Συμπράξεις Συνεργασίας στον Τομέα της Νεολαίας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμπράξεις Συνεργασίας στον Τομέα της Νεολαίας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας της εργασίας, των δραστηριοτήτων και των πρακτικών των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, ανοίγοντας νέους φορείς, καθώς και στη δημιουργία ικανότητας οργανώσεων να εργάζονται σε διάφορους διεθνείς τομείς. Επιπρόσθετα, αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και θα επιτρέψει τον μετασχηματισμό και την αλλαγή (σε ατομικό, οργανωτικό ή τομεακό επίπεδο), οδηγώντας σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο πρωταρχικός στόχος των Συνεργασιών Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους και μέσω ανταλλαγών ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδων, καθώς και ανταλλαγή και αντιμετώπιση ιδεών. Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, μεταφορά ή / και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της ομότιμης μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιλεγμένα έργα αναμένεται να μοιραστούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο.

Κατά τη συγγραφή προτάσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ και αυτές είναι:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες προτεραιότητες η οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συγγραφή προτάσεων.

Στον τομέα του αθλητισμού, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την:

 • ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα
 • προώθηση της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό
 • προώθηση της εκπαίδευσης μέσα και μέσω του αθλητισμού
 • καταπολέμηση της βίας και αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό και αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν υπό το πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα ή / και τουλάχιστον μία συγκεκριμένη προτεραιότητα που σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που επηρεάζεται κυρίως.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30,663,231  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού 3 εφάπαξ ποσών, που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό επιχορήγησης για το έργο: €120,000, €250,000 και €400,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/09/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/11/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά