Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια – Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης για ενεργειακές κοινότητες και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Μετά από περισσότερα από 22 χρόνια €3.4 δις και 4,170 έργα LIFE, το Πρόγραμμα συνεχίζει να χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Για την περίοδο 2021–2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE είναι €5.4 δις.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

LIFE-2021-CET-ENERCOM

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια – Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης για ενεργειακές κοινότητες και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη στήριξη δράσεων που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών και ενεργειακών κοινοτήτων και/ή δράσεων που αναπτύσσουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της εμφάνισης και ανάπτυξης κοινοτικών ενεργειακών έργων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει δράσεις που καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία:

  • Πεδίο εφαρμογής Α – Οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με πρωτοβουλίες πολιτών.
  • Πεδίο εφαρμογής Β – Ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινοτικής ενέργειας.

Οι προτάσεις θα πρέπει να δικαιολογούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιλεγμένες πιλοτικές δράσεις ταιριάζουν είτε στον ορισμό «renewable energy community» σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ((ΕΕ) 2018/2001) είτε/και στον ορισμό «citizen energy community» σύμφωνα με την οδηγία για τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ((ΕΕ) 2019/944).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 95%.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/07/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

12/01/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Άτομα Επαφής

Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Σημείο Επαφής EE