Συμμαχίες για την τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες εφαρμογή του «Σχεδίου Στρατηγικής»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμμαχίες για την τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες εφαρμογή του «Σχεδίου Στρατηγικής»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 των Συμμαχιών για Καινοτομία της δράσης Συμπράξεις για Καινοτομία. Στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της συνεργασίας, καθώς και τη ροή γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης (αρχικής και συνεχούς) και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας. Αυτές οι συμμαχίες στοχεύουν επίσης, στην ενίσχυση της παροχής νέων δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση αντίστοιχων δεξιοτήτων, με το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικών ιδεών στην Ευρώπη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Lot2-«Συμμαχίες για Tομεακή Συνεργασία για Δεξιότητες», στοχεύει στη δημιουργία νέων στρατηγικών προσεγγίσεων και συνεργασίας για συγκεκριμένες λύσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα σε οικονομικούς τομείς ή σε τομείς που υλοποιούν δράσεις της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιότητων για την ύπαρξη βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθεκτικότητας- υπό το Σύμφωνο Δεξιοτήτων. Ο κύριος στόχος του Συμφώνου είναι να κινητοποιήσει και να δώσει κίνητρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση και τον επαναπροσδιορισμό του εργατικού δυναμικού.

«Οι Συμμαχίες για Τομεακή Συνεργασία για Δεξιότητες», επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα κενά δεξιοτήτων που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας και που εμποδίζουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο τόσο τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις όσο και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Επιπλέον, οι Συμμαχίες πρέπει να επιλέξουν για την πρότασή τους, ένα βιομηχανικό οικοσύστημα με το όποιο θα καταπιάνονται στο έργο τους. Μόνο μία πρόταση ανά βιομηχανικό οικοσύστημα μπορεί να επιλεγεί για χρηματοδότηση. Μια πρόταση μπορεί να αφορά ένα οικοσύστημα που δεν καλύπτεται από Σχέδιο Στρατηγικής ή ένα οικοσύστημα που έχει ήδη Σχέδιο Στρατηγικής.

Τα βιομηχανικά οικοσυστήματα τα οποία είναι σχετικά με την παρούσα πρόσκληση είναι:

1. Τουρισμός.

2. Κινητικότητα — Μεταφορές — Αυτοκινητοβιομηχανία.

3. Αεροδιάστημα και άμυνα.

4. Κατασκευές.

5. Αγροδιατροφικός τομέας.

6. Ενεργοβόρες βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

7. Κλωστοϋφαντουργία.

8. Βιομηχανίες της δημιουργίας και του πολιτισμού.

9. Ψηφιακός τομέας.

10. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

11. Ηλεκτρονικά προϊόντα.

12. Λιανική.

13. Εγγύτητα και κοινωνική οικονομία.

14. Υγεία.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, πρέπει να περιλαμβάνουν το σχεδιασμό προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες δεξιοτήτων των ατόμων αναλόγως της ηλικίας τους. Ακόμη, οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν εξελίξεις αναδυόμενων επαγγελματικών προφίλ και σχετικών προσόντων. Επίσης, θα πρέπει περιλαμβάνουν το σχεδιασμό σχετικών βασικών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που οδηγούν σε αυτά τα προσόντα.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€61,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ ανά έργο είναι 4 εκατομμύρια ευρώ (έργο 4 ετών) – μόνο μία πρόταση ανά βιομηχανικό οικοσύστημα μπορεί να επιλεγεί για χρηματοδότηση.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά