Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom

Περίληψη

Το πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Ευρατόμ έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • βελτίωση και υποστήριξη της πυρηνικής ασφάλειας, ασφάλειας, διασφαλίσεων, ακτινοπροστασίας, ασφαλούς διαχείρισης και παροπλισμού αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και ασφαλούς χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και των μη ενεργειακών εφαρμογών ιοντίζουσας ακτινοβολίας
 • διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της ικανότητας στον πυρηνικό τομέα εντός της κοινότητας
 • πρώθηση της ανάπτυξης της ενέργειας σύντηξης ως πιθανής μελλοντικής πηγής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλει στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη σύντηξης
 • υποστήριξη της πολιτικής της ΕΕ και των μελών της για τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, των διασφαλίσεων και της ασφάλειας

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1.38 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Nuclear Innovation Prize 2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33639 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EURATOM-2024-NUCLEAR-Prize | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2024

  Το Βραβείο Πυρηνικής Καινοτομίας υπογραμμίζει και επιβραβεύει την αριστεία στην πυρηνική καινοτομία σε αυτόν τον τομέα έρευνας καθώς και την ποιότητα των ταλαντούχων ερευνητών και εταιρειών που συμμετέχουν. Ο δεύτερος διαγωνισμός θα βραβευτεί στην επόμενη Euratom Research and Training Conference(s) in Safety of Reactor Systems and Radioactive Waste Management (FISA 2025 – EURADWASTE’25).

  Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες:

  1. Nuclear Innovation Prize in safety of reactor systems.
  2. Nuclear Innovation Prize in safety of radioactive waste management.
  3. Nuclear Innovation Prize in radiation protection

 • SOFT Innovation Prize 2024

  Κλειστή

  Κωδικός: 30972 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EURATOM-2024-SOFT-Prize | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Το Βραβείο Καινοτομίας SOFT αναδεικνύει και επιβραβεύει την αριστεία στην καινοτομία στην έρευνα σύντηξης καθώς και στην ποιότητα των ερευνητών και των εμπλεκόμενων βιομηχανιών.

 • Nuclear and radiation techniques for EU strategic autonomy, circular economy and climate change policies

  Κλειστή

  Κωδικός: 28262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Η ανάπτυξη πυρηνικών τεχνικών και τεχνικών ακτινοβολίας μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση της προμήθειας δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών από χώρες εκτός ΕΕ και εντός της Ευρώπης. Η δράση στον τομέα αυτό θα πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα της ΕΕ για καινοτόμο εξερεύνηση και παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή/και ανάκτηση/ανακύκλωση πρώτων υλών από αναλωθέν πυρηνικό καύσιμο, π.χ. μέταλλα σπάνιων γαιών (λανθανίδες).

 • Innovative technologies for safety and excellence in decommissioning, including robotics and artificial intelligence

  Κλειστή

  Κωδικός: 28258 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Ο παροπλισμός (decommissioning) αναγνωρίζεται επί του παρόντος ως σταθερό μέρος του κύκλου ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτό δεν μπορεί να παραμεληθεί κατά την εφαρμογή ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος. Αυτό αντανακλά επίσης το δημόσιο συμφέρον και τη σύγχρονη αρχή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που σχετίζεται με οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα. Αν και διάφορες τεχνικές αποσυναρμολόγησης βρίσκονται στο επίπεδο της βιομηχανικής ωριμότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις για την επίτευξη υψηλών προτύπων ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και οικονομικής απόδοσης των εργασιών διάλυσης.

 • Improved nuclear data for the safety of energy and non-energy applications of ionising radiation

  Κλειστή

  Κωδικός: 28256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Τα πυρηνικά δεδομένα (Nuclear data) είναι κρίσιμες εισροές – και μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας – σε προγνωστικά μοντέλα και προσομοιώσεις ενεργειακών και μη ενεργειακών εφαρμογών. Ο συνδυασμός υπολογιστικών δυνατοτήτων υψηλής ισχύος με τη διαθεσιμότητα προηγμένων μοντέλων προσομοίωσης (και σχετικών βιβλιοθηκών δεδομένων) και πιο ακριβείς μετρήσεις πυρηνικών δεδομένων επιτρέπουν προγράμματα αξιολόγησης πυρηνικών δεδομένων.

 • Safety of advanced and innovative nuclear designs

  Κλειστή

  Κωδικός: 28246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Απαιτείται περαιτέρω έρευνα και καινοτομία για να αποδειχθεί η ασφάλεια προηγμένων συστημάτων που προσφέρουν αυξημένη βιωσιμότητα, νέες εφαρμογές εκτός ηλεκτρικής ενέργειας και ευελιξία όσον αφορά την προσαρμογή στο ενεργειακό μείγμα με διακοπτόμενες/μεταβλητές πηγές. Αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες αντιδραστήρων θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν ως μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, συνδυάζοντας τις ειδικές ιδιότητές τους και τις προηγμένες τεχνολογίες ψυκτικού υγρού.

 • Safety of light water small modular reactors (LW-SMRs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 28243 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ για τη χρήση μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) για ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό παρέχει την ευκαιρία της συμπαραγωγής και επιτρέπει υβριδικά ενεργειακά συστήματα που ενσωματώνουν πυρηνικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να αφορούν πτυχές ασφάλειας για την ενσωμάτωση των LW-SMR στο υβριδικό ενεργειακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της βέλτιστης διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου και της ασφάλειας βάσει σχεδιασμού.

 • Harnessing innovation in nuclear science, technology and radiation protection

  Κλειστή

  Κωδικός: 28241 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η δράση στοχεύει να φέρει την καινοτομία, μεταξύ άλλων μέσω της διασταυρούμενης γονιμοποίησης με άλλους επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς, στην ακτινοπροστασία. Αυτό συμπληρώνει την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση PIANOFORTE σε ιατρικές εφαρμογές και ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης, εναλλακτικές εφαρμογές πυρηνικής ενέργειας και επικοινωνία κινδύνου με την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς λήψης αποφάσεων.

 • Safety of low enriched fuel for research reactors - securing the supply of medical radioisotopes

  Κλειστή

  Κωδικός: 28232 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Τα HPRR και MPRR είναι ζωτικής σημασίας για έναν αριθμό επιστημονικών τομέων, από τη βασική έρευνα και την έρευνα υλικών, την πυρηνική φυσική, τις ιατρικές και βιοεπιστήμες έως την εκπαίδευση και την κατάρτιση ειδικών υψηλής ειδίκευσης. Αυτά είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

  Αυτοί οι ερευνητικοί αντιδραστήρες πρώτης κατηγορίας χρησιμοποιούνται κυρίως για δοκιμές ακτινοβολίας υπαρχόντων και μελλοντικών υλικών. Αυτό επιτρέπει την επιστημονική πρόοδο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη εφαρμοζόμενων τεχνολογιών, την παραγωγή ομοιογενώς εμποτισμένου πυριτίου για ημιαγωγούς υψηλής απόδοσης και την παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για τη βιομηχανία και την πυρηνική ιατρική. Αυτό επιτρέπει μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και μια πιο ασφαλή, καλύτερα προετοιμασμένη και πιο ανθεκτική ΕΕ.

 • Co-funded European partnership for research in nuclear materials

  Κλειστή

  Κωδικός: 28218 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι η έναρξη μιας συγχρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης, φέρνοντας σε επαφή ευρωπαϊκές οντότητες που έχουν εθνική εντολή για έρευνα στην επιστήμη των υλικών και ασχολούνται με πυρηνικά υλικά. Είναι πρόθυμοι να συγκεντρώσουν τους πόρους τους με συντονισμένο τρόπο προκειμένου να επιτύχουν κρίσιμη μάζα και να βελτιώσουν την ασφάλεια καθώς και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή αντίστοιχων λύσεων υλικών στον πυρηνικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  Αυτή η δράση στοχεύει στη δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης που υλοποιεί έρευνα βάσει προτεινόμενων ερευνητικών γραμμών ή/και μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

 • Preparatory phase for a European production capability to secure a supply of high-assay low-enriched uranium (HALEU) fuel

  Κλειστή

  Κωδικός: 28211 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-11 Grant | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η δράση θα πρέπει να παρέχει καταλυτική και μόχλευση υποστήριξης για μια προπαρασκευαστική φάση με στόχο να φέρει το έργο στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για να επιτρέψει δυνητικά να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για την παραγωγική ικανότητα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά εκκρεμή ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, τεχνικών εργασιών, οικονομικών ρυθμίσεων και μηχανισμών χρηματοδότησης, υλικοτεχνικής υποστήριξης έργων και νομικών πτυχών.
  Η προπαρασκευαστική φάση θα πρέπει να στοχεύει στον βέλτιστο συντονισμό, τη διασυνοριακή λειτουργία και την πιθανή ενσωμάτωση των εθνικών ερευνητικών δράσεων διευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην πιθανή σύσταση ή ενίσχυση νομικών οντοτήτων για την επίτευξη βέλτιστης συνεργασίας και κοινού προγραμματισμού. Η προπαρασκευαστική φάση θα πρέπει να στοχεύει στο να φέρει τις πρωτοβουλίες που αναδύονται σήμερα σε διάφορους τομείς στο επίπεδο της διαχειριστικής, νομικής και οικονομικής ωριμότητας που απαιτείται για την εφαρμογή τους.

 • Partitioning and transmutation of minor actinides towards industrial applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 28209 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της σημαντικής έρευνας της Ευρατόμ που αναλήφθηκε σε προηγούμενα προγράμματα και στην πραγματοποίηση πραγματικών προόδων ως προς την επίδειξη διεργασιών P&T – βασικό συστατικό των μελλοντικών στρατηγικών κύκλου καυσίμου σε ορισμένα κράτη μέλη, είτε κρίσιμα είτε υποκρίσιμα προηγμένα και καινοτόμα συστήματα αντιδραστήρων ADS. Αυτή η έρευνα θα βελτιώσει την ασφάλεια των διεργασιών χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής P&T προς το κλείσιμο του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου.

 • Safety of operating nuclear power plants and research reactors

  Κλειστή

  Κωδικός: 28206 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2023-NRT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Η έρευνα της Ευρατόμ θα καθοδηγείται από την αυξανόμενη σημασία της μακροπρόθεσμης λειτουργίας (LTO), και το γεγονός ότι ο σημερινός και προγραμματισμένος καινοτόμος στόλος θα αποτελείται κυρίως από Light Υδροψυκτοι αντιδραστήρες.

 • Safety of alternative nuclear fuel for VVER reactors

  Κλειστή

  Κωδικός: 23717 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2022-NRT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Αυτή η δράση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά για την προμήθεια καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πρωτοτύπων, των δοκιμών και της επίδειξης, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας. Οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και πρέπει να καταδεικνύουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.