Πρόσκληση «EUROSTARS Kύπρου»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

EUREKA Κύπρος

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Οργανισμός EUREKA στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης που προσφέρει προς τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που υλοποιούν πανευρωπαϊκά έργα για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών. Το EUREKA σήμερα μετρά 41 πλήρη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EUROSTARS-3 / 0921

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση «EUROSTARS Kύπρου»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που  επιθυμούν να συμμετέχουν σε διεθνή έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS.

Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στην συμμετοχή φορέων από την Κύπρο στην πρώτη Πρόσκληση του Προγράμματος EUROSTARS3, το οποίο εντάσσεται κάτω από την Πρωτοβουλία (Co-Fund Αction) «Partnership on Innovative SMEs» και στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων να  αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, μέσα από την υλοποίηση διασυνοριακών Έργων και να αξιοποιήσουν εμπορικά τις νέες γνώσεις.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Εurostars Kύπρου» στοχεύει στην ενθάρρυνση των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να συμμετέχουν ερευνητικές δραστηριότητες διεθνούς επιπέδου και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή η δημιουργία ουσιαστικά βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων  παραγωγής που αναμένεται να τύχουν εμπορικής αξιοποίησης από τους συμμετέχοντες φορείς.

Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού,  μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον Διακρατικό Συντονιστή του Έργου, μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης έργου προγράμματος EUROSTARS. Η προθεσμία υποβολής σε αυτό το στάδιο είναι 04 Νοεμβρίου 2021, 2ω00 μμ.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος Φορέας της Κυπριακής Κοινοπραξίας θα πρέπει επίσης να υποβάλει Πρόταση στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ. Η προθεσμία για υποβολή των προτάσεων στο ΙδΕΚ είναι 05 Νοεμβρίου 1ω00 μμ. Σημειώνεται ότι, ο/η Συντονιστής/τρια Έργου καθώς και όλοι οι Φορείς από την Κύπρο, που θα αποτελέσουν το Δίκτυο Συνεργασίας μιας Πρότασης, θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων στην Πύλη IRIS.

Οι πιθανοί υποψήφιοι συμβουλεύονται να διαβάσουν τον «Οδηγό για τους αιτούντες», ο οποίος περιέχει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και το «Εγχειρίδιο χρήστη της πύλης IRIS» που μπορείτε να βρείτε στην πύλη IRIS.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά έργο είναι € 200 000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, ή € 250 000 για το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας, στην περίπτωση που κυπριακή καινοτόμος ΜμΕ αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ.

Ειδικές Διατάξεις

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν οι παρακάτω ειδικές διατάξεις που δεν καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020:

  • Ανάδοχος Φορέας (του κυπριακού Δικτύου) πρέπει να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).
  • Ο αριθμός των φορέων που απαρτίζουν το κυπριακό Δίκτυο σε μία Πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως τρεις (1-3).
  • Δεν μπορούν να συμμετέχουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, εκτός εάν διαθέτουν προϊόντα/υπηρεσίες, εμφανίζουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον δύο (2) ετών.
  • Ο Συντονιστής του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας του Έργου πρέπει να είναι Καινοτόμος ΜμΕ που προέρχεται από μία χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
  • Ο καταμερισμός της εργασίας στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να είναι ισοζυγισμένος, ούτως ώστε κανένας συνεργάτης ή χώρα να μην επιτελεί περισσότερο από το 70% της εργασίας του έργου.
  • Καμία επιχείρηση δεν επιτρέπεται να λάβει χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ για περισσότερα από δύο (2) Έργα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος EUROSTARS-3 για την περίοδο 2021-2027.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

16/09/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

04/11/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Φαξ: +357 22205001
Ηλ. Ταχυδρομείο: support@research.org.cy

Σημείο Επαφής EE

Ιστοσελίδα