Παγκόσμια προβλέψη του πληθυσμού κατά βαθμό αστικότητας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κωδικός Αναγνώρισης

2020CE16BGT013  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Παγκόσμια προβλέψη του πληθυσμού κατά βαθμό αστικότητας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να παραχθεί μια παγκόσμια χρονοσειρά πληθυσμού ανά ηλικία και φύλο ανά χώρα και περιοχή κατά βαθμό αστικοποίησης από το 1975 έως το 2100, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες προβλέψεις πληθυσμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναμένεται ότι το χρηματοδοτούμενο έργο θα παράγει:

 • Μέχρι τα μέσα του 2022, μια μεθοδολογική έκθεση με περιγραφή του χωρικού μοντέλου για την παραγωγή παγκόσμιων προβλεπόμενων δικτύων πληθυσμού και δικτύων συσσωρευμένων περιοχών και μια σύνοψη της έρευνας και των συλλογών δεδομένων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου.
 • Μέχρι το τέλος του 2022, μια χρονική σειρά με διαστήματα πέντε ετών από το 1975 έως το 2100 του συνολικού πληθυσμού ανά Βαθμό Αστικοποίησης επιπέδου 1 ανά χώρα και περιοχή συμβατή με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις για τον πληθυσμό του ΟΗΕ.
 • έως το τέλος του 2024, μια χρονική σειρά με διαστήματα πέντε ετών από το 1975 έως το 2100 του πληθυσμού ανά ηλικία και φύλο ανά Βαθμό Αστικοποίησης επιπέδου 1 ανά χώρα και περιοχή συμβατή με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του παγκόσμιου πληθυσμού του ΟΗΕ.

Αναμένεται ότι θα εγκριθεί μόνο μια πρόταση με διάρκεια 48 μήνες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι το 90% των επιλέξιμων δαπανών και ένα κατ ‘αποκοπή ποσοστό 7% για τις έμμεσες δαπάνες.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/05/2021

Σημείο Επαφής EE

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: REGIOCONTRACTS@ec.europa.eu.