Γειτονία, Ανάπτυξη και Διεθνής Συνεργασία – Παγκόσμια Ευρώπη (NDICI – Παγκόσμια Ευρώπη)

Περίληψη

Το νέο μέσο NDICI- Global Europe συγχωνεύει πολλά προηγούμενα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να ξεπεράσουν τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προκλήσεις και θα συμβάλει στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων και στόχων στους οποίους έχει συμφωνήσει η Ένωση, ιδίως στην Ατζέντα του 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού.

Περιγραφή Προγράμματος

Το μέσο NDICI – Global Europe θα καλύπτει τη συνεργασία της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, εκτός από τους προενταξιακούς δικαιούχους και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη από τα γεωγραφικά προγράμματα.

Η συνολική κατανομή για το NDICI – Global Europe θα κατανεμηθεί ως εξής:

 • €60.38 δις  για γεωγραφικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 19,32 δισ. ευρώ για τη Γειτονία. Το υπόλοιπο διατίθεται για την Υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, και την Αμερική και την Καραϊβική. Αυτός ο πυλώνας θα χρηματοδοτήσει επίσης το Erasmus+ με ενδεικτικό ποσό €1,8 δις.
 • €6.358 δις για θεματικά προγράμματα (Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Ειρήνη, Σταθερότητα και Πρόληψη Συγκρούσεων και Παγκόσμιες Προκλήσεις).
 • €3.182 δις για έναν μηχανισμό ταχείας αντίδρασης που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα σε κρίσεις, να συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόληψη των συγκρούσεων, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα κρατών, κοινωνιών, κοινοτήτων και ατόμων, συνδέοντας την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή δράση. Θα εξασφαλίσει επίσης έγκαιρη δράση για την αντιμετώπιση των αναγκών και των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.
 • €9.53 δις για ένα «μαξιλάρι» αδιάθετων κεφαλαίων, για τη συμπλήρωση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα προγράμματα και τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, νέων αναγκών, αναδυόμενων προκλήσεων ή νέων προτεραιοτήτων.

Το μέσο NDICI-Global Europe ενοποιεί επιχορηγήσεις, συνδυασμούς και εγγυήσεις (οι τελευταίες υπόκεινται στο παρελθόν σε συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς, όπως η εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ), που θα επιτρέψει στην ΕΕ να προωθεί στρατηγικά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλο τον κόσμο για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus (EFSD+).

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 79.5 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Νομικές Οντότητες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: NEAR-Webmaster@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • NDICI- Intra-Africa Academic Mobility Scheme

  Κλειστή

  Κωδικός: 28346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: NDICI-2023-MOBAF | Όνομα Προγράμματος: Γειτονία, Ανάπτυξη και Διεθνής Συνεργασία – Παγκόσμια Ευρώπη (NDICI – Παγκόσμια Ευρώπη) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η αύξηση των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την αφρικανική ήπειρο. Οι ειδικοί στόχοι αυτής της δράσης είναι η προώθηση ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς με έμφαση στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής σε προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα, η αύξηση της απασχολησιμότητας των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των καταρτιζόμενων, ιδίως σε πράσινες θέσεις εργασίας, και οι επιχειρηματικές τους δεξιότητες και η βελτίωση της ποιότητα, συνάφεια, διεθνοποίηση και κλιματική αλλαγή εστίασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αφρική.