Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom

Περίληψη

Το πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Ευρατόμ έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • βελτίωση και υποστήριξη της πυρηνικής ασφάλειας, ασφάλειας, διασφαλίσεων, ακτινοπροστασίας, ασφαλούς διαχείρισης και παροπλισμού αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και ασφαλούς χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και των μη ενεργειακών εφαρμογών ιοντίζουσας ακτινοβολίας
 • διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της ικανότητας στον πυρηνικό τομέα εντός της κοινότητας
 • πρώθηση της ανάπτυξης της ενέργειας σύντηξης ως πιθανής μελλοντικής πηγής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλει στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη σύντηξης
 • υποστήριξη της πολιτικής της ΕΕ και των μελών της για τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, των διασφαλίσεων και της ασφάλειας

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1,38 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Safety of alternative nuclear fuel for VVER reactors

  Κλειστή

  Κωδικός: 23717 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EURATOM-2022-NRT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης Euratom | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Αυτή η δράση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά για την προμήθεια καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πρωτοτύπων, των δοκιμών και της επίδειξης, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας. Οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και πρέπει να καταδεικνύουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.