Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνολικός Προϋπολογισμός

Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει δικό της προϋπολογισμό για τα ετήσια προγράμματα εργασιών, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/02/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/02/2022
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Information measures for the EU Cohesion policy for 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 24810 | Κωδικός Ταυτοποίησης: IMREG-2022-INFOME | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση του πληροφορίες και περιεχόμενο που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Μεταβατικού Ταμείου ή σχετική υποστήριξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη ή από την Όργανο Τεχνικής Υποστήριξης.

 • Preparation and implementation of a course on the EU and on EU Cohesion policy for journalism schools

  Κλειστή

  Κωδικός: 19113 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2021CE16BAT002 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2022

  Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:

  • η βελτίωση του επιπέδου γνώσεων, των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών δημοσιογραφίας όσον αφορά τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την πολιτική συνοχής της ΕΕ·
  • η ενθάρρυνση μιας ακαδημαϊκής συζήτησης σχετικά με την ΕΕ και, ειδικότερα, την πολιτική συνοχής, τα αποτελέσματά της, τον ρόλο της στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και του μέλλοντός της·
  • η προώθηση ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομίας στη διδασκαλία σχετικά με την ΕΕ και την πολιτική συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών σπουδών, ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 • Promoting youth participation in just transition

  Κλειστή

  Κωδικός: 17156 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EUTEENS4GREEN | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2022

  Η παρούσα πρωτοβουλία στοχεύει να ενδυναμώσει τους νέους και να τους καταστήσει φορείς στον καθορισμό και την εφαρμογή λύσεων που παρέχουν συνεκτικότητα στην πράσινη μετάβαση.

 • Καινοτομία ψηφιακής αυτοματοποιημένης σύζευξης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παράδοσης

  Κλειστή

  Κωδικός: 1872 | Κωδικός Ταυτοποίησης: S2R-OC-IP5-01-2021   | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2021

  Η δράση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παράδοσης ψηφιακού αυτόματου ζεύκτη (DAC), ιδίως για τη γεφύρωση της έρευνας και της καινοτομίας εντός του IP5 και της μελλοντικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού DAC.

 • Ο αντίκτυπος και τα οφέλη της έρευνας και καινοτομίας για να καταστήσουν τον σιδηρόδρομο ελκυστικό για τους ενδιαφερόμενους φορείς

  Κλειστή

  Κωδικός: 1873 | Κωδικός Ταυτοποίησης: S2R-OC-CCA-01-2021   | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2021

  Οι προτάσεις έργων καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι τεχνολογικές και επιχειρησιακές καινοτομίες που προκύπτουν από το έργο του S2R και του μελλοντικού του διαδόχου ανταποκρίνονται σε μια σαφή κοινωνική υπόθεση και παράγουν οφέλη για τους τελικούς χρήστες στο πλαίσιο των βιώσιμων και έξυπνων πολυτροπικών υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα και ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα αξίας, ιδίως ξεκινώντας με έρευνα του υλικού που είναι ήδη διαθέσιμο στον ιστότοπο του Shift2Rail.

 • Παγκόσμια προβλέψη του πληθυσμού κατά βαθμό αστικότητας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1880 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2020CE16BGT013   | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2021

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να παραχθεί μια παγκόσμια χρονοσειρά πληθυσμού ανά ηλικία και φύλο ανά χώρα και περιοχή κατά βαθμό αστικοποίησης από το 1975 έως το 2100, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες προβλέψεις πληθυσμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).