Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 5. Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό

Περίληψη

Ο πέμπτος Άξονας Πολιτικής επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο υφιστάμενο αλλά και μελλοντικό εργατικό δυναμικό, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες, περιλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες.

Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά, ιδίως για γυναίκες με παιδιά, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσιτής εκπαίδευσης και φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και στη δημιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της απασχόλησης για τους νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET).

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 172.9 εκ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33091 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 5. Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2024

  Το Σχέδιο αφορά στην επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του προσωπικού ως κίνητρο για τους εργοδότες να προσλάβουν ανέργους που θα εργαστούν με διάφορες μορφές τηλεργασίας. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training NEETs) συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31917 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 5. Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2024

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

 • Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

  Κλειστή

  Κωδικός: 28730 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C5.2I2 / C5.2I3 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 5. Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2023

  Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κράτος πρόνοιας και προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία.

  Το Σχέδιο, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων, επικεντρώνεται στις ακόλουθες προτεραιότητες, σύμφωνα και με αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος:

  (α) Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά ηλικίας 0-4 χρ. & 6-13 χρ.), καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, για τις ηλικίες 0-4χρ.). Στόχος είναι η ενίσχυση της διαθεσιμότητας ποιοτικών υποδομών φροντίδας και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και κατ’ επέκταση η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν τη φροντίδα παιδιών, κυρίως γυναικών, συμβάλλοντας στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες για όλους.

  (β) Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Κέντρων 24ώρης Φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας (μικρές δομές ενταγμένες στην κοινότητα για φιλοξενία μέχρι 10 ατόμων). Στόχος είναι η αντιμετώπιση κενών στις εξειδικευμένες υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.