Συμπράξεις για Αριστεία – Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμπράξεις για Αριστεία – Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση υπόκειται στη KA2 και συγκεκριμένα στις Συμπράξεις για Αριστεία. Η δράση αυτή, έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών συμπράξεων παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη δημιουργία Ακαδημιών Εκπαιδευτικών που θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αυτές οι Ακαδημίες θα αγκαλιάσουν την πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυμορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική της εκπαίδευσης και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα βασιστούν στις καινοτομίες και την αποτελεσματική πρακτική που υπάρχει στο πλαίσιο της εθνικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και της ευρωπαϊκής συνεργασίας που θα αναπτυχθούν περαιτέρω. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διάδοση και την αξιοποίηση αποτελεσματικών πρακτικών σε όλες τις χώρες και τους παρόχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και στη διασφάλιση από τυχόν επιπτώσεις.

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα επιτύχουν τους ακόλουθους στόχους:

  • Συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, δημιουργώντας δίκτυα και κοινότητες πρακτικής, φέρνοντας σε επαφή παρόχους αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και παρόχους συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα συμπεριληφθούν σχετικοί παράγοντες, όπως η ένωση εκπαιδευτικών, τα υπουργεία και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν στρατηγικές και προγράμματα επαγγελματικής μάθησης που να είναι αποτελεσματικά, προσβάσιμα και να μπορούν να μεταβαίνουν σε άλλα περιβάλλοντα.
  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και διεθνοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, μέσω καινοτόμας και πρακτικής συνεργασίας με εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με την ανταλλαγή εμπειριών για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης τους στην Ευρώπη. Αυτή η συνεργασία θα αντιμετωπίσει τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η μάθηση στον ψηφιακό κόσμο, η αειφορία, η ισότητα και η ένταξη, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς μαθήματα, ενότητες και άλλες ευκαιρίες μάθησης σε αυτά τα θέματα.
  • Ανάπτυξη και δοκιμή από κοινού, διαφορετικών μοντέλων κινητικότητας (εικονικής, φυσικής και μικτής) στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ως μέρος της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και ο αριθμός της κινητικότητας κάνοντας τα αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού και γενικότερα της διαδικασίας παροχής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
  • Ανάπτυξη βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€15,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ ανά έργο είναι 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχορήγησηδεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά