Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Συμπράξεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Αυτή η δράση στοχεύει να προσεγγίσει λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στο πρόγραμμα για οργανισμούς με μικρότερη οργανωτική ικανότητα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι εταιρικές σχέσεις μικρής κλίμακας έχουν σχεδιαστεί για να διευρύνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα σε μικρούς φορείς και άτομα που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Αυτή η δράση θα υποστηρίξει επίσης, ευέλικτες μορφές – ανάμειξη δραστηριοτήτων με διακρατικό και εθνικό χαρακτήρα, επιτρέποντας στους οργανισμούς να έχουν περισσότερα μέσα για να προσεγγίσουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων και στην προώθηση συνεργειών με, και μεταξύ, τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών πολιτικών.

Κατά τη συγγραφή προτάσεων, πρέπει να λειφθούν υπόψη και οι οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ και αυτές είναι:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες προτεραιότητες η οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συγγραφή προτάσεων.

Στον τομέα του αθλητισμού, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την:

 • ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα
 • προώθηση της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό
 • προώθηση της εκπαίδευσης μέσα και μέσω του αθλητισμού
 • καταπολέμηση της βίας και αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό και αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν υπό το πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα ή / και τουλάχιστον μία συγκεκριμένη προτεραιότητα που σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που επηρεάζεται κυρίως.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού δύο πιθανών κατ’ αποκοπή ποσών, που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό επιχορήγησης για το έργο. Οι υποψήφιοι θα επιλέξουν μεταξύ των δύο προκαθορισμένων ποσών ανάλογα με τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να επιτύχουν:

Εφάπαξ ποσά:

€ 30,000

€ 60,000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/09/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/11/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά