Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Περίληψη

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Μετά από περισσότερα από 22 χρόνια €3.4 δις και 4,170 έργα LIFE, το Πρόγραμμα συνεχίζει να χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Περιγραφή Προγράμματος

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

 • Να συμβάλει στον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
 • Να συμβάλει στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και να επιδιώξει τη συνετή και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
 • Να συμβάλει στην καινοτομία μικρής κλίμακας, βοηθώντας τους πολίτες να αναλάβουν δράση για το κλίμα και για τις κοινότητές τους.
 • Να συνεισφέρει στις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, της ενεργειακής ένωσης και του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030, καθώς και στους μακροπρόθεσμους στόχους απεξάρτησης από τις πηγές άνθρακα. Συμβαδίζει επίσης με τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Να υποστηρίξει δράσεις μικρής κλίμακας με σκοπό την εκκίνηση, τη διεύρυνση ή την επιτάχυνση πρακτικών βιώσιμης παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, μέσω:
  • διευκόλυνσης της ανάπτυξης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων,
  • διεύρυνσης των δυνατοτήτων και επιτάχυνσης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας και πολιτικής, και διευκόλυνσης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας,
  • υποστήριξης των ενδιαφερόμενων φορέων στη δοκιμή τεχνολογιών και λύσεων μικρής κλίμακας, και
  • κινητοποίησης χρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο το Πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε τέσσερα Υποπρογράμματα κάτω από τις θεματικές Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα:
Θεματική Περιβάλλον:

1. «Φύση και Βιοποικιλότητα»

2. «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής»

Θεματική Δράση για το Κλίμα:

3. «Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

4. «Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια»

Υπάρχουν διάφορα είδη έργων LIFE. Τα πιο συχνά είναι τα Standard Action Projects, τα οποία ήταν μέχρι πρόσφατα γνωστά ως «παραδοσιακά» έργα. Υπάρχουν επίσης τα Στρατηγικά Έργα Φύσης, Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα, Έργα Τεχνικής Βοήθειας, Άλλες Δράσεις και Χρηματοδοτικά Εργαλεία.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής του LIFE στην Κύπρο προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στους αιτητές αλλά και στα τρέχοντα έργα.

Συγκεκριμένα μπορεί να σας προσφέρει εντελώς δωρεάν:

 • Καθοδήγηση κατά την υποβολή προτάσεων
 • Στήριξη κατά τη διάρκεια των έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Εργαστήρια & Σεμινάρια
 • Δικτύωση
 • Αναζήτηση συνεργατών

Για να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα LIFE και τις δωρεάν υπηρεσίες που σας προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lifecyclamen.com.cy

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 5.4 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Άτομα Επαφής

Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
Τηλέφωνο: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
Τηλέφωνο: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Technical Assistance - Replication - Nature & Biodiversity and Circular Economy & Quality of Life

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33637 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-TA-R-NAT-ENV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Οι στόχοι των έργων Technical Assistance – Replication (TA-R) είναι να διευκολύνουν και επιτρέπουν την αναβάθμιση ή την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του πρόγραμμα LIFE ή, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα αποτελέσματα εκπληρώνουν τους στόχους του προγράμματος LIFE.

  Μόνο προτάσεις που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες των υποπρογραμμάτων «Φύση και Βιοποικιλότητα» και/ή «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής» όπως περιγράφεται παραπάνω είναι επιλέξιμοι για αυτήν την πρόσκληση.

 • Operating grants Framework partnerships

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33635 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-NGO-OG-FPA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2024

  Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τις  LIFE Operating Grant Framework Partnership Agreements (FPA OG).

  Framework Partnership Agreements (FPAs): είναι μέσα μακροπρόθεσμης συνεργασίας που χρησιμεύουν ως ομπρέλα για τακτικές ή επαναλαμβανόμενες λειτουργικές επιχορηγήσεις σε μη κερδοσκοπικές οντότητες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ και οι οποίες δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της δράσης για το περιβάλλον ή το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος LIFE. Αποτελούν προϋπόθεση για να μπορείτε να υπογράφετε ετήσιες Specific Operating Grant Agreements (SGAs), αλλά δεν δημιουργούν καμία δικαιολογημένη προσδοκία ή δικαίωμα για τη λήψη τους.

 • Projects on Legislative and Policy Priorities in the fields of Nature & Biodiversity and Circular Economy & Quality of Life

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33631 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-PLP-NAT-ENV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Τα προτεινόμενα projects υπό το θέμα LIFE-2024-PLP-ENV-NAT  θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των μετά από συγκεκριμένες ανάγκες που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στην εγκύκλιο του υποπρογράμματος Οικονομία και Ποιότητα Ζωής και στο υποπρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα.

 • LIFE-2024-NGO-OG-SGA - SGA LIFE operating grants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33629 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-NGO-OG-SGA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά LIFE Specific Operating Grant Agreements (SGA OG).

  Οι επιχορηγήσεις λειτουργίας LIFE για μη κερδοσκοπικές οντότητες στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο της ΕΕ, καθώς και για την υποστήριξη υλοποίηση και επιβολή των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής μετάβασης, από τους δικαιούχους. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στις  επιχορηγήσεις λειτουργίας με στόχο την επίτευξη των στόχων του Environment, Nature, Climate and Clean Energy Transition LIFE.

 • Environment governance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33624 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-SAP-ENV-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικά, ενεργειακά/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικά, παρέχοντας προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

  Ο συγκεκριμένος στόχος είναι να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

  • Δραστηριότητες υποστήριξης της λήψης αποφάσεων από τις δημόσιες διοικήσεις και εθελοντικές
   προσεγγίσεις
  • Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη
  • Πρωτοβουλίες αλλαγής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης

 • Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33622 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-SAP-ENV-ENVIRONMENT | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικά, ενεργειακά ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικά, παρέχοντας προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

  Ο συγκεκριμένος στόχος είναι να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

  • Κυκλική Οικονομία και Απόβλητα
  • Αέρας
  • Νερό
  • Έδαφος
  • Θόρυβος
  • Χημικά
  • Ένα νέο ευρωπαϊκό Bauhaus

 • Technical Assistance preparation of ENV SIPs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33620 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-TA-PP-ENV-SIP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Στόχος είναι η προετοιμασία Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Έργων ENV (SIPs).

  Έργα ENV SIPs στοχεύουν:

  • στην υλοποίηση:
   • Σχέδια Δράσης Εθνικής ή Περιφερειακής Κυκλικής Οικονομίας, Στρατηγικές, Οδικοί Χάρτες ή παρόμοια
   • Εθνικά και περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας για τα απόβλητα ή/και των Προγραμμάτων Πρόληψης Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας για τα απόβλητα.
   • River basin management plans (RBMPs) σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Νερού Οδηγία Πλαίσιο, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (FRMPs) σύμφωνα με την Οδηγία για τις πλημμύρες και τις θαλάσσιες στρατηγικές σύμφωνα με τη στρατηγική για τη θάλασσια Οδηγία.
   • Σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την Οδηγία για την ποιότητα του αέρα περιβάλλοντος ή τα προγράμματα Εθνικού Αέρα και Ελέγχου Ρύπανσης (NAPCP) σύμφωνα με την Οδηγία Εθνικών Εκπομπών για τα ανώτατα όρια.
  • στη μεγάλη εδαφική κλίμακα
  • στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
  • στο μηχανισμό συντονισμού για τη χρηματοδότηση που υποστηρίζει τη συμπληρωματική μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή του στοχευμένου σχεδίου ή στρατηγική.

  Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου TA-PP είναι η υποβολή πλήρους πρότασης για ένα ENV SIP.

  Ο γενικός στόχος ενός έργου TA-PP-ENV-SIP είναι η σύνταξη μιας πρότασης SIP, άρα όλα σε αυτόν τον στόχο.

 • Technical Assistance preparation of SNAPs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-TA-PP-NAT-SNAP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Στόχος είναι η προετοιμασία Στρατηγικών Έργων Φύσης (SNaPs).

  Έργα SNaP στοχέυουν: 

  • στην υλοποίηση:
   • Πλαίσια Δράσης Προτεραιότητας
   • Άλλα σχέδια ή στρατηγικές που υιοθετήθηκαν σε διεθνή, εθνικά, περιφερειακά ή πολυπεριφερειακό επίπεδο από τη φύση και τις αρχές βιοποικιλότητας, που εφαρμόζουν πολιτική ή νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση και/ή τη βιοποικιλότητα,
  • σε μεγάλη εδαφική κλίμακα
  • στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
  • στο μηχανισμό συντονισμού για τη χρηματοδότηση που υποστηρίζει συμπληρωματικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή του στοχευμένου PAF.

  Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου TA-PP είναι η υποβολή πλήρους πρότασης για ένα SNaP.

  Ο γενικός στόχος ενός έργου TA-PP-NAT-SNaP είναι η σύνταξη μιας πρότασης SNaP, οπότε όλες οι δραστηριότητες του έργου TA-PP πρέπει να συμβάλλουν σε αυτόν τον στόχο.

 • Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33616 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-TA-PP-CLIMA-SIP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Στόχος είναι η προετοιμασία Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Έργων (SIPs) της CLIMA.

  Έργα CLIMA SIPs στοχεύουν:

  • στην υλοποίηση:
   • Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος (NECP) συμπεριλαμβανομένων των Μακροπρόθεσμων Στρατηγικές (LTS).
   • Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης και τη δράση για το κλίμα (ΕΕ)2018/1999.
   • Εθνικές στρατηγικές και σχέδια προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κανονισμός 2021/1119 («Ευρωπαϊκό Δίκαιο για το Κλίμα»), ή περιφερειακή προσαρμογή στρατηγικών ή σχεδίων δράσης.
   • Αστικά ή κοινοτικά σχέδια δράσης που πρωτοστατούν στη μετάβαση σε α κλιματικά ουδέτερη και/ή κλιματικά ανθεκτική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικά ουδέτερης σχέδια και δράσεις πόλεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΕ «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» και Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
   • Μετριασμός αερίων θερμοκηπίου σε εθνικό, περιφερειακό ή ειδικό κλάδο/τομέα στρατηγικές ή οδικούς χάρτες οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
  • σε μεγάλη εδαφική κλίμακα,
  • στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων,
  • στο μηχανισμό συντονισμού για τη χρηματοδότηση που υποστηρίζει τη συμπληρωματική μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή του στοχευμένου σχεδίου ή στρατηγική.

  Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου TA-PP είναι η υποβολή πλήρους πρότασης για ένα CLIMA SIP.

 • Nature and Biodiversity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33612 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-SAP-NAT-NATURE | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης στοχεύει Standard Action Projects (SAP) που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων του υποπρογράμματος Φύση και Βιοποικιλότητα (LIFE), υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιβολή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.

  Τα έργα πρέπει να εμπίπτουν σε τουλάχιστον έναν από τους δύο τομείς παρέμβασης:

  • Intervention area: “Space for Nature”
  • Intervention area: “Safeguarding our species”

 • Nature Governance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33610 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-SAP-NAT-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος πρέπει να υποστηρίζουν την εφαρμογή της πτυχής διακυβέρνησης
  (δηλαδή διασφάλιση συμμόρφωσης, συμμετοχή του κοινού, πρόσβαση στη δικαιοσύνη) της ΕΕ
  Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030, με έμφαση στη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.

 • Strategic Nature Projects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33608 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-STRAT-NAT-SNAP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2025

  Ο στόχος είναι να υποστηρίξει την επίτευξη της φύσης της ΕΕ και στόχων βιοποικιλότητας με την εφαρμογή συνεκτικών προγραμμάτων δράσης στα μέλη κράτη προκειμένου να ενσωματωθούν αυτοί οι στόχοι και προτεραιότητες σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό θα περιλαμβάνει τη συντονισμένη υλοποίηση:

  • Πλαίσια Δράσης Προτεραιότητας
  • άλλα σχέδια ή στρατηγικές που υιοθετούνται σε διεθνή, εθνικά, πολυπεριφερειακά ή περιφερειακά επίπεδο φύσης και βιοποικιλότητας, που εφαρμόζουν τη φύση της ΕΕ ή/και πολιτική ή νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα, μέσω συντονισμού της διαθέσιμης χρηματοδότησης και κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης, με την ενεργή δέσμευση όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

  Με αυτόν τον τρόπο θα υποστηρίξει την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της φύσης και στόχους και προτεραιότητες για τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα.

 • Strategic Integrated Projects - Environment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33606 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-STRAT-ENV-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2025

  Ο στόχος υποστηρίζει την πλήρη εφαρμογή των ακόλουθων σχεδίων και στρατηγικών:

  • Κυκλική Οικονομία: Εθνικά ή Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, Στρατηγικές, Οδικοί Χάρτες, οι οποίες είναι επίσημα εγκεκριμένα και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και μετρήσιμες ενέργειες ή στόχους, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συνάδουν ή συμπληρώνουν τους στόχους της εγκυκλίου της Ε.Ε. Σχέδιο Δράσης για την Οικονομία.
  • Απόβλητα: Εθνικά και περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Νερά: Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες ή τις θαλάσσιες στρατηγικές σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.
  • Αέρας: Σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την Οδηγία για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος ή τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με την οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών.

 • Strategic Integrated Projects - Climate Action

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33604 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2025

  Ο σκοπός είναι η υποστήριξη των πλήρη εφαρμογών ακόλουθων στρατηγικών και σχεδίων:

  • Εθνικά σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα.
  • Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (NEEAP).
  • Εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής ή σχέδια δράσης.
  • Σχέδια δράσης αστικών ή κοινοτήτων που πρωτοστατούν στη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και/ή ανθεκτική στο κλίμα.
  • Στρατηγικές μετριασμού των αερίων θερμοκηπίου σε εθνικό, περιφερειακό ή συγκεκριμένο κλάδο/τομέα ή οδικούς χάρτες οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που συμβάλλουν στην κλιματική ουδετερότητα.

 • Real world energy consumption of energy-related products

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33597 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-PRODUCTS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Το θέμα στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησης των πραγματικών επιπτώσεων των κανονισμών της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση και στη διευκόλυνση της εφαρμογής σχετικών μεθόδων δοκιμής που αντικατοπτρίζουν καλύτερη χρήση του προϊόντος στην πραγματική ζωή, όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, τα δεδομένα της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας θα ενημερωθούν αφενός για μελλοντικές αναθεωρήσεις κανόνων οικολογικού σχεδιασμού και σήμανσης ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για προπαρασκευαστικές μελέτες. Από την άλλη πλευρά, θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση του λογιστικού μοντέλου επιπτώσεων του οικολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιείται για την αναφορά των επιπτώσεων αυτών των κανόνων.

 • Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33595 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-POLICY | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Το θέμα σκοπεύει να υποστηρίξει την εφαρμογή των κύριων νομοθετικών πράξεων στους πιο κάτω τομείς:

  •  Energy Efficiency Directive (Scope A).
  • Renewable Energy Directive (Scope B).
  • Energy Performance of Buildings Directive (Scope C).

  Οι ενέργειες στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένονται να:

  • Προώθηση και δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών εντός/ μεταξύ των κρατών μελών.
  • Παροχή υποστήριξης, τεχνικών συμβουλών και εργαλείων για τη διαμόρφωση και την εξειδίκευση των απαιτήσεων σύμφωνα με το εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο.
  • Πεδίο εφαρμογής, αξιολόγηση και μοντελοποίηση του αντίκτυπου των επιλογών εφαρμογής για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών πολιτικών.
  • Υποστήριξη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής της πολιτικής.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για την ακριβέστερη μέτρηση και τον υπολογισμό των συνεισφορών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων και προγραμμάτων πολιτικής.
  • Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για τομείς που καλύπτονται από διαφορετικές πολιτικές και νομοθετικές πράξεις.
  • Παρακολούθηση και μοντελοποίηση των ενεργειακών και μη ενεργειακών επιπτώσεων των ολοκληρωμένων λύσεων; συλλογή δεδομένων για τον τομέα της ενέργειας και των κτιρίων.

 • Crowding in private finance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33586 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-PRIVAFIN | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Το θέμα στοχεύει στην αύξηση του ποσού της ιδιωτικής χρηματοδότησης που διατίθεται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας με τη θέσπιση καινοτόμων προγραμμάτων χρηματοδότησης για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια.

  Οι προτάσεις λοιπόν, θα πρέπει ξεκάθαρα να επικεντρώνονται σε εξατομικευμένες, προσανατολισμένες στην αγορά λύσεις για πλήθος ιδιωτικών οικονομικών σε κλίμακα για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας, που νοούνται ως επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση ή/και μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης.

 • Supporting district heating and cooling

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33583 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-DHC | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Οι φορείς εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτες τηλεθέρμανσης ή/και τηλεψύξης πρέπει να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν σχέδια έτσι ώστε τα υπάρχοντα συστήματα να πληρούν τα κριτήρια για «αποτελεσματική τηλεθέρμανση και ψύξη», που ορίζονται στην EED. Αυτό θα απιτήσει μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. από ηλιακή ενέργεια, περιβαλλοντική ενέργεια, γεωθερμικές πηγές) και η σπατάλη θερμότητας καθώς και η οικονομική και ενεργειακά αποδοτική μετασκευή των υφιστάμενων, μη αποδοτικών δικτύων τηλεθέρμανσης.

  Η επιλογή περαιτέρω ανάπτυξης συστημάτων τηλεθέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να ενσωματωθεί στον ενεργειακό σχεδιασμό και τη χαρτογράφηση θερμότητας από τις δημόσιες διοικήσεις, ακολουθώντας μια περιφερειακή προσέγγιση κατά την αντιμετώπιση της πολιτικής για την ανάπτυξη ανανεώσιμων και αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων, των κτιρίων ή εκσυγχρονισμού συστημάτων τηλεθέρμανσης κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων ανακαίνισης.

  Επομένως απαιτείται τεχνική υποστήριξη και ενθαρρυντικά πλαίσια για την υποστήριξη της προετοιμασίας έργων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης.

 • Supporting the roll-out of high-quality heat pump installations

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33581 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-HEATPUMPS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Στόχος αυτού του θέματος είναι η ενίσχυση του ευνοϊκού πλαισίου για την ταχεία ανάπτυξη αντλιών θερμότητας υψηλής ποιότητας, που συμπληρώνουν τα υφιστάμενα νομοθετικά και οικονομικά κίνητρα σε ΕΕ, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα το θέμα αυτό στοχεύει στην επιτάχυνση της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας σε υπάρχοντα κτίρια μέσω εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων παράδοσης καθώς και σε βιομηχανικούς τομείς μέσω μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών τομέων και παροχών τεχνολογίας βιομηχανικών αντλιών θερμότητας.

 • Climate Change Adaptation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33579 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-SAP-CLIMA-CCA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτού του σκέλους θα συμβάλουν στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος ότι, το 2050, η ΕΕ θα είναι μια κοινωνία ανθεκτική στο κλίμα, πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη μείωση της ευπάθειας, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα.

 • Climate Change Mitigation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33577 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-SAP-CLIMA-CCM | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Τα έργα στο πλαίσιο της Περιοχής Προτεραιότητας Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής θα πρέπει να συμβάλουν στην κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών της ΕΕ για το 2030 σε τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

 • Alleviating household energy poverty in Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33575 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-ENERPOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή υποστήριξης και υπερβαίνοντας διάφορα εμπόδια, να υιοθετηθούν μέτρα ανακαίνισης σε πολυκατοικίες που απαιτούν συντονισμένη δράση μεταξύ των ιδιοκτητών κατοικιών, καθώς και στην υποστήριξη των σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων στρατηγικών και πλαισίων συντονισμού για τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης. Σημαντική είναι και η χρήση προγραμμάτων αποκλειστικής χρηματοδότησης που αφορούν τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά με χαμηλή ή καθόλου ενεργειακή χρήση. Ενώ τα υπόχρεα μέρη στο πλαίσιο των συστημάτων ενεργειακής απόδοσης έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα και δεδομένα για τον εντοπισμό της ενεργειακής φτώχειας και της ευπάθειας μεταξύ των πελατών τους, απαιτείται η υποστήριξη των υπόχρεων μερών ώστε να διαδοθούν τέτοια συστήματα σε ολόκληρη την ΕΕ.

 • Developing support mechanisms for Energy Communities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-ENERCOM | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες και τις τοπικές αρχές να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Ένας αυξανόμενος αριθμός τοπικών και περιφερειακών αρχών επιθυμεί να διασφαλίσει ότι περισσότεροι πολίτες και τοπικές κοινότητες θα επωφεληθούν από την ενεργειακή μετάβαση και θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτήν. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει η υποστήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων και η συμμετοχή των τοπικών κυβερνήσεων δημιουργώντας ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τις κοινότητες και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια ανάπτυξής τους.
  Ως εκ τούτου, αυτό το θέμα σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών/περιφερειακών αρχών και των ενεργειακών κοινοτήτων.

 • Project Development Assistance for sustainable energy investments

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33570 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-PDA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Η Βοήθεια για την Ανάπτυξη Έργων (PDA) θα υποστηρίξει τους φορείς υλοποίησης έργων στην προετοιμασία και την έναρξη επενδυτικών αγωγών έργων βιώσιμης ενέργειας. Επίσης, στοχεύει να υποστηρίξει τους προγραμματιστές έργων σε όλη την Ευρώπη για την υλοποίηση ενός εξαιρετικά φιλόδοξου αγωγού έργων βιώσιμης ενέργειας. Προσφέρει τεχνική βοήθεια σε δημόσιους και ιδιωτικούς προγραμματιστές έργων για την παροχή ενεργειακής απόδοσης και επενδύσεων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φιλοδοξίας και κλίμακας.

  Το θέμα της πρόσκλησης στοχεύει στη δημιουργία τεχνικής, οικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης των φορέων υλοποίησης έργων που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου.

 • Facilitation structures for the renovation of public buildings

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33567 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-RENOPUB | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Οι προτάσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν και να λειτουργήσουν ως περιφερειακές/εθνικές δομές διευκόλυνσης, για παράδειγμα one-stop-shops, για να επιταχυνθεί το κύμα ανακαίνισης στον δημόσιο τομέα (π.χ. κτίρια γραφείων, κοινωνικές κατοικίες, σχολεία, εγκαταστάσεις αναψυχής κ.λπ.) που καλύπτουν μεγαλύτερη περιοχή δημόσιων αρχών, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία από τεχνικές, οικονομικές και νομικές συμβουλές, προμήθειες και διασφάλιση ποιότητας των έργων.

  Οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στη φιλόδοξη ενεργειακή ανακαίνιση υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων (π.χ.δημόσιες αρχές, δημόσια σώματα, κοινωνικοί/δημόσιοι φορείς ενοικίασης κατοικιών κ.λπ.) ως κύριοι και τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών που θα τεθούν σε εφαρμογή.

 • Climate Governance and Information

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33565 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-SAP-CLIMA-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το LIFE Climate Change Governance and Information στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιβολής της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στον μετριασμό ή/και στην προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

 • LIFE Clean Energy Transition – Standard Action Project

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33563 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-SAP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει δράσεις από βασικούς εμπορικούς και μη εμπορικούς παράγοντες στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, με τη συμμετοχή ιδίως των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ενεργειακών φορέων, εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατασκευαστικών τεχνολογιών καθαρής και μηδενικής ενέργειας.
  Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταδεικνύοντας τη θετική τους συμβολή στη συνολική μετάβαση προς την καθαρή και δίκαιη ενέργεια.

 • Supporting the clean energy transition of European businesses

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33561 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-BUSINESS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση και την εξανθράκωση των επιχειρήσεων ενισχύοντας τα εθνικά οικοσυστήματα για την διαχείρηση των συστημάτων ενέργειας και τους ενεργειακούς ελέγχους καθώς και την προώθηση συνεργατικών προσεγγίσεων μεταξύ εταιρειών που λειτουργούν είτε στην ίδια αλυσίδα αξιών είτε στην ίδια γεωγραφική τους εγγύτητα.

  Ενθαρρύνονται οι συνέργειες με σχετικά έργα της ΕΕ και πρωτοβουλίες όπως το Enterprise Europe Network (EEN).

 • BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions for building decarbonisation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33559 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-BUILDSKILLS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Ο στόχος του Πεδίου Α είναι η αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων επαγγελματιών για τα κτίρια σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης κτιρίου. Η εστίαση είναι στις δεξιότητες που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ιδίως στον τομέα της ανακαίνισης της ΕΕ, η στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια, η ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος – σχέδιο δράσης της ΕΕ, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις δεξιότητες ως μέρος της αναθεωρημένης Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD), της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (EED) και της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED).

  Ο στόχος του Πεδίου Β είναι η δημιουργία μιας ακμάζουσας κοινότητας επαγγελματιών που συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων για επαγγελματίες οικοδόμησης, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη επιτυχημένων προσεγγίσεων σε όλη την Ευρώπη.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο ένα από τα δύο πεδία.

 • One-Stop-Shops - Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33553 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-OSS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας ή αναπαραγωγής One-Stop-Shops, προτείνοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια σε κτίρια και επιχειρήσεις.

  Οι προτάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε ένα από τα δύο πεδία (Α ή Β):

  • Πεδίο Α: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης σπιτιού
  • Πεδίο Β: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικής ενοικίασης κατοικιών

 • Clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33551 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-LOCAL | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Το θέμα στοχεύει να παράσχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές την απαραίτητη ικανότητα, ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και οργανωτικές δομές για την υλοποίηση και εφαρμογή σχεδίων και στρατηγικών για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια (CET).

  Η εστίαση θα πρέπει να είναι στην παροχή του σωστού συνδυασμού δραστηριοτήτων που θα χτίσουν/αυξήσουν διαρκείς τεχνικές, νομικές, χρηματοοικονομικές, διοικητικές και κοινωνικές δεξιότητες καινοτομίας μεταξύ των LRAs με σαφή στόχο την έναρξη της υλοποίησης δράσεων αειφόρου ενέργειας με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις εκλογικές τους περιφέρειες.

 • Energy Performance of Buildings - Making renovation faster, deeper, smarter, service- and data-driven

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33539 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2024-CET-BETTERRENO | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται πολλούς τομείς που είναι βασικοί για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για την απαλλαγή των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές. Στόχος του είναι να αναπτύξει και να αναπτύξει προσεγγίσεις που φέρνουν κοντά φορείς, αγορές, πλαίσια και καινοτόμες λύσεις για να αυξήσουν την ελκυστικότητα των αναβαθμίσεων απόδοσης κτιρίων και να μειώσουν τη διοικητική, υλικοτεχνική και οικονομική επιβάρυνση που εξακολουθεί να συνοδεύεται από τη (βαθιά) μετασκευή των κτιρίων. Το θέμα στοχεύει επίσης να αντιμετωπίσει την ανάγκη για ποιοτικά δεδομένα για να καταστήσει την επαλήθευση και τη χρηματοδότηση πιο ισχυρή και να βοηθήσει στην ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν την ενεργειακή απόδοση και την ευφυΐα των κτιρίων.

  Οι προτάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε ένα από τα δύο πεδία (Α ή Β):

  • Πεδίο Α: Διευκόλυνση βαθιάς ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας
  • Πεδίο Β: Ενεργειακά δεδομένα και υπηρεσίες κτιρίων

 • EUCF 6th call for applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 32307 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE21-CET-EUCF-LIFE EUCF | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2024

  Το European City Facility (EUCF) στοχεύει να υποστηρίξει τους δήμους και τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη επενδυτικών ιδεών που σχετίζονται με την υλοποίηση δράσεων που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και την ενέργεια. Ο απώτερος στόχος του EUCF είναι να οικοδομήσει έναν ουσιαστικό αγωγό επενδυτικών έργων βιώσιμης ενέργειας σε όλους τους δήμους της Ευρώπης.

 • Energy Performance of Buildings - Creating the conditions to make renovation faster, deeper, smarter, service- and data-driven

  Κλειστή

  Κωδικός: 29275 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-BETTERRENO | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται πολλούς τομείς που είναι βασικοί για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για την απαλλαγή των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές.
  Στοχεύει να αναπτύξει και να αναπτύξει προσεγγίσεις που φέρνουν κοντά φορείς, αγορές, πλαίσια και καινοτόμες λύσεις για να αυξήσουν την ελκυστικότητα των αναβαθμίσεων απόδοσης κτιρίων και να μειώσουν τη διοικητική, υλικοτεχνική και οικονομική επιβάρυνση που εξακολουθεί να συνοδεύεται από τη (βαθιά) μετασκευή των κτιρίων.
  Το θέμα στοχεύει επίσης να αντιμετωπίσει την ανάγκη για ποιοτικά δεδομένα για να καταστήσει πιο ισχυρή την επαλήθευση και τη χρηματοδότηση και να βοηθήσει στην ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν την ενεργειακή απόδοση και την ευφυΐα των κτιρίων.

 • BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions enabling a decarbonised building stock and energy system integration

  Κλειστή

  Κωδικός: 29273 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-BUILDSKILLS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων επαγγελματιών κτιρίων σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης κτιρίου.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζονται κυρίως στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ή επαγγελματική κατάρτιση) των επαγγελματιών, δηλαδή μετά την αρχική, υποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτισή τους ή μετά την έναρξη της επαγγελματικής τους ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την επανεκπαίδευση επαγγελματιών από άλλους τομείς με δεξιότητες που μπορούν να μεταφερθούν στην κατασκευή και την ανακαίνιση κτιρίων. Οι προτάσεις ενθαρρύνονται επίσης για την αντιμετώπιση άλλων τμημάτων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (π.χ. αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση), υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δικαιολογείται με βάση τις ανάγκες που εντοπίζονται στις στοχευόμενες χώρες.

 • Supporting the clean energy transition of European businesses

  Κλειστή

  Κωδικός: 29271 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-BUSINESS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση και την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καθαρή ενέργεια με την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων για συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακούς ελέγχους και ενισχύοντας τις συνεργατικές προσεγγίσεις μεταξύ των εταιρειών.

  Ενθαρρύνονται οι συνέργειες με σχετικά έργα και πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το Σύμφωνο Εταιρειών για το Κλίμα και την Ενέργεια (CCCE) ή/και το Enterprise Europe Network (EEN).

 • District heating and cooling: Enabling modernisation and fuel switch through support for investment plans and skills development

  Κλειστή

  Κωδικός: 29267 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-DHC | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Οι φορείς/ιδιοκτήτες θέρμανσης πρέπει να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν σχέδια ώστε τα υπάρχοντα συστήματα να πληρούν τα προτεινόμενα κριτήρια για «αποτελεσματική θέρμανση και ψύξη», όπως προτείνεται για την αναθεώρηση του EED. Αυτό θα απαιτήσει, μεταξύ άλλων, την οικονομική και ενεργειακά αποδοτική μεταποίση των υφιστάμενων, μη αποδοτικών δικτύων θέρμανσης και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. με αντλίες θερμότητας). Επιπλέον, η θέρμανση έχει αναγνωριστεί ως βασική επιλογή για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα θέρμανσης σε χώρες και περιοχές χωρίς μακρά παράδοση και εμπειρία στην τεχνολογία.

  Η επιλογή για περαιτέρω ανάπτυξης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να ενσωματωθεί στον ενεργειακό σχεδιασμό και τη χαρτογράφηση θερμότητας από τις δημόσιες διοικήσεις, ακολουθώντας μια περιφερειακή προσέγγιση κατά την αντιμετώπιση της πολιτικής προτεραιότητας της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, κτιρίων ή εκσυγχρονισμού συστημάτων τηλεθέρμανσης κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων ανακαίνισης.

 • European Energy Communities Facility

  Κλειστή

  Κωδικός: 29265 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-ENERCOMFACILITY | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Η Διευκόλυνση των Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Κοινοτήτων θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης σε τρίτους, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων βιώσιμης ενεργειακής κοινότητας (π.χ. ενεργειακή απόδοση, θέρμανση και ψύξη, παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνηση).

  Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων και να γίνουν τα έργα λιγότερο εξαρτημένα από το επίπεδο εισοδήματος των μελών της κοινότητας ή από τη διαθεσιμότητα υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο, αυτό το θέμα στοχεύει στη δημιουργία μιας Διευκόλυνσης ικανής να παρέχει υποστήριξη για τις πρώτες φάσεις των έργων ενεργειακής κοινότητας. Αυτή η υποστήριξη θα σχεδιαστεί για να μειώσει τον κίνδυνο της φάσης προ-ανάπτυξης και έτσι να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ της ιδέας του έργου και της έναρξης της κοινοτικής επένδυσης.

 • Alleviating household energy poverty and vulnerability in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 29263 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-ENERPOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή υποστήριξης για την οικοδόμηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων και της ικανότητας των ευάλωτων νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στους ενεργειακούς τους λογαριασμούς και να εξασφαλίσουν επαρκή επίπεδα άνεσης, καθώς και στην υποστήριξη των σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων στρατηγικών και πλαισίων για τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας σε υποεθνικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν ειδικά τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά με φτωχή ενέργεια.

  Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενεργό άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής τρωτότητας και να βασίζονται στα εργαλεία, τους δείκτες και τους πόρους των υφιστάμενων πρωτοβουλιών.

 • Maximising use of and valorising EPREL data through innovative applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 29261 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-EPREL | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Σήμανση (EPREL) παρέχει πληροφορίες για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τις ενεργειακές τους ετικέτες, καθώς και πληροφορίες για άλλες πτυχές εκτός από την ενεργειακή χρήση ενός προϊόντος (π.χ. κατανάλωση νερού, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών), με περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια μοντέλα εκτιμάται ότι έχουν καταχωρηθεί. Αυτός ο σημαντικός και αυξανόμενος όγκος δεδομένων αντιπροσωπεύει μια διπλή πρόκληση: αφενός, απαιτεί συστηματικό έλεγχο ποιότητας για να εξυπηρετήσει τον επιδιωκόμενο σκοπό του, ενώ αφετέρου είναι ένας σημαντικός πόρος που θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

 • Boosting heat pump deployment through alternative models and skilled installers

  Κλειστή

  Κωδικός: 29259 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-HEATPUMPS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να συμπληρώσει τα υφιστάμενα νομοθετικά και οικονομικά κίνητρα σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και να διευκολύνει μια μεγάλης κλίμακας εγκατάστασης αντλιών θερμότητας υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, το θέμα στοχεύει στη μείωση του αρχικού κόστους και της αντιληπτής πολυπλοκότητας του σχεδιασμού και της εγκατάστασης, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων εγκαταστατών και της εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών.

 • Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 29256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-LOCAL Grant | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Το θέμα αυτό στοχεύει να παράσχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές την απαραίτητη ικανότητα, δεξιότητες και οργανωτικές δομές για να παραδώσουν και να εφαρμόσουν σχέδια και στρατηγικές για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια (CET).
  Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να δεσμευτούν και να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια στην επικράτειά τους με πρωτοφανές επίπεδο φιλοδοξιών και ρυθμών, προσαρμοσμένων στο συγκεκριμένο γεωγραφικό, κοινωνικό ή πολιτικό πλαίσιο. Ο τοπικός και περιφερειακός σχεδιασμός θα πρέπει να επικεντρωθεί σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που επιταχύνουν τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με δίκαιο τρόπο, διασφαλίζοντας πλήρη ευθυγράμμιση με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την ενέργεια και το κλίμα και συμβάλλοντας στους στόχους που τίθενται στο συγκεκριμένα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος.

 • Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses

  Κλειστή

  Κωδικός: 29252 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-OSS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας ή αναπαραγωγής One-Stop-Shops, προτείνοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια σε κτίρια και επιχειρήσεις.
  Τα έργα αναμένεται να αντιμετωπίσουν, αλλά δεν περιορίζονται στις ακόλουθες πτυχές:

  • Βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσφορών υπηρεσιών ανακαίνισης κτιρίων
  • Παροχή μεθόδων και υποστήριξης
  • Στόχος σε ένα αυτοσυντηρούμενο επιχειρηματικό μοντέλο
  • Κοινοποίηση αποτελεσμάτων

 • Project Development Assistance for sustainable energy investments

  Κλειστή

  Κωδικός: 29230 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-PDA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Η Αναπτυξιακή Βοήθεια Έργων (PDA) προσφέρει τεχνική βοήθεια σε δημόσιους και ιδιωτικούς προγραμματιστές έργων για την παροχή ενεργειακής απόδοσης και επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  Η Αναπτυξιακή Βοήθεια Έργων (PDA) θα υποστηρίξει τους φορείς υλοποίησης έργων στην προετοιμασία και την έναρξη επενδυτικών αγωγών έργων βιώσιμης ενέργειας. Το θέμα της πρόσκλησης στοχεύει στη δημιουργία τεχνικής, οικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης των φορέων υλοποίησης έργων που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου.

 • Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

  Κλειστή

  Κωδικός: 29228 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-POLICY | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Οι ενέργειες στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να:

  • Προώθηση και δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών εντός και μεταξύ των κρατών μελών.
  • Παροχή υποστήριξης, τεχνικών συμβουλών και εργαλείων για τη διαμόρφωση και την εξειδίκευση των απαιτήσεων, γενικά και σύμφωνα με το εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο.
  • Πεδίο εφαρμογής, αξιολόγηση και μοντελοποίηση του αντίκτυπου των επιλογών εφαρμογής για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών πολιτικών.
  • Υποστήριξη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής της πολιτικής.
  • Αναπτύξτε και εφαρμόστε μεθοδολογίες για την ακριβέστερη μέτρηση, τον υπολογισμό και τον υπολογισμό των συνεισφορών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων και προγραμμάτων πολιτικής.
  • Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για τομείς και τομείς που καλύπτονται από διαφορετικές πολιτικές και νομοθετικές πράξεις, ιδίως προσεγγίσεις για ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων, υπολογισμούς/λογιστικής, επαλήθευσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων.
  • Παρακολούθηση και μοντελοποίηση των ενεργειακών και μη ενεργειακών επιπτώσεων των ολοκληρωμένων λύσεων, συλλογή δεδομένων για τον τομέα της ενέργειας και των κτιρίων.

 • Crowding in private finance

  Κλειστή

  Κωδικός: 29224 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-CET-PRIVAFIN | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023

  Το θέμα στοχεύει στην αύξηση του ποσού της ιδιωτικής χρηματοδότησης που διατίθεται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας με τη θέσπιση καινοτόμων προγραμμάτων χρηματοδότησης για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια ή/και τη συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προϊόντων και την προσαρμογή των επενδυτικών τους πρακτικών.

 • Nature Governance

  Κλειστή

  Κωδικός: 28896 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-SAP-NAT-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος πρέπει να υποστηρίζουν την εφαρμογή των πτυχών διακυβέρνησης (δηλαδή διασφάλιση συμμόρφωσης, συμμετοχή του κοινού, πρόσβαση στη δικαιοσύνη) της ΕΕ Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030, με έμφαση στη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα με:

  • προώθηση της αποτελεσματικής συμμετοχής του κοινού και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη στη φύση και πολιτική βιοποικιλότητας και θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία μεταξύ του κοινού, των ΜΚΟ, δικηγόροι, το δικαστικό σώμα, οι δημόσιες διοικήσεις και/ή
  • δημιουργία νέων ή, όπου υπάρχει, ενίσχυση υφιστάμενων διασυνοριακών, εθνικών ή περιφερειακά δίκτυα επαγγελματιών ή εμπειρογνωμόνων διασφάλισης συμμόρφωσης και/ή
  • καθιέρωση ή, όπου υπάρχει, βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και κατάρτιση για τη βελτίωση της συμμετοχής του κοινού, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της συμμόρφωσης δεσμευτικά νομικά μέσα της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, μέσω της προώθησης, έλεγχος και επιβολή της συμμόρφωσης και/ή
  • ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών ή/και ανάπτυξη και χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία και δράσεις για την προώθηση, την παρακολούθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης με δεσμευτικά μέσα της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του διοικητικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο και περιβαλλοντική ευθύνη και/ή
  • βελτίωση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζονται οι δημόσιες αρχές και/ή
  • συνεργασία με πολίτες και άλλους για την προώθηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης και διασφάλιση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης σε σχέση με τη φύση της ΕΕ και νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα.

 • Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs

  Κλειστή

  Κωδικός: 28872 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-TA-PP-CLIMA-SIP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Στόχος είναι η προετοιμασία Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Έργων (SIPs) της CLIMA.
  Έργα CLIMA SIPs

  • στοχεύουν στην υλοποίηση:
   • Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος (NECP) Κανονισμός για την διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης και δράση για το κλίμα (ΕΕ) 2018/1999.
   • Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΑΑΠ).
   • Εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές ή σχέδια δράσης προσαρμογής.
   • Αστικά ή κοινοτικά σχέδια δράσης που πρωτοστατούν στη μετάβαση σε α κλιματικά ουδέτερη και/ή κλιματικά ανθεκτική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικά ουδέτερης σχέδια και δράσεις πόλεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΕ «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» και Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
   • Μετριασμός αερίων θερμοκηπίου σε εθνικό, περιφερειακό ή ειδικό κλάδο/τομέα στρατηγικές ή οδικούς χάρτες οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
  • σε μεγάλη εδαφική κλίμακα
  • με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
  • και περιλαμβάνουν μηχανισμό συντονισμού για τη χρηματοδότηση υποστήριξης συμπληρωματικών μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή του στοχευμένου σχεδίου ή στρατηγική.

  Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου TA-PP είναι η υποβολή μιας ολοκληρωμένης πρότασης για ένα CLIMA SIP.

 • Technical Assistance preparation of ENV SIPs

  Κλειστή

  Κωδικός: 28870 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-TA-PP-ENV-SIP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Στόχος είναι η προετοιμασία Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Έργων ENV (SIPs).
  Έργα ENV SIPs

  • στοχεύουν στην υλοποίηση:
   • Σχέδια Δράσης Εθνικής ή Περιφερειακής Κυκλικής Οικονομίας, Στρατηγικές, Οδικοί Χάρτες ή παρόμοιος
   • Εθνικά και περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα ή/και των Προγραμμάτων Πρόληψης Αποβλήτων ως που ζητείται από το άρθρο 29 της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα·
   • Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΠ) σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Νερού Οδηγία Πλαίσιο, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (FRMPs) σύμφωνα με την Οδηγία για τις πλημμύρες, θαλάσσιες στρατηγικές σύμφωνα με τη στρατηγική για τη θάλασσα Οδηγία-πλαίσιο;
   • Σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την Οδηγία για την ποιότητα του αέρα περιβάλλοντος ή τον εθνικό αέρα Προγράμματα Ελέγχου Ρύπανσης (NAPCP) σύμφωνα με την Εθνική Εκπομπή Οδηγία για τα ανώτατα όρια.
  • σε μεγάλη εδαφική κλίμακα
  • με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
  • και περιλαμβάνουν μηχανισμό συντονισμού για τη χρηματοδότηση υποστήριξης συμπληρωματικών μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή του στοχευμένου σχεδίου ή στρατηγική.

  Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου TA-PP είναι η υποβολή μιας ολοκληρωμένης πρότασης για ένα ENV SIP.

 • Technical Assistance preparation of SNAPs

  Κλειστή

  Κωδικός: 28861 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-TA-PP-NAT-SNAP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Στόχος είναι η προετοιμασία Στρατηγικών Έργων Φύσης (SNAPs).

  Έργα SNAPS

  • Στοχεύουν στην υλοποίηση:
   • Πλαίσια Δράσης Προτεραιότητας (ΠΔΠ) ή/και
   • Άλλα σχέδια ή στρατηγικές που υιοθετήθηκαν σε διεθνή, εθνικά, περιφερειακά ή πολυπεριφερειακό επίπεδο από τη φύση και τις αρχές βιοποικιλότητας, που εφαρμόζουν Πολιτική ή νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση και/ή τη βιοποικιλότητα,
  • σε μεγάλη εδαφική κλίμακα
  • με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
  • και περιλαμβάνουν μηχανισμό συντονισμού για τη χρηματοδότηση υποστήριξης συμπληρωματικών μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή του στοχευμένου PAF (ή άλλο επιλέξιμη στρατηγική).

  Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου TA-PP είναι η υποβολή μιας ολοκληρωμένης πρότασης για ένα SNAP.

 • Climate Governance and Information

  Κλειστή

  Κωδικός: 28859 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-SAP-CLIMA-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Το LIFE Climate Change Governance and Information στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιβολής της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στον μετριασμό ή/και στην προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

 • Projects to support Bauhaus, the Phoenix initiative and the Emerald Network

  Κλειστή

  Κωδικός: 28857 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-PLP-Bauhaus-Phoenix-Emerald | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Τα προτεινόμενα έργα θα αντιμετώπιση των ακόλουθων ειδικών αναγκών και προτεραιοτήτων πολιτικής που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.
  Tο συγκεκριμένο θέμα, προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών.

   

 • Nature & Biodiversity and Circular Economy & Quality of Life

  Κλειστή

  Κωδικός: 28855 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-PLP-NAT-ENV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Τα προτεινόμενα έργα θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση του μετά από συγκεκριμένες ανάγκες που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στην εγκύκλιο του υποπρογράμματος Οικονομία και Ποιότητα ΖΩΗΣ στο υποπρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα.

 • Implementation of the Ecodesign, Energy labelling and Tyre labelling policy

  Κλειστή

  Κωδικός: 28847 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-PLP-ENER | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Στόχος της δράσης είναι να διασφαλίσει ότι οι απόψεις των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην προπαρασκευαστική διαδικασία που οδηγεί σε μέτρα εφαρμογής και στις αναθεωρήσεις τους βάσει της νομοθεσίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης εθελοντικών συμφωνιών, τόσο στο φάση μελέτης, στο Φόρουμ Διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση και, εάν κριθεί σκόπιμο, στη συνέχεια.

  Το έργο αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης σε περιβαλλοντικές και καταναλωτικές ΜΚΟ για την εκπροσώπησή τους στην προπαρασκευαστική διαδικασία για τη νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση.

 • Vehicle-to-grid (V2G) integration – Development of national incentivising framework for the integration of Electric Vehicles as home / building energy storage, in energy communities and in national grids

  Κλειστή

  Κωδικός: 28838 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-PLP-CLIMA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να αναπτύξει και να ελέγξει τη σκοπιμότητα της νομοθεσίας/σχημάτων υποστήριξης που επιτρέπουν τη χρήση μπαταριών EV (όταν είναι συνδεδεμένες) ως οικιακές μπαταρίες / για την τροφοδοσία ενεργειακών κοινοτήτων – και την άρση κάθε πιθανού διοικητικού φραγμού (συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησής τους), όταν είναι συνδεδεμένες με έξυπνα βύσματα στο σπίτι / σε συλλογικά κτίρια κατοικιών / @work / «αργά» σημεία φόρτισης στην άκρη του δρόμου.

 • Climate Change Adaptation

  Κλειστή

  Κωδικός: 28830 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτού του σκέλους θα πρέπει να βοηθήσουν:

  • Εξασφάλιση συνεχούς προόδου στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας, ενδυνάμωσης ανθεκτικότητα και μείωση της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή, όπως απαιτείται στο με Άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Νόμου για το Κλίμα
  • Επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή/αλλαγή 30 στο κλίμα (EU Strategy on Adaptation to Climate Change30) – το 2050 η ΕΕ θα είναι μια κοινωνία ανθεκτική στο κλίμα που θα είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus

  Κλειστή

  Κωδικός: 28827 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και
  προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

  Ο συγκεκριμένος στόχος είναι να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα (η περιγραφή αναλύεται περαιτέρω στις ενότητες που ακολουθούν):
  1. Κυκλική Οικονομία και Απόβλητα
  2. Αέρας
  3. Νερό
  4. Έδαφος
  5. Θόρυβος
  6. Χημικά
  7. Ένα νέο ευρωπαϊκό Bauhaus

 • Nature and Biodiversity

  Κλειστή

  Κωδικός: 28812 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Τα έργα πρέπει να εμπίπτουν σε τουλάχιστον έναν από τους δύο τομείς παρέμβασης:

  Χώρος παρέμβασης: «Χώρος για τη Φύση»
  Κάθε έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης των ειδών ή των οικοτόπων μέσω μέτρων διατήρησης ή αποκατάστασης βάσει της περιοχής εμπίπτει στο επιλέξιμο πεδίο εφαρμογής του περιοχή παρέμβασης «Χώρος για τη Φύση». Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, έργα για αποκατάσταση ή βελτίωση φυσικών ή ημιφυσικών οικοτόπων ή οικοτόπων ειδών, τόσο εντός όσο και εκτός των υφιστάμενων προστατευόμενων περιοχών. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έργα για τη δημιουργία πρόσθετων προστατευόμενων περιοχών (ή τη βελτίωση της εστίασης στη βιοποικιλότητα και συμβολή υφιστάμενων προστατευόμενων περιοχών), οικολογικούς διαδρόμους ή άλλο πράσινο υποδομές, δοκιμές έργων ή επίδειξη διαχείρισης νέας τοποθεσίας προσεγγίσεις, έργα που ασκούν πιέσεις κ.λπ.

  Περιοχή παρέμβασης: «Προστασία του είδους μας»
  Κάθε έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης των ειδών (ή, στην περίπτωση χωροκατακτητικά ξενικά είδη, μειώνοντας την επίδρασή τους) μέσω οποιωνδήποτε άλλων σχετικών δραστηριοτήτων παρά τα μέτρα διατήρησης ή αποκατάστασης που βασίζονται στην περιοχή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περιοχή παρέμβασης «Προστασία του είδους μας». Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των απειλές που ενδέχεται να δράσουν στα είδη εκτός από την υποβάθμιση των οικοτόπων τους, τέτοια έργα μπορούν να εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα σχετικών μέτρων, που εκτείνονται από σκληρά έργα υποδομής για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων.

 • Strategic Integrated Projects - Environment

  Κλειστή

  Κωδικός: 28570 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-STRAT-ENV-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στοχεύουν στην εφαρμογή ενός από τα ακόλουθα σχέδια/στρατηγικές:

  Κυκλική Οικονομία: Εθνικά ή Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, Στρατηγικές, Οδικοί χάρτες ή παρόμοιοι, οι οποίοι είναι επίσημα εγκεκριμένοι, και οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένα και μετρήσιμες ενέργειες ή στόχους, με σαφές χρονοδιάγραμμα και είναι σύμφωνες με ή που συμπληρώνει τους στόχους του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

  Απόβλητα: Εθνικά και περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα ή/και των Προγραμμάτων Πρόληψης Αποβλήτων (WPPs) όπως ζητείται από το άρθρο 29 της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα.

  Νερά: Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΠ) σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Νερού Οδηγία Πλαίσιο, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (FRMPs) σύμφωνα με τις Πλημμύρες Οδηγία ή θαλάσσιες στρατηγικές σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

  Αέρας: Σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με την Οδηγία για την ποιότητα του αέρα ή την εθνική ατμοσφαιρική ρύπανση Προγράμματα Ελέγχου (NAPCP) σύμφωνα με την οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών.

 • Technical Assistance - Replication - Nature & Biodiversity and Circular Economy & Quality of Life

  Κλειστή

  Κωδικός: 28568 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-TA-R-NAT-ENV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023

  Οι στόχοι των έργων LIFE Technical Assistance – Replication (TA-R) είναι η διευκόλυνση της αναβάθμισης ή αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ή, κατά περίπτωση για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος LIFE, από άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

 • Environment governance

  Κλειστή

  Κωδικός: 28558 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-SAP-ENV-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

  Ο συγκεκριμένος στόχος είναι να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα (η περιγραφή αναλύεται περαιτέρω στις ενότητες που ακολουθούν):

  1. Δραστηριότητες υποστήριξης της λήψης αποφάσεων από τις δημόσιες διοικήσεις και εθελοντικές προσεγγίσεις
  2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη
  3. Αλλαγή συμπεριφοράς και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης

 • Climate Change Mitigation

  Κλειστή

  Κωδικός: 28556 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCM | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Τα έργα στο πλαίσιο της Περιοχής Προτεραιότητας Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής θα πρέπει να συμβάλλουν στην κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών της ΕΕ για το 2030 κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με επίπεδα του 1990.

 • Strategic Integrated Projects - Climate Action

  Κλειστή

  Κωδικός: 28552 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2023-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στοχεύουν στην εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα σχέδια/στρατηγικές:

  1. Εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης και της δράσης για το κλίμα (ΕΕ) 2018/1999.
  2. Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΑΑΠ).
  3. Εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές ή σχέδια δράσης προσαρμογής.
  4. Σχέδια δράσης αστικών ή κοινοτήτων που πρωτοστατούν στη μετάβαση στο κλίμα ουδέτερη ή/και κλιματικά ανθεκτική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικά ουδέτερων σχεδίων πόλεων και δράσεις, για παράδειγμα στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΕ «Κλιματικά ουδέτερα και Έξυπνες πόλεις και Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
  5. Μετριασμός αερίων θερμοκηπίου σε εθνικό, περιφερειακό ή ειδικό κλάδο/τομέα στρατηγικές ή οδικούς χάρτες οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 • Strategic Nature and Integrated Projects (SNaP/SIP)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22135 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2022-STRAT-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  The topics under this call for proposals concern LIFE Strategic Integrated Projects (SIPs) and Strategic Nature Projects (SNaPs).

 • LIFE Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs

  Κλειστή

  Κωδικός: 22122 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2022-TA-PP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  The topics under this call for proposals concern LIFE Technical Assistance Project Grants (TA PP). Technical Assistance Projects (TA) may include the following activities:

  • preparation of Strategic Integrated Projects (SIPs) Strategic Nature and Projects (SNAPs) (TA-PP)

 • Φύση και βιοποικιλότητα - Πρότυπα έργα δράσης (SAP)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22119 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2022-SAP-NAT | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2022

  Οι ειδικοί στόχοι του υποπρογράμματος «Φύση και Βιοποικιλότητα» είναι οι εξής:

  • ανάπτυξη, επίδειξη, προώθηση και τόνωση της κλίμακας καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων (συμπεριλαμβανομένων λύσεων που βασίζονται στη φύση και προσέγγισης του οικοσυστήματος) για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και για τη συμβολή στη βάση γνώσεων και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης του Natura 2000
  • υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιβολής της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, λαμβάνοντας επίσης δεόντως υπόψη εξέταση των πιθανών συνεισφορών που παρέχει η επιστήμη των πολιτών
  • να καταλύσει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη επιτυχημένων λύσεων/προσεγγίσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με την αναπαραγωγή αποτελεσμάτων, την ενσωμάτωση σχετικών στόχων σε άλλες πολιτικές και τις πρακτικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κινητοποιώντας τις επενδύσεις και βελτιώνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

 • Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής - Πρότυπα Έργα Δράσης (SAP)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22114 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2022-SAP-ENV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2022

  Οι ειδικοί στόχοι του υποπρογράμματος «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής» είναι:

  • να αναπτύξει, να επιδείξει και να προωθήσει καινοτόμες τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον και να συμβάλει στη βάση γνώσεων και, κατά περίπτωση, στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών
  • η υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιβολής της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
  • να καταλύσει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη επιτυχημένων τεχνικών και πολιτικών λύσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον, με την αναπαραγωγή αποτελεσμάτων, την ενσωμάτωση σχετικών στόχων σε άλλες πολιτικές και στις πρακτικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κινητοποιώντας επενδύσεις και βελτιώνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

  Αυτό το υποπρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικά, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και στην προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

 • LIFE - Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια

  Κλειστή

  Κωδικός: 22111 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2022-CET | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Οι ειδικοί στόχοι του υποπρογράμματος «Μετάβαση καθαρής ενέργειας» είναι οι ακόλουθοι:

  • να αναπτύξει, να επιδείξει και να προωθήσει καινοτόμες τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη μετάβαση σε βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυξημένη ενεργειακή απόδοση, και να συμβάλει στη βάση γνώσεων και στην εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής
  • να υποστηρίξει την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιβολή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη μετάβαση σε βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή αυξημένη ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων και της συμμετοχής κοινωνία των πολιτών
  • να καταλύσει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη επιτυχημένων τεχνικών και πολιτικών λύσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια ή την αυξημένη ενεργειακή απόδοση με την αναπαραγωγή αποτελεσμάτων, την ενσωμάτωση σχετικών στόχων σε άλλες πολιτικές και τις πρακτικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κινητοποίηση επενδύσεων και βελτίωση πρόσβαση στη χρηματοδότηση

 • Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή – Πρότυπα έργα δράσης (SAP)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22108 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2022-SAP-CLIMA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2022

  Οι ειδικοί στόχοι του υπο-προγράμματος «Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» είναι:

  • να αναπτύξει, να επιδείξει και να προωθήσει καινοτόμες τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα και να συμβάλει στη βάση γνώσεων και στην εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής,
  • να υποστηρίξει την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών,
  • να καταλύσει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη επιτυχημένων τεχνικών και πολιτικών λύσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα με την αναπαραγωγή αποτελεσμάτων, την ενσωμάτωση σχετικών στόχων σε άλλες πολιτικές και πρακτικές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κινητοποιώντας επενδύσεις και βελτιώνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

  Αυτό το υποπρόγραμμα θα συμβάλει στη μετατροπή της ΕΕ σε μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ και προετοιμάζοντας την ΕΕ για τις προκλήσεις της δράσης για το κλίμα τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

 • LIFE 2021 Capacity Building

  Κλειστή

  Κωδικός: 16779 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-TA-CAP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022

  Τα έργα τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία ικανοτήτων στοχεύουν στην υποστήριξη των δημόσιων φορέων σε εθνικό επίπεδο υπεύθυνοι για την εφαρμογή του LIFE για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κράτους μέλους τους συμμετοχή στο Πρόγραμμα και βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων, μέσω δραστηριοτήτων που βασίζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες.

 • Circular Economy and Quality of Life

  Κλειστή

  Κωδικός: 16775 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-PREP-Environment | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022

  Το προτεινόμενο έργο με θέμα LIFE 2021-PREP-Περιβάλλον θα έχει ως στόχο να αντιμετώπισει την ανάγκη που εντόπισαν τα κράτη μέλη στο υποπρόγραμμα Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα LIFE.

 • Biodiversity in the Outermost Regions and the Overseas Countries and Territories

  Κλειστή

  Κωδικός: 16758 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-BEST | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2022

  Το προτεινόμενο έργο θα έχει ως στόχο την εφαρμογή ενός προγράμματος μικρής επιχορήγησης για τη βιοποικιλότητα δράσης στις ORs και στις OCTs της ΕΕ. Ο σκοπός αυτού του μηχανισμού χρηματοδότησης για βιοποικιλότητα θα ήταν η περαιτέρω απελευθέρωση του τοπικού δυναμικού για δράση στον τομέα της βιοποικιλότητας στις ORs και στις OCTs της ΕΕ και να προωθήσει την εφαρμογή της διατήρησης του συγκεκριμένου δραστηριότητες σε εκείνες τις περιοχές με στόχο την προστασία της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης οικοσυστήματα.

 • Nature and Biodiversity

  Κλειστή

  Κωδικός: 16755 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-PREP-NATURA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022

  Τα προτεινόμενα έργα στο πλαίσιο του θέματος LIFE 2021-PREP-NATURA θα αφορούν την ακολουθώντας ειδικές ανάγκες και προτεραιότητες πολιτικής που έχουν προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη υποπρόγραμμα Φύση και Βιοποικιλότητα.

 • Fostering the network of LIFE National Contact Points

  Κλειστή

  Κωδικός: 16751 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-PREP-Network | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022

  Ο Κανονισμός LIFE κάνει αναφορά στη συνεργασία μεταξύ των Εθνικού Σημεία Επαφής – NCP και αναγνωρίζει τη σημασία τους ως βασικοί παράγοντες του LIFE πρόγραμμα για να συμβάλει στην υποστήριξη των αιτούντων στη φάση προετοιμασίας του προτάσεις και κατά την υλοποίηση των έργων. Το έργο αυτό στοχεύει να υποστηρίξει την δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE και διευκόλυνση της μεταβίβασής τους εθνική συνεργασία, δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και εκδηλώσεις για ανταλλαγή εμπειριών.

 • European City Facility

  Κλειστή

  Κωδικός: 16457 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-EUCF | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022

  Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, θα λειτουργήσει μια Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Πόλης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE CET. Οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρίες σχετικά με το εν εξελίξει EUCF H2020 και να προβλέπουν την κατάλληλη παρακολούθηση και αναβάθμιση της θεμελιώδους προσέγγισής του. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να υποβληθούν προτάσεις για τη λειτουργία μιας «Διευκόλυνσης για τις ευρωπαϊκές πόλεις» στο πλαίσιο του LIFE που προσφέρει οικονομική υποστήριξη και υπηρεσίες σε πόλεις και δήμους ή τις ομάδες τους.

 • LIFE Strategic Projects - Strategic Integrated Projects – Environment

  Κλειστή

  Κωδικός: 11619 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  Applicants should target the implementation of one of the following plans/strategies:

  • Circular Economy: National or Regional Circular Economy Action Plans, Strategies, Roadmaps or similar, which are officially approved, and which include specific and measurable actions, or targets, with a clear timeline and are in line with or complementing the objectives of the EU Circular Economy Action Plan.
  • Waste: National and regional Waste Management Plans (WMPs) pursuant to Article 28 of the Waste Framework Directive and/or Waste Prevention Programmes (WPPs) as requested by article 29 of the Waste Framework Directive.
  • Water: River basin management plans (RBMPs) pursuant to Annex VII to the Water Framework Directive, Flood Risk Management Plans (FRMPs) pursuant to the Floods Directive or Marine Strategies pursuant to the Marine Strategy Framework Directive.
  • Air: Air quality plans pursuant to the Air Quality Directive or national air pollution control programmes (NAPCP) pursuant to the National Emission Ceilings Directive.

 • LIFE Strategic Projects - Strategic Nature Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 11617 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  The objective of a SNAP project is to implement:

  • Prioritised Action Frameworks (PAF) and/or
  • other plans or strategies adopted at international, national, multiregional or regional level by nature and biodiversity authorities, that implement EU nature and/or biodiversity policy or legislation,

  through coordination of the available funding and mobilisation of additional funding and with the active engagement of all the relevant stakeholders. In this way, a SNAP project will support effective mainstreaming of nature and biodiversity objectives and priorities into other policies and financing instruments.

 • LIFE Strategic Projects - Strategic Integrated Projects - Climate Action

  Κλειστή

  Κωδικός: 11611 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  Applicants should target the implementation of one of the following plans/strategies:

  • National Energy and Climate Plans (NECP, Regulation on the governance of the energy union and climate action (EU)2018/1999).
  • National Energy Efficiency Action Plans (NEEAP).
  • National or regional adaptation strategies or action plans.
  • Urban or community-based action plans pioneering the transition to a low carbon and/or climate resilient society.
  • National, regional or industry-/sector-specific greenhouse gas mitigation strategies or low carbon economy roadmaps.

 • LIFE Technical Assistance Project Grants - Technical Assistance preparation of ENV SIPs

  Κλειστή

  Κωδικός: 11605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2021

  The objective is the preparation of ENV Strategic Integrated Projects (SIPs). ENV SIPs projects aim at the implementation of: National or Regional Circular Economy Action Plans, Strategies, Roadmaps or similar; National and regional Waste Management Plans (WMPs) pursuant to Article 28 of the Waste Framework Directive and/or Waste Prevention Programmes as requested by article 29 of the Waste Framework Directive; River basin management plans (RBMPs) pursuant to Annex VII to the Water Framework Directive, Flood Risk Management Plans (FRMPs) pursuant to the Floods Directive, Marine Strategies pursuant to the Marine Strategy Framework Directive; Air quality plans pursuant to the Ambient Air Quality Directive or National Air Pollution Control Programmes (NAPCP) pursuant to the National Emission Ceilings Directive.

 • LIFE Technical Assistance Project Grants

  Κλειστή

  Κωδικός: 11603 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2021

  The objective is the preparation of Strategic Nature Projects (SNAPs). SNAPS projects aim at the implementation of Prioritised Action Frameworks (PAF) and/or other plans or strategies adopted at international, national, regional or multiregional level by nature and biodiversity authorities, that implement EU nature and/or biodiversity policy or legislation.

 • Φύση και βιοποικιλότητα

  Κλειστή

  Κωδικός: 11589 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Τα έργα πρέπει να εμπίπτουν σε τουλάχιστον έναν από τους δύο τομείς παρέμβασης:

  • «Χώρος για τη φύση»
  • «Προστασία του είδους μας»

 • Φύση και βιοποικιλότητα - Διακυβέρνηση της φύσης

  Κλειστή

  Κωδικός: 11586 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-NAT-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα πρέπει να αφορούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής - Κυκλική οικονομία, πόροι από απόβλητα, αέρας, νερό, έδαφος, θόρυβος, χημικά, Bauhaus

  Κλειστή

  Κωδικός: 11580 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικά, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

 • Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής - Διακυβέρνηση περιβάλλοντος

  Κλειστή

  Κωδικός: 11578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-ENV-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Ο στόχος του θέματος είναι να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικά, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

 • Μετριασμός και Προσαρμογή Κλιματικής Αλλαγής - Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής

  Κλειστή

  Κωδικός: 11573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Τα έργα στον τομέα προτεραιότητας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να συμβάλουν στην κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών της ΕΕ για το 2030 τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής - Διακυβέρνηση και ενημέρωση για το κλίμα

  Κλειστή

  Κωδικός: 11570 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Η Διακυβέρνηση και οι Πληροφορίες για την Κλιματική Αλλαγή υποστηρίζουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιβολή της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στον μετριασμό ή/και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής - Πρόσκληση Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

  Κλειστή

  Κωδικός: 11567 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή ότι, το 2050, η ΕΕ θα είναι μια κοινωνία ανθεκτική στο κλίμα, η οποία θα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Γενικά, τα έργα θα πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη μείωση της ευπάθειας, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και τον προτεινόμενο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 11534 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-BUILDRENO | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει μια μεγαλύτερη απορρόφηση της αγοράς και μια μεγάλη κλίμακα ολιστικών, βιομηχανοποιημένων λύσεων βαθιάς ανακαίνισης κτιρίων, υποστηρίζοντας έτσι την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για το κύμα ανακαίνισης.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - EU community of "Integrated Home Renovation Services" practitioners

  Κλειστή

  Κωδικός: 11532 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-HOMERECOM | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινότητας ΕΕ ειδικευμένων επαγγελματιών που συμμετέχουν ενεργά στην τοπική/περιφερειακή εφαρμογή “ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης σπιτιού”, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση προς τις βέλτιστες πρακτικές.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης για επενδύσεις σε βιώσιμη ενέργεια

  Κλειστή

  Κωδικός: 11530 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-INNOFIN | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων χρηματοδότησης για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων χρηματοδότησης που αξιοποιούν την ιδιωτική χρηματοδότηση για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Πολυεπίπεδος διάλογος για το κλίμα και την ενέργεια για την επίτευξη της ενεργειακής διακυβέρνησης

  Κλειστή

  Κωδικός: 11527 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-GOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη των κρατών μελών στην προώθηση ενός πολυεπίπεδου διαλόγου για την επίτευξη της ενεργειακής διακυβέρνησης

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Addressing building related interventions for vulnerable districts

  Κλειστή

  Κωδικός: 11525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-ENERPOV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας αντιμετωπίζοντας την κακή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, ως βασικό παράγοντα κινδύνου που προκαλεί ενεργειακή φτώχεια. Επιπλέον, αυτό το θέμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των πολλών αρνητικών επιπτώσεων που έχει η χαμηλή ποιότητα κτιριακών αποθεμάτων στους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένης της κακής υγείας και των χαμηλότερων επιπέδων κοινωνικής ένταξης.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Προς μια αποτελεσματική εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

  Κλειστή

  Κωδικός: 11521 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-POLICY | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής των βασικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, ιδίως της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (πεδίο A), της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πεδίο Β) και της οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων (πεδίο Γ).

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Τεχνική υποστήριξη για σχέδια και στρατηγικές μετάβασης καθαρής ενέργειας σε δήμους και περιφέρειες

  Κλειστή

  Κωδικός: 11518 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-LOCAL | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Μετάβαση καθαρής ενέργειας από την Κοινότητα σε περιοχές άνθρακα, τύρφης και πετρελαιο σχιστόλιθου

  Κλειστή

  Κωδικός: 11515 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-COALREGIONS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης θα πρέπει να δημιουργήσουν ικανότητα μεταξύ των κοινοτήτων σε περιοχές άνθρακα, τύρφης και πετρελαιο σχιστόλιθου για να μεγιστοποιήσουν τις δαπάνες του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης στον τομέα της μετάβασης καθαρής ενέργειας που θα οδηγήσει σε αυξημένη απορρόφηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Καθιέρωση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και συμβατικών σχεδίων για έξυπνες και ενσωματωμένες στον τομέα υπηρεσίες ενέργειας

  Κλειστή

  Κωδικός: 11512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-SMARTSERV | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων που αναπτύσσουν, εννοούν και αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και έννοιες που αποτυπώνουν πλήρως την οικονομική αξία και τα ευρύτερα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - BUILD UP Skills - επανεκκίνηση των Εθνικών Πλατφορμών και Οδικών Χαρτών

  Κλειστή

  Κωδικός: 11509 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρωτοβουλία BUILD UP Skills υποστηρίζει την αναβάθμιση των επαγγελματιών κτιρίων σε όλη την Ευρώπη, για την πραγματοποίηση ανακαινίσεων κτιρίων που προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση καθώς και νέα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Integrated Home Renovation Services

  Κλειστή

  Κωδικός: 11506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-HOMERENO | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  H συγκεκριμένη πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία ή την αναπαραγωγή καινοτόμων τοπικών ή περιφερειακών «ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης σπιτιού».

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years

  Κλειστή

  Κωδικός: 11502 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-COOLING | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να παρέχουν μια βελτιωμένη και ολοκληρωμένη κατανόηση της ζήτησης ψύξης στα κτίρια και να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές για το πώς θα μπορούσε η διαχείριση και η ικανοποίηση της βιώσιμης αυτής ζήτησης με αποτελεσματικότερο τρόπο, δηλαδή με τη μείωση της ζήτησης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments

  Κλειστή

  Κωδικός: 11500 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-PDA | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που κινητοποιούν το ιδιωτικό κεφάλαιο, συνδυάζουν το δημόσιο με ιδιωτική χρηματοδότηση, δημιουργούν μακροπρόθεσμα και κλιμακούμενα χρηματοδοτικά μέσα και ταυτόχρονα ξεπερνούν τα νομικά και διαρθρωτικά εμπόδια, ενώ παράγουν μια εξαιρετικά φιλόδοξη βιώσιμη ενέργεια αγωγός έργου.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Δημιουργία συνθηκών για παγκόσμια βελτίωση της έξυπνης ετοιμότητας των ευρωπαϊκών κτιρίων

  Κλειστή

  Κωδικός: 11493 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-SMARTREADY | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στη(ν):

  • επιτυχή εφαρμογή του δείκτη έξυπνης ετοιμότητας.
  • επιτυχή ανάκτηση του δείκτη έξυπνης ετοιμότητας από την αγορά.
  • διάδοση ΤΠΕ και τεχνολογιών έξυπνης ετοιμότητας (π.χ. BMS, έξυπνοι μετρητές, έξυπνοι θερμοστάτες, αισθητήρες, συσκευές Internet of Things (IoT), υποδομή φόρτισης έξυπνης ηλεκτρονικής κινητικότητας) σε οικιακά, δημόσια και εμπορικά κτίρια.
  • προστασία της ιδιωτικής ζωής και της κυβερνοασφάλειας των έξυπνων κτιρίων.
  • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που συνδέεται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Υιοθέτηση συστάσεων ενεργειακών ελέγχων για την ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 11480 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-AUDITS | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Ο βασικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η αύξηση των εταιρειών,  που χρησιμοποιούν μια ολιστική προσέγγιση στην πρόσληψη των διαθέσιμων ενεργειακών ελέγχων και τη διασφάλιση ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις διενεργούν τακτικούς ενεργειακούς ελέγχους ή διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS).

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Προώθηση βιώσιμης απορρόφησης ενέργειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες

  Κλειστή

  Κωδικός: 11475 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-VALUECHAIN | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ και μεγαλύτερων εταιρειών, που λειτουργούν στην ίδια αλυσίδα αξίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγιστοποιούνται σε κάθε βήμα της διαδικασίας, σύμφωνα με την Στρατηγική της ΕΕ για την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος και γενικότερα με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης για ενεργειακές κοινότητες και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

  Κλειστή

  Κωδικός: 11472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-ENERCOM | Όνομα Προγράμματος: Περιβάλλον & Δράση για το Κλίμα (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη στήριξη δράσεων που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών και ενεργειακών κοινοτήτων και/ή δράσεων που αναπτύσσουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της εμφάνισης και ανάπτυξης κοινοτικών ενεργειακών έργων.