Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU)

Περίληψη

Στοχεύει να εξασφαλίσει βιομηχανική ηγεσία για την Ευρώπη σε 5G και 6G.

Περιγραφή Προγράμματος

Το SNS JU έχει δύο κύριες αποστολές:

 • Προώθηση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στο 6G με την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (R&I) που οδηγεί στη σύλληψη και την τυποποίηση γύρω στο 2025. Ενθαρρύνει την προετοιμασία για την έγκαιρη υιοθέτηση των τεχνολογιών 6G στην αγορά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η κινητοποίηση ενός ευρέος συνόλου ενδιαφερομένων είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση στρατηγικών τομέων της αλυσίδας αξίας των δικτύων και των υπηρεσιών. Αυτό κυμαίνεται από παροχή υπηρεσιών αιχμής και cloud έως ευκαιρίες αγοράς σε νέα εξαρτήματα και συσκευές πέρα από τα smartphone.
 • Ενίσχυση της εξάπλωσης του 5G στην Ευρώπη ενόψει της ανάπτυξης ψηφιακών κορυφαίων αγορών και της δυνατότητας της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας. Για αυτόν τον στόχο, η ΚΕ του SNS συντονίζει τη στρατηγική καθοδήγηση για τα σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», ιδίως τους διαδρόμους 5G. Συμβάλλει επίσης στον συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Recovery and Resilience Facility και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων όπως το Digital Europe Program (DEP) και το InvestEU.

SNS R&I Work Programme for 2023-2024

Περισσότερα στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1,8 δις. Η συνεισφορά της ΕΕ ύψους €900 εκατ. θα αντιστοιχιστεί τουλάχιστον από τα ιδιωτικά μέλη.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Παρέχει οικονομική υποστήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων Ε&Κ στους συμμετέχοντες μετά από ανοικτές και ανταγωνιστικές προσκλήσεις.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Πληροφορική
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Συμπράξεις ΑΤΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Communication Infrastructure Technologies and Devices

  Κλειστή

  Κωδικός: 27195 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει το σχεδιασμό νέων συστημάτων και εξαρτημάτων για δίκτυα 6G.

 • EU-US 6G R&I Cooperation

  Κλειστή

  Κωδικός: 27192 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Αναμενόμενα αποτέλεσμα:

  • Ερευνητική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε επιλεγμένες κρίσιμες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές 6G που εξερευνούν την τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγοντας το δρόμο προς την παγκόσμια επικύρωση, υιοθέτηση και τυποποίηση έξυπνων προσεγγίσεων, ιδίως στο πλαίσιο βασικών KPI 6G.
  • Επικύρωση τεχνολογίας σε πλατφόρμες όπου χρειάζεται.
  • Κοινή πρόοδος προς την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας σε δίκτυα 6G και ευκαιρίες τυποποίησης που υποστηρίζονται από τη διαθεσιμότητα κοινών συνόλων δεδομένων και ακολουθιών εκμάθησης που παρέχονται με ανοιχτό τρόπο.

 • SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals – Focused Topic

  Κλειστή

  Κωδικός: 27189 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-D-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Η στοχευόμενη εργασία επικύρωσης συστημάτων 5G Advanced / 6G μέσω δοκιμών μεγάλης κλίμακας αναμένεται να καλύπτει τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς:

  • Προτεραιότητας 1  αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα (CAM) κάθετη και έξυπνη επίγεια μεταφορά.
  • Προτεραιότητας 2  περιλαμβάνει τους ακόλουθους κλάδους (που θα ληφθούν υπόψη ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό): Υγεία, Έξυπνες πόλεις, Γεωργία ή Εκπαίδευση.

  Για να εξασφαλιστεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει και τις δύο προαναφερθείσες Προτεραιότητες, θα χορηγούνται επιχορηγήσεις σε προτάσεις όχι μόνο κατά σειρά κατάταξης, αλλά τουλάχιστον και σε ένα έργο που έχει την υψηλότερη κατάταξη σε καθεμία από τις δύο Προτεραιότητες (Προτεραιότητα 1 για CAM και Προτεραιότητα 2 για συμπληρωματική χρήση περιπτώσεις στους συγκεκριμένους κάθετους τομείς Υγεία, Έξυπνες Πόλεις, Γεωργία ή Εκπαίδευση (που θα εξεταστούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό) εφόσον οι προτάσεις καλύπτουν όλα τα κατώτατα όρια.

 • SNS Societal Challenges

  Κλειστή

  Κωδικός: 27186 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-CSA-01 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Το εύρος αυτού του θέματος καλύπτει τα παρακάτω:

  Κοινωνικό επίπεδοπροσδιορίστε με σαφήνεια γιατί η κοινωνία χρειάζεται λύσεις 6G και εξετάστε την αποδοχή ενός νέου τεχνολογικού κύματος 6G. Αυτό θα καλύπτει όλες τις πτυχές που μπορεί να οδηγήσουν στην αποδοχή και, ενδεχομένως, στην υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας από τους ανθρώπους, η κοινωνική βιωσιμότητα και η αποδοχή της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, των αρχών της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, της συμβολής και του αντίκτυπου στην κοινωνία και της συμμετοχής του πληθυσμού καθώς και πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση ή τη βελτίωση των βασικών παραγόντων αποδοχής.

  Από άποψη βιωσιμότηταςαναλύστε τη συμβολή του 6G στους στόχους βιωσιμότητας και μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με μοντέλα βιωσιμότητας για διάφορους τομείς εφαρμογών. Η βιωσιμότητα μπορεί να εξεταστεί γενικά και θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον i) ενεργειακή απόδοση/ουδετερότητα άνθρακα για διάφορους τομείς. ii) ενέργεια και αποτύπωμα άνθρακα των τρεχουσών και μελλοντικών τεχνολογικών λύσεων SNS καθώς και των σχετικών τεχνολογικών ενεργοποιητών και ενεργοποιημένων εφαρμογών· iii) προσιτότητα και προσβασιμότητα λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των τεχνολογικών λύσεων και τον αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα και τις τιμές.

  Στόχοι δημόσιας πολιτικής – καθώς και υπάρχουσες και μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της ιδιωτικής ζωής, της περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης, καθώς και της υγείας που είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων.

  Η ευρωπαϊκή τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και η ψηφιακή ηγεσία, ιδίως όσον αφορά τη θέση των ευρωπαίων παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών 6G έχουν καίρια σημασία. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης SNS πρέπει να συμβάλουν στη σύλληψη, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης βάσει αξίας για το 6G (με βάση τους ευρωπαϊκούς KVI και KPI) και την προώθησή του μέσω της διαδικασίας καθορισμού παγκόσμιων προτύπων 6G.

  Οι πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και η αξιοποίησή της μέσω προτύπων σε έναν μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο (που επηρεάζεται από το λογισμικό/ΤΠ) είναι στο αντικείμενο του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπιστευτικότητα των ανταλλαγών δεδομένων και η ασφάλειά τους είναι πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

 • Complementary SNS experimental Pan-EU federated Infrastructure

  Κλειστή

  Κωδικός: 27183 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-C-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Το εύρος αυτού του θέματος περιλαμβάνει μια ανοιχτή, κατανεμημένη, ευέλικτη και ενοποιημένη πλατφόρμα από άκρο σε άκρο που λειτουργεί σε πολλαπλούς διασυνδεδεμένους ιστότοπους B5G/6G σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ακολουθεί, όπου είναι δυνατόν, ανοιχτές αρχιτεκτονικές σε επίπεδο υλοποίησης cloud, παρέχοντας έτσι τους υψηλότερους βαθμούς απόδοσης, ευελιξίας και λειτουργικότητας για την υποστήριξη δοκιμών και επικύρωσης καινοτόμων περιπτώσεων χρήσης B5G/6G όπως ολογραφικές, XR/VR/τηλεπαρουσία, ψηφιακά δίδυμα, συνεργατικά ρομπότ, AI-as-a-service και απτικές επικοινωνίες.

 • System Architecture

  Κλειστή

  Κωδικός: 27180 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει την υλοποίηση μιας ενοποιημένης και ανοιχτής αρχιτεκτονικής επικοινωνίας και υπολογιστών πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητες 5G SBA. Αυτή η αρχιτεκτονική θα επιτρέψει απρόσκοπτες λειτουργίες σε μια πλειάδα ετερογενών τομέων, υποδομών, υπηρεσιών, ετερογενών τομέων επιχειρήσεων και εφαρμογών, ανοίγοντας το δρόμο προς τη μαζική ψηφιοποίηση. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει επίσης νέα παραδείγματα και λύσεις που φαίνονται ελπιδοφόρες για τον περαιτέρω ανασχεδιασμό των αρχιτεκτονικών δικτύων.
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καθορίσουν τα όρια τομέα των σχεδιαζόμενων λύσεών τους και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές ανάληψης σε έναν πλήρως ετερογενή τομέα.

 • Microelectronics-based Solutions for 6G Networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 27176 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Αναμενόμενο αποτέλεσμα:

  • Αυξημένες δυνατότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μικροηλεκτρονικών να παρέχει λύσεις για δίκτυα και συσκευές επικοινωνίας (πέρα από το σημερινό 4% των παγκόσμιων αγορών), σύμφωνα με τα ευρήματα του CoreNect CSA.
   Διαθέσιμες λύσεις για συσκευές σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας επεξεργασίας δεδομένων συσκευών, από επεξεργασία ζώνης βάσης και μικτού σήματος έως σύστημα ραδιοσυχνοτήτων και κεραίας και εξέταση νέου φάσματος που μπορεί να χρειαστεί για το 6G.
  • Διαθεσιμότητα επικυρωμένων λύσεων υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ειδικά από την οπτική γωνία ραδιοφώνου φυσικού επιπέδου, στο πλαίσιο της τυποποίησης 6G με ισχυρή συνεργασία μεταξύ των βιομηχανικών παραγόντων της μικροηλεκτρονικής και της επικοινωνίας.
  • Διαθεσιμότητα ανοιχτών λύσεων που μπορεί να υποστηρίξουν περαιτέρω καινοτομία σε οποιοδήποτε επίπεδο, από τις τελικές συσκευές (end devices) έως τα βασικά στοιχεία δικτύου 6G.
  • Διαθεσιμότητα λύσεων που θα προσφέρουν σημαντική μείωση ενέργειας για συστήματα επικοινωνίας 6G.

 • Reliable Services and Smart Security

  Κλειστή

  Κωδικός: 27171 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Τα αποτελέσματα καλύπτουν το απαιτούμενο επίπεδο αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και ανθεκτικότητας που ισχύει για μια κρίσιμη υποδομή όπως το 6G που βασίζεται σε μια παγκόσμια συνδεδεμένη συνέχεια ετερογενών περιβαλλόντων που υποστηρίζονται από τη σύγκλιση δικτύων και συστημάτων πληροφορικής για να επιτρέψουν νέες μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες.

 • Wireless Communication Technologies and Signal Processing

  Κλειστή

  Κωδικός: 27169 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες Joint Undertaking (SNS JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023

  Η εστίαση αυτού του σκέλους είναι σε τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης ραδιοζεύξεων και συστημάτων για επικοινωνίες 6G. Το φυσικό επίπεδο επικοινωνιών THz έχει καλυφθεί εκτενώς από έργα που επιλέχθηκαν στην πρώτη πρόσκληση SNS και στη συνέχεια δεν αναμένεται να αποτελέσει ισχυρή εστίαση για αυτό το θέμα. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής καλύπτει τον σχεδιασμό συστημάτων 6G RAN.