Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL)

Περίληψη

Τα προνόμια είναι καθήκοντα που απορρέουν από συγκεκριμένες εξουσίες που ανατίθενται απευθείας από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προϋπολογισμοί που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης αφορούν τον κοινωνικό διάλογο, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού καθώς και την ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης, των δημογραφικών στοιχείων και της οικογένειας.

Περιγραφή Προγράμματος

Παρέχει αναλυτική υποστήριξη για τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην ΕΕ, τα κοινωνικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας και ανάπτυξη δεικτών στους τομείς της κατανομής του εισοδήματος, της φτώχειας, της κοινωνικής κινητικότητας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, οι κοινωνικές και διανεμητικές πτυχές άλλων πολιτικών (όπως η κλιματική αλλαγή, ενέργεια, εμπόριο κ.λπ.), η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, το μέλλον της εργασίας και οι ανισότητες είναι βασικά θέματα.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και τη συμφωνία για κοινές δράσεις, μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και πιο αναλυτικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Υποστηρίζει επίσης μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για τις οργανώσεις εργαζομένων και τη διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο εταιρείας μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Οι προϋπολογισμοί καθορίζονται ετησίως.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Βιομηχανία
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης: https://bit.ly/3dByK6U 

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Support for Social Dialogue

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33306 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2024-SOC-DIALOG | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2024

  Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε διακλαδικό και τομεακό επίπεδο, στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και στην οικοδόμηση και ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

 • Information and training measures for workers' organisations

  Κλειστή

  Κωδικός: 32292 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2024-INFO-WK | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2024

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των εργατικών οργανώσεων να απευθύνονται, σε ΕΕ διεθνικό επίπεδο, προκλήσεις που σχετίζονται με αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και κοινωνικού διαλόγου.

 • Information, consultation & participation of representatives of undertakings

  Κλειστή

  Κωδικός: 32230 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2024-INFO-REPR | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να αναπτύξει τη συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ευαισθητοποιώντας και συμβάλλοντας στην εφαρμογή του δικαίου και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο της δίδυμης μετάβασης και των αλλαγών που προκαλεί στον κόσμο της εργασίας, και, ειδικότερα, η υιοθέτηση και η αποτελεσματική λειτουργία των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης.

 • Support for social dialogue

  Κλειστή

  Κωδικός: 28189 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2023-SOC-DIALOG | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2023

  Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε διβιομηχανικό και τομεακό επίπεδο, στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και στην οικοδόμηση και ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών κοινωνικών εταίρων, ιδίως μετά την κρίση του Covid.

 • Information and training measures for workers' organisations

  Κλειστή

  Κωδικός: 27767 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2023-INFO-WK | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν, σε επίπεδο ΕΕ/διεθνικό, προκλήσεις που σχετίζονται με τις αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και τον κοινωνικό διάλογο.

 • Information, consultation & participation of representatives of undertakings

  Κλειστή

  Κωδικός: 26572 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2023-INFO-REPR | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Η κύρια προτεραιότητα της παρούσας πρόσκλησης είναι η προώθηση δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ιδίως με την ευαισθητοποίηση και τη συμβολή στην εφαρμογή του δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα αυτό, με ιδιαίτερη προσοχή στην υιοθέτηση και ανάπτυξη Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχείρησης. Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη έργων που επιδιώκουν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στη συμμετοχή των εργαζομένων που προκύπτουν από αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, στο πλαίσιο της δίδυμης μετάβασης (πράσινη και ψηφιακή).

 • Improving expertise in the field of industrial relations

  Κλειστή

  Κωδικός: 25288 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2022-IND-REL-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2023

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ανάλυση και την έρευνα για τις εργασιακές σχέσεις, σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε συγκριτικούς όρους (εντοπίζοντας συγκλίσεις και διαφορές στα συστήματα εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες), συμβάλλοντας έτσι και προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μερών που συμμετέχουν ενεργά στις εργασιακές σχέσεις, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη.

 • Support for social dialogue (SOCPL-2022-SOC-DIALOG)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20384 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2022-SOC-DIALOG-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει να συμβάλει στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε διβιομηχανικό και τομεακό επίπεδο, στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και στην οικοδόμηση και ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών κοινωνικών εταίρων, ιδίως μετά την κρίση του Covid.

 • Information and training measures for workers' organisations

  Κλειστή

  Κωδικός: 20168 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2022-INFO-WK-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν, σε επίπεδο ΕΕ/διεθνικό, προκλήσεις που σχετίζονται με τις αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και τον κοινωνικό διάλογο.

 • Βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των εργασιακών σχέσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1853 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2021-IND-REL-01   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ανάλυση και την έρευνα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και σε συγκριτικούς όρους (εντοπισμός συγκλίσεων και διαφορών, στα συστήματα εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες), συμβάλλοντας και προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών που συμμετέχουν ενεργά στις εργασιακές σχέσεις, με στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη.

 • Υποστήριξη για κοινωνικό διάλογο

  Κλειστή

  Κωδικός: 1854 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2021-SOC-DIALOG-01   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη συμβολή και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε διακλαδικό και τομεακό επίπεδο, στην ανάπτυξη ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου καθώς και στην οικοδόμηση και ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών κοινωνικών εταίρων, ιδίως μετά την κρίση της πανδημίας COVID-19.

 • Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για τις οργανώσεις των εργαζομένων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1893 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2021-INFO-WK   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν, σε ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο , προκλήσεις που σχετίζονται με αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και τον κοινωνικό διάλογο.

 • Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1902 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SOCPL-2021-INFO-REPR   | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2021

  Ο κύριος σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να χρηματοδοτήσει ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέσω οποιουδήποτε μηχανισμού, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν εντός της εταιρείας. Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη έργων που επιδιώκουν τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προκλήσεων στη συμμετοχή των εργαζομένων που προκύπτουν από αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.

  Για την πρόσκληση αυτή προωθούνται διεθνικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών κρατών μελών, καθώς και η από κοινού συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων.