Packaging made in Europe (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27720 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-3-CSA-Topic-2 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να αποτυπώσει και να χαρτογραφήσει την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη για να καθορίσει μια στρατηγική με τον οποίο οι ΜμΕ και τα LE θα μπορούσαν συνήθως να δημιουργήσουν ένα Πανευρωπαϊκό οικοσύστημα για προηγμένες συσκευασίες που κατασκευάζονται στην Ευρώπη με RTO ή ακαδημαϊκή υποστήριξη.

 • Coordination of the European software-defined vehicle platform (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27717 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-3-CSA-Topic-3 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Αυτό το θέμα είναι η πρώτη δράση που υποστηρίζει την εμφάνιση μιας ανοιχτής ευρωπαϊκής πλατφόρμας οχημάτων που καθορίζεται από λογισμικό, η οποία θα αναπτυχθεί σταδιακά σε πλήρη λειτουργία έως το 2030. Ως μέρος μιας προσέγγισης που βασίζεται σε επίπεδο, η δράση θα παρέχει τη βάση για ένα λογισμικό – καθορισμένη αρχιτεκτονική αναφοράς οχήματος (SDV), που υποστηρίζεται από εργαλεία ανάπτυξης, που διευκολύνουν τη δημιουργία πρωτοτύπων και τις δοκιμές, με έμφαση στο στρώμα αφαίρεσης υλικού που είναι ενσωματωμένο σε μια ολιστική αρχιτεκτονική SDV.

 • Focus topic on Integration of trustworthy Edge AI technologies in complex heterogeneous components and systems (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27712 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-3 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται σε ολοκληρωμένες/ολοκληρώσιμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μεγάλης κλίμακας σε μεγαλύτερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, συνδεσιμότητας, συνεργασίας, πολυπλοκότητας και ποικιλομορφίας.

 • General according to ECS-SRIA 2022 (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27709 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Μια KDT Innovation Action (IA) αποτελείται κυρίως από δραστηριότητες που στοχεύουν στην τεχνολογία ή τη μέθοδο εισαγωγή, πιλοτικές γραμμές, κρεβάτια δοκιμών, διαδηλωτές, πιλότοι καινοτομίας και ζώνες πλήρους κλίμακας δοκιμή.

 • Focus Topic on Electronic Control Systems (ECS) for management & control of decentralized energy supply & storage (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27706 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-4 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Δεδομένου ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των στοιχείων μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας απαιτεί ειδική τεχνογνωσία, έρευνα και καινοτομία, οι προτάσεις αναμένεται να λειτουργήσουν είτε σε επίπεδο εξαρτημάτων είτε σε επίπεδο συστήματος του DRES και καλύπτουν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς: ηλεκτρική, θερμική και υδρογόνο.

 • Focus topic 6G Integrated Radio Front-End for TeraHertz Communications (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27704 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-2 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προσεγγίσει ολοκληρωμένους διαδηλωτές που υποστηρίζουν τις επερχόμενες προσπάθειες τυποποίησης στο 6G.

 • Global call according to SRIA 2023 (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27692 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Αυτό το θέμα είναι το μέρος RIA part of the bottom-up programming.

  Μια Δράση Έρευνας και Καινοτομίας KDT (RIA) αποτελείται κυρίως από δραστηριότητες που στοχεύουν να δημιουργήσει νέες γνώσεις και/ή να διερευνήσει τη σκοπιμότητα μιας νέας ή βελτιωμένης τεχνολογίας, προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία, μέθοδος, εργαλείο ή λύση. Για το σκοπό αυτό μπορούν να περιλαμβάνουν εφαρμοσμένες έρευνα, ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και μέθοδος/εργαλείο και ενοποίηση, δοκιμή και επικύρωση σε ένα πρωτότυπο μικρής κλίμακας σε εργαστηριακό ή προσομοιωμένο περιβάλλον.

   

 • Focus Topic on Hardware abstraction layer for a European Vehicle Operating System (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27690 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Focus-Topic-2 | Όνομα Προγράμματος: Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες Joint Undertaking (KDT JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Η δράση θα παράσχει τη βάση για μια αρχιτεκτονική αναφοράς SDV, που θα υποστηρίζεται από εργαλεία ανάπτυξης, που διευκολύνουν τη δημιουργία πρωτοτύπων και τις δοκιμές, με έμφαση στο επίπεδο αφαίρεσης υλικού ενσωματωμένο σε μια ολιστική αρχιτεκτονική SDV.