Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και η δράση στοχεύει στη στήριξη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με ευρωπαϊκή διάσταση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Εθελοντισμός στον αθλητισμό
 • Κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού
 • Καταπολέμηση των διακρίσεων στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και στη σωματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης:
  • την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα που βελτιώνει την υγεία, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωματική δραστηριότητα και την πρόσκληση για έναν υγιεινό τρόπο ζωής,
  • την υποστήριξη στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών εβδομάδων Αθλητισμού,
  • την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης ως εργαλείο για την υγεία,
  • την προώθηση όλων των δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την άσκηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένου του παραδοσιακού αθλητισμού, των παιχνιδιών και του αθλητισμού των διαφόρων γενεών (intergenerational sport).

Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να επικεντρωθούν σε έναν από αυτούς τους στόχους, αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι στόχοι να ληφθούν υπόψη. Παρόλα αυτά, ο κύριος στόχος πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος και επικρατέστερος στην πρόταση. Παρέχεται οικονομική υποστήριξη για τη διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής αθλητικής εκδήλωσης σε μία χώρα του προγράμματος ή για τη διοργάνωση ευρωπαϊκών τοπικών εκδηλώσεων σε διάφορες χώρες του προγράμματος.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Για ευρωπαϊκή-τοπική εκδήλωση (Τύπος I): € 200,000
Για ευρωπαϊκή-τοπική εκδήλωση (Τύπος II): € 300,000
Για ευρωπαϊκή εκδήλωση: € 450,000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

03/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά