Συμπράξεις Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΜΚΟ

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμπράξεις Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΜΚΟ

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας στην εργασία, τις δραστηριότητες και τις πρακτικές των εμπλεκόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων, ανοίγοντας νέους φορείς, που δεν περιλαμβάνονται φυσικά σε έναν τομέα. Επίσης, στοχεύουν στη δημιουργία ικανότητας των οργανισμών να εργάζονται σε διάφορους διεθνείς τομείς, να αντιμετωπίζουν κοινές ανάγκες και προτεραιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, επιτρέποντας επίσης μετασχηματισμό και αλλαγή, οδηγώντας σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις, ανάλογα με το πλαίσιο κάθε οργανισμού.

Κατά τη συγγραφή προτάσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ και αυτές είναι:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες προτεραιότητες η οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συγγραφή προτάσεων.

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σημαντική η:

 • προώθηση των διασυνδεδεμένων συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • ενθάρρυνση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας
 • ανάπτυξη STEM / STEAM στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως συμμετοχή των γυναικών στο STEM
 • ανταμοιβή της αριστείας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • υποστήριξη ψηφιακών δυνατοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, θα δοθεί προτεραιότητα στην:

 • αντιμετώπιση του μαθησιακού μειονεκτήματος, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και χαμηλή επάρκεια στις βασικές δεξιότητες
 • υποστήριξη των δασκάλων, ηγετών σχολείων και άλλων επαγγελμάτων
 • ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων
 • προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών
 • προώθηση του ενδιαφέροντος και της αριστείας στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και την προσέγγιση STEAM
 • ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες στη διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

 • προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • αύξηση της ευελιξίας των ευκαιριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • συμβολή στην καινοτομία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ
 • βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών διεθνοποίησης για παρόχους ΕΕΚ

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

 • βελτίωση της διαθεσιμότητας υψηλής ποιότητας ευκαιριών μάθησης για ενήλικες
 • δημιουργία διαδρομών αναβάθμισης, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της αφομοίωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων
 • ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • ανάπτυξη μελλοντικών κέντρων μάθησης
 • προώθηση του Erasmus+ μεταξύ όλων των πολιτών και γενεών

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για το έργο: €120,000, €250,000 και €400,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά