ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Πρόσκληση Life 2022

Η Επιτροπή καλεί νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του 2022 για επιχορηγήσεις έργων LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα τέσσερα υποπρογράμματα LIFE: Φύση & Βιοποικιλότητα, Κυκλική Οικονομία & Ποιότητα Ζωής, Μετριασμός & Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας.
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων: https://bit.ly/3j7BmNB
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/393IdFA

Σχέδιο Χορηγιών για φοιτητικές εστίες / φοιτητικά δωμάτια

Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες / Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πολή της Λευκωσίας
Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασικό σκοπό την μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €15εκ. Η παρούσα πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και θα αφορά συνολικό προϋπολογισμό ύψους €7,5εκ.
Βρείτε περισσότερα: https://bit.ly/3sIaKYa

Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

Ο σκοπός του Μέτρου είναι η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της μετάβασης των κυπριακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €1,4 εκ.
Βρείτε περισσότερα: https://bit.ly/37VbgLa

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.