Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Το Σχέδιο στοχεύει στην στήριξη νέων ή υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με τη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων και θα εφαρμοσθεί με βάση τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014  (Απαλλακτικός στον τομέα της γεωργίας) και (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – De Minimis). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://fundingapps.mcit.gov.cy/).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο καλύπτει μονάδες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του οίνου και του ξυδιού από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής (τελικό προϊόν) θα πρέπει απαραίτητα να είναι προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα. Σημειώνεται ότι και οι πιο κάτω δραστηριότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 • Η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της πατάτας (συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και λαχανικών).
 • Η τυποποίηση/ συσκευασία ελαιολάδου, αυγών και η επεξεργασία, τυποποίηση/ συσκευασία κρέατος.
 • Η συγκέντρωση / πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος .
 • Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων.
 • Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε επίπεδο λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες).

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) είναι €10,000.

Επιλέξιμες επενδυτικές δράσεις που καλύπτονται από το Σχέδιο είναι:

 1. Ανέγερση, επέκταση ή/και διαμόρφωση κτιρίων και υποστατικών (περιλαμβ. δαπάνες μελέτης και επίβλεψης αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών κλπ μέχρι 6% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για κτίρια)
 2. Αγορά καινούριων μηχανημάτων /εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων (μέγιστο επιλέξιμο κόστος για εμπορικά οχήματα €300,000)
 3. Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης – Ηλεκτρονικές υποδομές, λογισμικά συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής που συνδέονται με τα λογισμικά, δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας ή/ και δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop – μέγιστο επιλέξιμο κόστος €15,000

Γενικά έξοδα – Αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία τεχνοοικονομικής (ανώτατο ποσό €4,000) και δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων που να συνδέονται με υλικές επενδύσεις του έργου (ανώτατο ποσό €5,000)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €25 εκ και θα κατανεμηθεί ως ακολούθως:«Πολύ Μικρές» Επιχειρήσεις-τουλάχιστον € 5εκ. / «Μικρές και Μεσαίες» Επιχειρήσεις-€20εκ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τους όρους του Καν. αριθ.702/2014 ή σύμφωνα με τους όρους του Καν. αριθ.1407/2013 που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). Νοείται ότι θα μπορεί να επιλεγεί μόνο ο ένας εκ των δύο Κανονισμών.

 Το ύψος της χορηγίας και τα ανώτατα ποσά χορηγίας καθορίζονται ως ακολούθως:

 • Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Καν. αριθ.702/2014, το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €500,000.
 • Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Καν. αριθ.1407/2013 (De Minimis), το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις περιπτώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Μεταποίηση

Δικαιούχοι

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/361/ΕΚ, που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Σχέδιο.

Στους Δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι Αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών. Στις περιπτώσεις των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η επιλεξιμότητα των δράσεων τους περιορίζεται μόνο σε δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα

 Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/03/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/06/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: meci.gov.cy/sit

Άτομα επικοινωνίας
Αντιγόνη Κουζάλη
Επιθεωρητής Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: +357 22867279
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: akouzali@meci.gov.cy
Φαξ: +357 22867253

Γιάννης Ηρακλέους
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: +357 22867275
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: iheracleous@meci.gov.cy
Φαξ: +357 22867253

Κατερίνα Στρατή
Λειτουργός Ελέγχου Ε.Υ.Σ.Ε. Α΄
Τηλέφωνο: +357 22867243
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kstrati@mof.gov.cy
Φαξ: +357 22867253

Μαρία Ιωάννιδου
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: +357 22867261
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mariioannidou@meci.gov.cy
Φαξ: +357 22867253

Μαρία Χριστοδουλίδου
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο: +357 22867154
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mchristodoulidou@meci.gov.cy

 

Άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών (τέως ΓΔ ΕΠΣΑ) – Συντονιστική Αρχή

Ιστοσελίδα