Interreg Next Med Programme

Περίληψη

Το όραμα του Προγράμματος είναι να συνεισφέρει στην έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους στη Μεσογειακή Λεκάνη με τη στήριξη μιας ισορροπημένης, μακροχρόνιας και εκτεταμένης συνεργασίας καθώς και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Interreg NEXT “Mediterranean Sea Basin” (εφεξής “NEXT MED”) είναι ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας και αποτελεί την τρίτη γενιά μιας από της μεγαλύτερες πρωτοβουλίες συνεργασίας που υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των συνόρων της Μεσογείου.

Το NEXT MED θα συνεχίσει να προάγει την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του στόχου της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του στόχου “Interreg” ο οποίος στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) μεταξύ περιφερειών και χωρών. Το NEXT MED υλοποιείται κάτω από το σκέλος Β της ΕΕΣ, δηλαδή τη Διακρατική Συνεργασία, και συγκεκριμένα στην εξωτερική διάσταση του στόχου Interreg, επιτρέποντας τη συνεργασία μεταξύ μεγάλων διακρατικών περιοχών ή γύρω από θαλάσσιες λεκάνες μεταξύ Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιων χωρών Γειτονίας.

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος καλύπτει περιφέρειες 15 χωρών: Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας, Ελλάδας, Ισραήλ, Ιταλίας, Λιβάνου, Μάλτας, Παλαιστίνης, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Τυνησίας, Αλγερίας και Τουρκίας.

Για την επίτευξη του οράματος του, το Πρόγραμμα έχει επιλέξει τις ακόλουθες προτεραιότητες και ειδικούς στόχους (Ε.Σ.):

Προτεραιότητα 1: Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Μεσόγειος
Ε.Σ. 1.1: Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
Ε.Σ. 1.2: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ

Προτεραιότητα 2: Μια πιο πράσινη, χαμηλή σε εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Μεσόγειος
Ε.Σ. 2.1: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Ε.Σ. 2.2: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
Ε.Σ. 2.3: Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού
Ε.Σ. 2.4: Προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία

Προτεραιότητα 3: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Μεσόγειος
Ε.Σ. 3.1: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης
Ε.Σ. 3.2: Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα

Προτεραιότητα 4: Καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο
Ε.Σ. 4.1: Άλλες δράσεις για τη στήριξη καλύτερης διακυβέρνησης: Προώθηση μοντέλων και διαδικασιών τοπικής διακυβέρνησης μέσω διατομεακών, πολυεπίπεδων και διασυνοριακών συμπράξεων

Το Πρόγραμμα αναμένεται να προκηρύξει 4 προσκλήσεις, ως ακολούθως:

Συνήθη έργα (ανοικτή για όλους τους Ε.Σ.)
Πράσινη μετάβαση (ανοικτή σε συγκεκριμένους Ε.Σ. με επικέντρωση σε αποτελέσματα και επίδραση ως προς την πράσινη μετάβαση)
Κεφαλαιοποίηση (ανοικτή σε όλους του Ε.Σ.)
Ενοποίηση – Consolidation (ανοικτή σε όλους τους Ε.Σ. μόνο για τα έργα που θα εγκριθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Next Med)

Ιστοσελίδα: www.interregnextmed.eu

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 263.025.779

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχρι 89%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πολιτισμός
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Interreg Next Med Programme

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31922 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1η πρόσκληση | Όνομα Προγράμματος: Interreg Next Med Programme | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2024

  Ακολουθώντας την φιλοδοξία του Προγράμματος να μετατρέψει την επιλέξιμη περιοχή σε μια περιφέρεια εξυπνότερη και πιο ανταγωνιστική, πιο πράσινη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς, με καλύτερη διακυβέρνηση, η πρόσκληση θα επικεντρωθεί σε δράσεις που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της έρευνας και τεχνολογίας, θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των ΜμΕ, θα προωθήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα προάγουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θα βελτιώσουν την τοπική διακυβέρνηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg Next Med έχει επεκταθεί μέχρι τις 30 Μαΐου 2024 στις 14.00 ώρα Κύπρου (13.00 CET).