Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ

Περίληψη

Το πρόγραμμα καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ (2021-2027) έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη δράσης για την καταπολέμηση των παρατυπιών, της απάτης και της διαφθοράς που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ
 • υποστήριξη της αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ των διοικητικών αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ
 • διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του νόμου για τελωνειακά και γεωργικά θέματα υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση, ιδίως για εξοπλισμό τεχνικής και επιχειρησιακής έρευνας, εξειδικευμένες δραστηριότητες κατάρτισης και έρευνας, για την υποστήριξη της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η χρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων και προμηθειών.

Επιλέξιμες οντότητες για επιχορηγήσεις είναι οι δημόσιες αρχές (από κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες τρίτες χώρες), ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές οντότητες και κάθε νομική οντότητα που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 181 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu-anti-fraud-programme_en#contact

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με: OLAF-FMB-HERCULE@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Technical Assistance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33077 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2024-TA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Το πρόγραμμα Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ (EUAF) έχει ώς γενικό στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η EUAF θέτει τόν στόχο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

  Η πρόσκληση Technical Assistance  έχει σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού, εργαλείων και τεχνολογικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός υποχρεωτικού συνοδευτικού στοιχείου κατάρτισης σχετικά με τη χρήση των αγορασθέντων εξοπλισμών.  Ως εκ τούτου, όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να επιδεικνύουν ένα εκπαιδευτικό στοιχείο.

  Η πρόσκληση θα υποστηρίξει τα ακόλουθα τέσσερα θέματα το 2024:

  • EUAF-2024-TA-01 — Investigation and surveillance equipment and methods
  • EUAF-2024-TA-02 — Digital forensic hardware
  • EUAF-2024-TA-03 — Data analytics technologies and data purchases
  • EUAF-2024-TA-04 — Detection of illicit trade

 • Comparative law studies and periodical publications

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32928 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2024-TRAI-04 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

  Γι αυτό το θέμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: μελέτες συγκριτικού δικαίου και περιοδικές εκδόσεις και διάδοση σχετικών πληροφοριών μέσω περιοδικών εκδόσεων.

 • Staff exchanges

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32923 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2024-TRAI-03 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

  Γι αυτό το θέμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: οργάνωση των ανταλλαγών προσωπικού μεταξύ εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων (συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων και γειτονικών χωρών) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση και ενημέρωση των δεξιοτήτων του προσωπικού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

 • Conferences, workshops and seminars

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32702 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2024-TRAI-02 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

  Γι αυτό το θέμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και δημιουργία δικτύων και δομικών πλατφορμών μεταξύ κρατών μελών, υποψηφίων χωρών, άλλων τρίτων χωρών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών ώστε να:

  • διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και της ανάλυσης δεδομένων
  • δημιουργηθούν δίκτυα και να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ κρατών μελών, υποψήφιων χωρών, άλλων τρίτων χωρών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών
  • διευκόλυνουν την πολυεπιστημονική συνεργασία και την ευαισθητοποίηση μεταξύ των επαγγελματιών για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς (ιδίως των τελωνειακών αρχών και άλλων φορέων επιβολής του νόμου) και των ακαδημαϊκών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την Ένωση για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και την Ένωση για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ.
  • ευαισθητοποίηθεί το δικαστικό σώμα και άλλοι νομικοί επαγγελματίες σχετικά με αυτό το θέμα.

 • Specialised training sessions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32691 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2024-TRAI-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

  Γι αυτό το θέμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών συνεδριών για τη βελτίωση της γνώσης και της χρήσης εργαλείων πληροφορικής και για την αύξηση των ικανοτήτων ανάλυσης δεδομένων κατά της απάτης με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων εξειδικευμένων μεθοδολογιών και τεχνικών.

 • EUAF-2023-TA — Technical Assistance

  Κλειστή

  Κωδικός: 27853 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2023-TA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023

  Ο κύριος σκοπός η απόκτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού, εργαλείων και τεχνολογιών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενός συνοδευτικού στοιχείου εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση του αγορασμένου εξοπλισμού.

 • Training, conferences, staff exchanges and studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 27769 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2023-TRAI | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023

  Το πρόγραμμα εργασίας EUAF 2023 προβλέπει ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή οικονομικής υποστήριξης για κατάρτιση, συνέδρια, σεμινάρια, μελέτες, διαδικτυακά σεμινάρια και δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης. Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

 • Investigation and surveillance equipment and methods

  Κλειστή

  Κωδικός: 20825 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2022-TA-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Η αγορά και συντήρηση εξοπλισμού έρευνας και επιτήρησης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους για την καταπολέμηση των παρατυπιών, της απάτης και διαφθορά, επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

 • Data analytics technologies and data purchases

  Κλειστή

  Κωδικός: 20806 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2022-TA-03 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Η αγορά και συντήρηση εμπορικών εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων, δεδομένων πλατφόρμες ανάλυσης ικανές να εκτελούν ανάλυση σε περιβάλλοντα μεγάλων δεδομένων, κίνδυνος και εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων, καθώς και συστήματα που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των παρατυπιών, δόλια δραστηριότητες και διαφθορά, επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

 • Detection of illicit trade

  Κλειστή

  Κωδικός: 20802 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2022-TA-04 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού για την ενίσχυση των δικαιούχων» επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα για τον εντοπισμό λαθρεμπορίου και απομίμησης αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων και του καπνού, που εισάγονται στην Ένωση με την πρόθεση αποφυγής ΦΠΑ, τελωνειακών δασμών ή/και ειδικών φόρων κατανάλωσης.

 • Digital forensic hardware

  Κλειστή

  Κωδικός: 20784 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2022-TA-02 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Η αγορά και συντήρηση ψηφιακού εγκληματολογικού εξοπλισμού και λογισμικού, κινητά εγκληματολογικά εργαλεία και ηλεκτρονικά εγκληματολογικά συνεργατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση (δόλιων) παρατυπιών, απάτης και διαφθοράς που είναι επιζήμια για τους οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

 • Union Anti-Fraud Programme Training, Conferences, Staff Exchanges and Studies

  Κλειστή

  Κωδικός: 11355 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2021-TRAI | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021 προβλέπει ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή οικονομικής υποστήριξης για κατάρτιση, συνέδρια, σεμινάρια, μελέτες, διαδικτυακά σεμινάρια και δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης.

 • Union Anti-Fraud Programme Technical Assistance

  Κλειστή

  Κωδικός: 11346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUAF-2021-TA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Κατά της Απάτης στην ΕΕ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Η EUAF στοχεύει:

  • να ενισχύσει και να βελτιώσει την ερευνητική και επιχειρησιακή ικανότητα των δικαιούχων, μέσω των δραστηριοτήτων που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, συλλήψεις, καταδίκες, κατασχέσεις, κατασχέσεις, ανακτήσεις, αποτροπή ζημιών στους εθνικούς και κοινοτικούς προϋπολογισμούς και αποκάλυψη σχεδίων απάτης.
  • να ενισχύσει και να βελτιώσει την τεχνική ικανότητα των δικαιούχων να πραγματοποιούν επαληθεύσεις φορτηγών, εμπορευματοκιβωτίων και (άλλων) οχημάτων.