Ο αντίκτυπος και τα οφέλη της έρευνας και καινοτομίας για να καταστήσουν τον σιδηρόδρομο ελκυστικό για τους ενδιαφερόμενους φορείς

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κωδικός Αναγνώρισης

S2R-OC-CCA-01-2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ο αντίκτυπος και τα οφέλη της έρευνας και καινοτομίας για να καταστήσουν τον σιδηρόδρομο ελκυστικό για τους ενδιαφερόμενους φορείς

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις έργων καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι τεχνολογικές και επιχειρησιακές καινοτομίες που προκύπτουν από το έργο του S2R και του μελλοντικού του διαδόχου ανταποκρίνονται σε μια σαφή κοινωνική υπόθεση και παράγουν οφέλη για τους τελικούς χρήστες στο πλαίσιο των βιώσιμων και έξυπνων πολυτροπικών υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα και ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα αξίας, ιδίως ξεκινώντας με έρευνα του υλικού που είναι ήδη διαθέσιμο στον ιστότοπο του Shift2Rail.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να πραγματοποιούν ανάλυση από πάνω προς τα κάτω ορίζοντας τα πιο σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη τόσο για τις επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές και τις κύριες προϋποθέσεις τους για απρόσκοπτα και βελτιστοποιημένα ταξίδια / υλικοτεχνική υποστήριξη με τους σιδηροδρόμους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€170,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/05/2021

Σημείο Επαφής EE

Shift2Rail Joint Undertaking
https://shift2rail.org/

Ελληνικά