Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

• Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
• Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο είναι προσαρμοσμένο και θα εφαρμοσθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013  της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

Δικαιούχοι 

A. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

B. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D – 35.30.2)
2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε – 38.31.1)
3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε – 38.32.1)
4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M – 71.20.9)

Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
• Χημεία Τροφίμων & Ποτών
• Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
5.  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M – 72.19.9)

 Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:  
• Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής
6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S – 96.01.1 & 96.01.2)

 Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω: 

• Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι).
• Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

  • Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.
  • Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε επιχείρηση που δικαιούται χορηγία ήσσονος σημασίας θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, η διάρκεια εφαρμογής του οποίου έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€50,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Άλλες Υπηρεσίες
  • Βιομηχανία
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

Σημειώσεις για δικαιούχους

1.Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

2.Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες στοχευμένες οικονομικές δραστηριότητες όπως φαίνεται στην Παρ.6 του Οδηγού του Σχεδίου.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/02/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
www.meci.gov.cy

Έλενα Ρούσου
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ. 22867149
Φαξ 22867253
erousou@meci.gov.cy

Αννίτα Σιακαλλή
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλ. 22867247
Φαξ 22867253
ashiakalli@meci.gov.cy

Ιστοσελίδα