Συμπράξεις για Αριστεία – Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμπράξεις για Αριστεία – Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Αριστεία. Αυτή η δράση υποστηρίζει τη σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (ΚΕΑ), συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, τις έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης καθώς και σε διεθνείς συνεργατικές πλατφόρμες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι πλατφόρμες στοχεύουν στην «ανοδική σύγκλιση» της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Θα είναι ανοιχτές για τη συμμετοχή χωρών με καλά ανεπτυγμένα συστήματα επαγγελματικής αριστείας, καθώς και εκείνων που βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης παρόμοιων προσεγγίσεων, με στόχο τη διερεύνηση του πλήρους δυναμικού των ιδρυμάτων ΕΕΚ διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας θα λειτουργούν σε δύο επίπεδα:

1. Σε εθνικό επίπεδο σε ένα δεδομένο τοπικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας στενά τα ΚΕΑ στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας, συνδέοντάς τα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Σε εθνικό επίπεδο μέσω πλατφορμών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας για τη δημιουργία σημείων αναφοράς παγκόσμιας κλάσης για την επαγγελματική κατάρτιση, συγκεντρώνοντας ΚΕΑ που μοιράζονται κοινό ενδιαφέρον σε συγκεκριμένους τομείς ή καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Τα ΚΕΑ δεν προορίζονται για την κατασκευή νέων ιδρυμάτων και υποδομών ΕΕΚ από το μηδέν (παρόλο που μπορούν επίσης να το κάνουν), αλλά αντ ‘αυτού για να φέρουν σε επαφή ένα σύνολο τοπικών / περιφερειακών εταίρων, όπως αρχικοί και συνεχιζόμενοι πάροχοι ΕΕΚ, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων εφαρμοσμένων Επιστημών και πολυτεχνία, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες, επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, εθνικές και περιφερειακές αρχές και φορείς ανάπτυξης, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης κ.λπ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€44,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ ανά έργο είναι € 4,000,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά