Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας-ΜΚΟ της Ευρώπης (European NGOs)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας-ΜΚΟ της Ευρώπης (European NGOs)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, να ενισχύουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, νεολαία και αθλητισμό, επιτρέποντας επίσης τον μετασχηματισμό, την αλλαγή που οδηγεί σε βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις κ.α.

Κατά τη συγγραφή προτάσεων, πρέπει να λειφθούν υπόψη και οι οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ και αυτές είναι:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες προτεραιότητες στον τομέα της νεολαίας, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συγγραφή προτάσεων.

 • Προώθηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, της αίσθησης πρωτοβουλίας των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Στοχεύει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων, ιδίως μέσω του εθελοντισμού και των πράξεων αλληλεγγύης, και ως εκ τούτου την ενίσχυση της αίσθησης πρωτοβουλίας των νέων, ιδίως στον κοινωνικό τομέα και υποστηρίζουν τις κοινότητές τους. Τα έργα υπό αυτήν την προτεραιότητα θα μπορούσαν επίσης να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργική μάθηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων. Σημαντικά ακόμη είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος, η γνώση και η αναγνώριση της ποικιλομορφίας και η προώθηση της ανοχής είναι καθοριστικής σημασίας για αυτήν την προτεραιότητα.

 •  Αύξηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας των νέων

Στοχεύει στην προώθηση της αναγνώρισης, της επικύρωσης της εργασίας των νέων και της άτυπης και μη τυπικής μάθησης σε όλα τα επίπεδα και υποστήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην εργασία των νέων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων των νέων εργαζομένων στις διαδικτυακές και γενικότερα στις πρακτικές τους, καθώς και υποστήριξη στην ανάπτυξη και ανταλλαγή μεθόδων για την προσέγγιση περιθωριοποιημένων νέων, την πρόληψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μεταξύ των νέων, καθώς και τους κινδύνους, τις ευκαιρίες και τις συνέπειες της ψηφιοποίησης.

 • Ενίσχυση της ποικίλας απασχόλησης των νέων Στοχεύει στην ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων.

Ο τομέας της νεολαίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης Των νέων από τη νεαρή ηλικία στην ενηλικίωση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικές οι δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ένταξη και την απασχολησιμότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των NEET), με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν και σε εκείνους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής

Αντιμετωπίζει την ανάγκη για ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής, της έρευνας και της πρακτικής στον τομέα της νεολαίας για την παροχή βελτιωμένων αναγκών και τη διευκόλυνση της χάραξης πολιτικής. Σημαντικές είναι οι δραστηριότητες για την προώθηση της καλύτερης γνώσης σχετικά με την κατάσταση των νέων και των πολιτικών για τους νέους στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για το έργο: €120,000, €250,000 και €400,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά