Υποστήριξη για κοινωνικό διάλογο

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL)

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προνόμια είναι καθήκοντα που απορρέουν από συγκεκριμένες εξουσίες που ανατίθενται απευθείας από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προϋπολογισμοί που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης αφορούν τον κοινωνικό διάλογο, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού καθώς και την ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης, των δημογραφικών στοιχείων και της οικογένειας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SOCPL-2021-SOC-DIALOG-01  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Υποστήριξη για κοινωνικό διάλογο

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη συμβολή και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε διακλαδικό και τομεακό επίπεδο, στην ανάπτυξη ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου καθώς και στην οικοδόμηση και ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών κοινωνικών εταίρων, ιδίως μετά την κρίση της πανδημίας COVID-19.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συναντήσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων δράσεων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Διάλογο.

Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος αναφέρεται σε συζητήσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και κοινές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οργανώσεις που εκπροσωπούν κάθε πλευρά της βιομηχανίας (εργοδότες ή εργαζόμενοι).

Οι ενέργειες που αφορούν τα ακόλουθα θέματα θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες για στήριξη και χρηματοδότηση:

 • Οι εργασιακές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, όπως προσδιορίζονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, στις «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και στην συμφωνία σχετικά με την «Ισχυρότερη Κοινωνική Ευρώπη για απλές μεταβάσεις».
 • Δραστηριότητες βασισμένες στη συνεργασία μεταξύ διεπαγγελματικών και εθνικών-κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ικανότητας όσων έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, από τις συνέπειες της κρίσης COVID-19.
 • Η προσαρμογή του κοινωνικού διαλόγου, ιδίως των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις αλλαγές στην απασχόληση και στην εργασία, που σχετίζονται με προκλήσεις.

Ο προϋπολογισμός ενός έργου αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ €150,000 και €650,000.

Η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει μεταξύ 25 και 40 προτάσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€15,370,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης έργου, 95%, εάν το έργο είναι «δράση προτεραιότητας» όπως ορίζεται στο κείμενο πρόσκλησης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2021

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης: https://bit.ly/3dByK6U

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
EMPL-VP-SOCIAL-DIALOGUE@ec.europa.eu