Συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot1 των Συμμαχιών για τη στήριξη της Καινοτομίας. Στόχος τους είναι να προωθήσουν την καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η αλλαγή δημογραφικών στοιχείων, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι γρήγορες αλλαγές στην απασχόληση μέσω της κοινωνικής καινοτομίας, της ανθεκτικότητας της κοινότητας, και της καινοτομίας στην αγορά εργασίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Lot1-Οι συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις, φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις και φορείς παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για συνεργασία. Λειτουργώντας εντός ενός οικονομικού τομέα ή πολλών διαφορετικών οικονομικών τομέων, δημιουργούν αξιόπιστες και βιώσιμες σχέσεις και αποδεικνύουν τον καινοτόμο και διακρατικό χαρακτήρα τους. Κάθε εταιρική σχέση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και έναν οργανισμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να απευθύνονται σε αμφότερα ή σε έναν από αυτούς τους εκπαιδευτικούς τομείς.

Οι συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις σκοπεύουν να επιτύχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

 • Προώθηση νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (π.χ. ισότητα, ένταξη, κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη).
 • Ενθάρρυνση του πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών συμπεριφορών, νοοτροπιών και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλους εργαζόμενους σύμφωνα με το πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων (EntreComp).
 • Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν και πιστοποιήθηκαν μέσω συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων νέων δεξιοτήτων και αντιμετώπισης αναντιστοιχιών δεξιοτήτων).
 • Διευκόλυνση της ροής και συν-δημιουργία γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας, του δημόσιου τομέα και του επιχειρηματικού τομέα.
 • Δημιουργία και υποστήριξη αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία είναι συνδεδεμένα και χωρίς αποκλεισμούς και συμβάλλουν στην καινοτομία.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€61,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

€ 1,000,000 (έργο 2 ετών)
€ 1,500,000 (έργο 3 ετών)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/09/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά