Πρόγραμμα Erasmus+

Περίληψη

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος Erasmus+ είναι να υποστηρίξει υπό το πολυπολιτισμικό και ψηφιακό πρίσμα, την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, προκειμένου να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την κοινωνική συνοχή, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επίσης, το πρόγραμμα, προωθεί τη μαθησιακή κινητικότητα, την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία, την ένταξη και την ισότητα, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφόρων ομάδων του αθλητικού προσωπικού και μεταξύ των νέων.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, δηλαδή τη σχολική εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς τη νεολαία και τον αθλητισμό, προωθώντας τη διεθνή συνεργασία και την επέκταση των ευκαιριών κινητικότητας εκτός Ευρώπης, χρηματοδοτώντας ανταλλαγές και υποτροφίες για κοινά πτυχία , με την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Υπάρχουν τρεις πρωταρχικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της εφαρμογής του Erasmus+ για το 2021:

 • Ενσωμάτωση: η ένταξη και η ποικιλομορφία οφείλουν να καθοριστούν για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών προσεγγίζοντας άτομα της κοινωνίας με λιγότερες ευκαιρίες, άτομα διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες και άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή: οι δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ και έτσι το πρόγραμμα θα αποτελέσει βασικό μέσο για την οικοδόμηση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορές σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την βιώσιμη ανάπτυξη τόσο εντός της ΕΕ όσο και πέραν αυτής.
 • Ψηφιοποίηση: υποστήριξη της πρώτης στρατηγικής προτεραιότητας του Σχεδίου Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης (2021 – 2027) δηλαδή την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής απόδοσης, ενισχύοντας την ικανότητα και την κριτική κατανόηση σε όλα τα είδη ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
 • Συμμετοχή στα δημοκρατικά κοινά: αντιμετώπιση της περιορισμένης συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και της έλλειψης γνώσης τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου το πρόγραμμα να επιτύχει τους στόχους του, υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα

Βασική Δράση 2 – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Βασική Δράση 3 – Yποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία

Δράσεις Jean Monnet

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2,849,010,543

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Διαφέρει ανά δράση.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
Ιστοσελίδα/ες: https://idep.org.cy, https://www.erasmusplus.cy/
Διεύθυνση: Προδρόμου & Δημητρακοπούλου 2 Λευκωσία 1090, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22448888
Email: info@idep.org.cy

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Ιστοσελίδα: https://onek.org.cy/, www.erasmusplus.cy
Διεύθυνση: Αθαλάσσας 104, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 402600/2
Email: info@onek.org.cy

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 1850 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και η δράση στοχεύει στη στήριξη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με ευρωπαϊκή διάσταση.

 • Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1851 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Συμπράξεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Αυτή η δράση στοχεύει να προσεγγίσει λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στο πρόγραμμα για οργανισμούς με μικρότερη οργανωτική ικανότητα.

 • Συμπράξεις Συνεργασίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1852 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, ανοίγοντας νέους φορείς, καθώς και στη δημιουργία ικανότητας οργανώσεων να εργάζονται σε διάφορους διεθνείς τομείς. Επιπρόσθετα, αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και θα επιτρέψει τον μετασχηματισμό και την αλλαγή (σε ατομικό, οργανωτικό ή τομεακό επίπεδο), οδηγώντας σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1855 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τη δράση «Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Νεολαίας». Η πρόσκληση στοχεύει στη στήριξη της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου πολιτικής, στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης, ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας οργανώσεων των νέων.

 • Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

  Κλειστή

  Κωδικός: 1856 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 3 (ΒΔ3) – Υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικής και συνεργασία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ3 του προγράμματος Erasmus+. Τα προγράμματα European Youth Together (Ευρωπαϊκή νεολαία μαζί) στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις που θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με νέους από όλη την Ευρώπη (χώρες του προγράμματος Erasmus+). Αυτά τα δίκτυα θα οργανώσουν τη συνεργασία, τις ανταλλαγές, θα προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης (για παράδειγμα, για επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και θα επιτρέψουν στους ίδιους τους νέους να δημιουργήσουν κοινά έργα μέσω φυσικών ή / και διαδικτυακών δραστηριοτήτων.

 • Συμμαχίες για την τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες εφαρμογή του «Σχεδίου Στρατηγικής»

  Κλειστή

  Κωδικός: 1857 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 των Συμμαχιών για Καινοτομία της δράσης Συμπράξεις για Καινοτομία. Στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της συνεργασίας, καθώς και τη ροή γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης (αρχικής και συνεχούς) και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας. Αυτές οι συμμαχίες στοχεύουν επίσης, στην ενίσχυση της παροχής νέων δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση αντίστοιχων δεξιοτήτων, με το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικών ιδεών στην Ευρώπη.

 • Συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 1858 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot1 των Συμμαχιών για τη στήριξη της Καινοτομίας. Στόχος τους είναι να προωθήσουν την καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η αλλαγή δημογραφικών στοιχείων, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι γρήγορες αλλαγές στην απασχόληση μέσω της κοινωνικής καινοτομίας, της ανθεκτικότητας της κοινότητας, και της καινοτομίας στην αγορά εργασίας.

 • Συμπράξεις Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΜΚΟ

  Κλειστή

  Κωδικός: 1859 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

 • Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας-ΜΚΟ της Ευρώπης (European NGOs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 1860 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, να ενισχύουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

 • Δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης: Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

  Κλειστή

  Κωδικός: 1861 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στις Δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Jean Monnet, στοχεύει στη στήριξη σχολείων και παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση στις εξωσχολικές δραστηριότητές αναλυτικό περιεχόμενο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

   

 • Δίκτυα Jean Monnet σε άλλους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Κλειστή

  Κωδικός: 1862 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στις Δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Τα Δίκτυα Jean Monnet στοχεύουν να αποτελέσουν την υποστήριξη στα σχολεία και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα παρέχουν ένα διεθνές πλεονέκτημα στη μαθησιακή άσκηση. Η ανταλλαγή γνώσεων των εκπαιδευτικών αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Ο γενικός στόχος είναι η προώθηση μιας καλύτερης κατανόησης, τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία των θεσμικών της οργάνων.

 • Μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus

  Κλειστή

  Κωδικός: 1863 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2021

  Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 της Δράσης Erasmus Mundus των Συμπράξεων για την Αριστεία. Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης «Μέτρα σχεδιασμού» Erasmus Mundus είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένων διεθνικών προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

 • Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus

  Κλειστή

  Κωδικός: 1864 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2021

  Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 της Δράσης Erasmus Mundus των Συνεργασιών για την Αριστεία. Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus στοχεύουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο και στην προσέλκυση ταλέντων στην Ευρώπη, μέσω ενός συνδυασμού:

  (i) θεσμικής ακαδημαϊκής συνεργασίας για την προβολή της ευρωπαϊκής αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και

  (ii) ατομικής κινητικότητας για όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στο EMJM, με υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ για τους καλύτερους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση.

 • Συμπράξεις για Αριστεία – Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+

  Κλειστή

  Κωδικός: 1865 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται στη KA2 και συγκεκριμένα στις Συμπράξεις για Αριστεία. Η δράση αυτή, έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών συμπράξεων παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη δημιουργία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών που θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αυτές οι Ακαδημίες θα αγκαλιάσουν την πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυμορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική της εκπαίδευσης και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

 • Συμπράξεις για Αριστεία - Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1866 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2021

  Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Αριστεία. Αυτή η δράση υποστηρίζει τη σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (ΚΕΑ), συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, τις έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης καθώς και σε διεθνείς συνεργατικές πλατφόρμες.

 • Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Ενότητες

  Κλειστή

  Κωδικός: 1867 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

 • Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Έδρες

  Κλειστή

  Κωδικός: 1868 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

 • Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Κέντρα Αριστείας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1869 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Jean Monnet | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2021

  Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

 • Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Απλή Διαδικασία

  Κλειστή

  Κωδικός: 1870 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2021

  Η πρόσκληση στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα οποία έχουν επιχειρησιακή ικανότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus +, όπως η μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή / και η συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές.

 • ΒΔ2 - Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς

  Κλειστή

  Κωδικός: 1895 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειτε στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Συμπράξεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Ο κύριος στόχος των Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας είναι να προσελκύσουν και να διευρύνουν την πρόσβαση για νέο-εισερχόμενους, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και φορείς μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα Erasmus+, να υποστηρίξουν την ένταξη ομάδων στόχων με λιγότερες ευκαιρίες και να υποστηρίξουν την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια φέρνοντας την ευρωπαϊκή διάσταση στο τοπικό επίπεδο.

 • ΒΔ2 - Συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ

  Κλειστή

  Κωδικός: 1896 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) – Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021

  Η πρόσκληση υπόκειτε στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, να ενισχύουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

 • Πρόγραμμα Erasmus+ - ΒΔ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα

  Κλειστή

  Κωδικός: 1897 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Erasmus+ | Υποπρόγραμμα: Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2021

  Υπό το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει ανοίξει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων κάτω από τη Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) – Μαθησιακή Κινητικότητα:

  • Κινητικότητα ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,
  • Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων.

Ελληνικά