ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία «Επόμενη Γενιά ΕΕ» και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Το ΣΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό €1,2δις, προωθεί την υλοποίηση 133 επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026, περιλαμβανομένων 35 Σχεδίων Χορηγιών που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ καθώς και φυσικά πρόσωπα, σε θεματικές προτεραιότητες και των 5 αξόνων πολιτικής του ΣΑΑ.

Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/3uEHPUC

Εκπαιδευτικά Βίντεο στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Συγγραφή πρότασης για Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα
https://www.youtube.com/watch?v=CF5Bi42pZsM

Απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την εφαρμογή των βασικών χρηματοδοτικών κανόνων για τα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα
https://www.youtube.com/watch?v=-1MuuFRbQCY

Νομικές Συμφωνίες που δυνατόν να υπάρχουν για τα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα
https://www.youtube.com/watch?v=19NeChF-J6w

Διαχείριση έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων
https://www.youtube.com/watch?v=Oh96Szjx-oA

Κατευθυντήριες Γραμμές για Σχέδια Ισότητας Φύλου ως Κριτήριο Επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Η Ε.Ε. δημοσιοποίησε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Σχεδίων Ισότητας Φύλου, με στόχο την στήριξη των οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και θα πρέπει να καλύψουν το αντίστοιχο κριτήριο επιλεξιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το κριτήριο για ύπαρξη Σχεδίου Ισότητας Φύλου γίνεται υποχρεωτικό για προτάσεις που θα υποβληθούν στο Πρόγραμμα από το 2022 και μετά και αφορά σε δημόσιους φορείς, ερευνητικά Ιδρύματα και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά) από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. και τις συνδεδεμένες χώρες.

Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που έθεσε η Ε.Ε., εξηγεί τι εξυπακούουν πρακτικά οι απαιτήσεις αυτές όταν διαμορφώνεται ένα Σχέδιο Ισότητας Φύλου ή αναθεωρείται μία αντίστοιχη πολιτική ή πλάνο, παρέχει πρακτικά παραδείγματα, καλές πρακτικές και χρήσιμες πηγές που στηρίζουν τα θέματα ισότητας φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: Horizon Europe guidance on gender equality plans – Publications Office of the EU (europa.eu)

Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Ημερίδα - Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πιθανών συμμετεχόντων στα ανταγωνιστικά προγράμματα, διοργανώνεται διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Συγγραφή Πρότασης για Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα”, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στον σύνδεσμο: https://forms.gle/JNsngbDMgEammWDa6

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.